تبیین الگوی ارزیابی خود مبنا و مستمر عملکرد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکترای تحقیق در عملیات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

چکیده

در این مقاله با هدف بررسی تغییرات بهره­وری، دو فن شناخته شده ارزیابی طی زمان یعنی تحلیل پنجره و شاخص مالم­کوئیست مورد بررسی قرار گرفته و با انتخاب طول مناسب برای پنجره، تحلیل پنجره و ویرایش جدیدتری از مالم­کوئیست در چارچوبی تلفیقی به کار گرفته شده، به طوری که عملکرد واحد در دوره­های زمانی متوالی نسبت به هم مقایسه شده و اضافه شدن اطلاعات دوره جدید به لزوم تکرار محاسبات دوره­های قبلی منجر نمی‌شود. در این چارچوب ضمن این که تلاش شده است تلفیق دو تکنیک به جبران نقاط ضعف هر یک کمک کند. با به‌کارگیری آزمون ویل­کاکسون، در مورد وضعیت کلی مرزهای کارا نیز اطلاعات فراهم می‌شود. تقدم و تأخر استفاده از فنون موردنظر به نحوی سازماندهی شده است که به طور پیوسته در هر مرحله، از اطلاعات مرحله قبل استفاده شده با حداقل محاسبات اطلاعات نسبتاً جامعی فراهم می‌گردد. چارچوب پیشنهادی پژوهش در اداره سرپرستی بانک سپه جنوب شهر تهران در 9 دوره زمانی به کار گرفته شده و با توجه به تشخیص 4 مورد انتقال مرز، کارایی چارچوب پیشنهادی به طور موردی نشان داده شده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance Evolution Pattern

نویسندگان [English]

 • Mohammad Rahim Ramazanian 1
 • Keikhosro Yakideh 2
 • Akram Oveysi Omran 3

1 Assistant Professor of Management, University of Gilan

2 Ph.D. student in Operations Research, Tehran University

3 Master of Industrial Management, University of Gilan

چکیده [English]

In this paper with the aims to examine the changes in productivity, two well-known techniques of evaluation over time studied that window Analysis and Malmquist productivity index and by selecting the appropriate length for the windows, the window Analysis and a newer version of Malmquist productivity index used within compilation framework implemented so that performance compared to the same period in consecutive time, and adding new information to does not lead the necessity of repeating the previous calculations periods.
     In this framework, we combine the two techniques in an attempt to compensate for the weaknesses of each to help with the implementation of a simple statistical test; the overall situation information is also frontiers of technology. Shifted of techniques that have steadily organized manner at any point of use with minimal calculations relatively comprehensive level of information provided.
    Proposed Framework for Supervision Bureau of the Sepah Bank South of Tehran in 9 Periods of has been applied to the detection of four cases of shift frontier, the performance of the proposed framework is shown to be the case.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Continuous evaluation
 • Self-Based evaluation
 • efficient frontier
 • Window Analysis
 • Biennial Malmquist Index

دوره 19، شماره 68
پاییز 1391
صفحه 1-16
 • تاریخ دریافت: 18 شهریور 1391
 • تاریخ بازنگری: 30 مهر 1391
 • تاریخ پذیرش: 18 آذر 1391