رابطه ی ارتباطات سازمانی و واکنش کارکنان به تغییر با تاکید بر نقش هوش عاطفی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در دهه های اخیر، تغییر و تحول در شئون مختلف جوامع انسانی سرعت قابل ملاحظه ای یافته است و بقا و بالندگی سازمان ها در گرو  آمادگی و واکنش کارکنان در برابر تغییر قرار دارد. هدف این تحقیق، بررسی  رابطه ی ارتباطات سازمانی و واکنش کارکنان به تغییر، با تاکید بر نقش هوش عاطفی  می باشد. جامعه ی آماری این تحقیق کارکنان بانک صادرات منطقه ی 3 شهر تهران می باشد. تعداد 200 کارمند به روش نمونه گیری تصادفی مبنای تحلیل قرار گرفت. گردآوری داده ها به وسیله ی پرسشنامه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش رگرسیون سلسله مراتبی و نرم افزارSPSS  صورت گرفت. نتایج تحلیل نشان داد که ارتباطات سازمانی، با آمادگی و واکنش مثبت کارکنان به تغییر رابطه ی مثبت دارد و هوش عاطفی کارکنان، این رابطه را تشدید می کند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between Organizational Communication and Employee Reactions to Change: With emphasis on the role of Emotional Intelligence

نویسندگان [English]

  • Mehdi Yazdanshenas 1
  • Puya Poormoghadasian 2

چکیده [English]

In recent decades, changes in different aspects of human societies have considerably got accelerated. Moreover, the survival and growth of the organizations are depending on preparedness and employee reaction to change. The purpose of this study is to investigate the relationship between organizational communication and employee reaction to change, with emphasis on the role of emotional intelligence. The participants of this study are Saderat bank employees of Tehran third district who were selected through random sampling. Data collection was done using a questionnaire. SPSS and hierarchical regression analysis are utilized for data analyses. The results of this study showed that the organizational communication had positive relationship with preparedness and employee positive reaction to change and the employee emotional intelligence has intensified the mentioned relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee reaction to change
  • Organizational communication
  • emotional intelligence
  • Performance improve

دوره 25، شماره 80
تابستان 1395
صفحه 143-156
  • تاریخ دریافت: 09 دی 1394
  • تاریخ بازنگری: 01 خرداد 1395
  • تاریخ پذیرش: 12 اردیبهشت 1395