معیارهای انتخاب تجربه در مستند سازی تجارب مدیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در دنیای معاصر، فراخوانی، تقویت و انتشار دانش سازمانی از طریق مستند سازی تجارت مدیران به عنوان یکی از محورهای اساسی مدیریت دانش، مورد توجه صاحبنظران و پژوهشگران مدیریت قرار گرفته است. مقاله ی حاضر با این پیش فرض که تدوین شاخص هایی برای گزینش تجارب ارزشمند سازمانها: مقدمه ای اساسی برای مستند سازی این تجارب است، پس از اشاره ای کوتاه به مفهوم تجربه ی سازمانی، ویژگی های حاکم بر فرایند اتخاذ تصمیم یا تصمیم های تشکیل دهنده ی یک تجربه را به عنوان مهمترین معیارهای انتخاب تجارب مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. در این راستا معیارهای یاد شده و مصادیق عینی آن به کمک نوعی مطالعه موردی مستند تبیین می گردد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Selection criteria Experience in documenting the experiences of managers

نویسنده [English]

  • saeed jafari moghadam

دوره 10، شماره 39.40
زمستان 1382
صفحه 209-230
  • تاریخ دریافت: 02 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 02 مهر 1395