تاثیر استرس های نقش بر رضایتمندی زنان شاغل با در نظر گرفتن نقش خودکارآمدی آنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه مدیریت جهانگردی،دانشکده مدیریت وحسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

الزامات زندگی کنونی باعث گردیده که زنان علاوه بر نقش های سنتی، به ایفای نقش های اکتسابی نیز بپردازند. به همین دلیل زنان همواره در تعارض بین فعالیت های درون و بیرون منزل قرار دارند و این امر باعث بروز استرس ناشی از نقش های متعدد می گردد که این امر بر سلامت جسمی و روحی زنان و نیز، رضایتمندی آنان از فعالیت‏های بیرون و درون منزل تاثیر دارد. از سوی دیگر خودکارآمدی در زنان سبب می شود که تاثیر استرس بر رضایتمندی آنان تا حدودی تعدیل گردد. لذا این پژوهش با هدف بررسی تاثیر استرس های نقش بر رضایتمندی زنان شاغل در دستگاهای دولتی ایران با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری خودکارآمدی زنان، طراحی و انجام گرفت. نوشتار حاضر، یک پژوهش کاربردی، کمی و توصیفی می باشد. جامعه آماری تحقیق، کلیه زنان شاغل در دستگاه‏های دولتی در شهر تهران می باشد. به دلیل نامعین بودن حجم جامعه، تعداد 390 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج نشان داد که رابطه معنادار و مستقیمی میان استرس نقش و رضایتمندی در زنان شاغل وجود دارد و هر چه خودکارآمدی در زنان بیشتر باشد تاثیر استرس نقش های متعدد بر رضایتمندی در زنان، کاسته می شود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Role Stress on Employed Women Satisfactions The Role of Self-Efficacy

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Mansouri Moayyed 1
  • Fatemeh Yavari Gohar 2

1 Assistant Profeseor of Administrative Management Group. Mangement & Economics Faculty of Tarbiyat Modares University, Tehran

2 Assistant Profesor of Tourism Management ,Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba`i University, Tehran

چکیده [English]

Todays, besides the traditional roles of women they play several roles and sometimes there is conflict among them. The role conflict affect their mental and physical health and leads to dissatisfaction. On the other hand, self-efficacy moderates the effect of role stress on their satisfaction. So this is an applied research which has developed to investigate the effect of role stress on women satisfaction in the public section by considering the moderating role of self-efficacy. The statistical population of this study is composed of employed women that holding governmental jobs in Tehran. Based on the Cochran formula 390 individuals have been considered as the statistical sample. For data collection the standard questionnaires were applied. The validity and reliability of the questionnaires were tested and the required changed were applied. As the results show, the relation between role stress and satisfaction among women is direct and meaningful. About self-efficacy, the result show that this moderating variable plays an important role in this model. It means that whatever the self-efficacy is improved in women the negative impact of role stress on their satisfaction is low. It means that by improving self-efficacy in women, they experience a good fleeing to their life. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Role stress
  • Marital satisfaction
  • Parental Satisfaction
  • Job Satisfaction
  • Self- Efficacy
ابراهیمی، عبدالحمید، جوادی، مجید (1390). بررسی رابطه استرس نقش با مشتری مداری و عملکرد شغلی فروشندگان در خرده فروشیها، مدیریت بازاریابی، شماره 13

ادیبی، زهرا، و همکاران (1390). نقش تعدیل کننده کنترل شغلی در رابطه گرانباری، ابهام و تعارض نقش با پیامدهای رفتاری مثبت و منفی، دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، سال 12، شماره1، صص 55-57

داوری، علی و رضازاده، آرش(1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

سیف، علی اکبر، (1386). روان شناسی پرورشی (روان شناسی یادگیری و آموزش)، تهران، انتشارات آگاه

Babakas, E., Yavas, U., & Ashill, N.J. (2009). The role of customer orientation as a moderator of the job demand-burnout-performance relationship: A surface-level trait perspective. Journal of Retailing, 84(4), 480-492.

Babin B J and Boles J S (1998), “The Effects of Perceived Co-Worker Involvement and Supervisor Support on Service Provider Role Stress, Performance and Job Satisfaction”, Journal of Retailing, Vol. 72, No. 1

Bandura, A. (1997).Self-efficacy: The Exercise of Control .New York, NY, USA: W. H. Freeman.

Bandura, A., & Locke, E. (2003). Negative self-efficacy and goal effects revisited. Journal of Applied Psychology, 88

Bandura, A. (2001). Self-efficacy and health. In N. J. Smelser & P. B. Baltes (Eds.), International encyclopedia of the social and behavioral sciences. (Vol. 20, pp. 13815 - 13820) Oxford: Elsevier Science

Barclay, D., Higgins, C., & Thompson, R.(1995). The partial least squares approach to causal modeling: personal computer adoption and use as an illustration, technological studies, 2(2), 285-309.

Baugher, Amy R., Gazmararian, Julie A. (2015). Masculine gender role stress and violence: A literature review and future directions, Aggression and Violent Behavior, No.24

Brown, Steven P., Eli Jones, and Thomas W. Leigh (2005), “The Attenuating Effect of Role Overload on Relationships Linking Self-Efficacy and Goal Level toWork Performance,” Journal of Applied Psychology, 90 (5), 972–79.

Coverman, Shelly, (1989). Role overload, role conflict and stress: Addressing consequences of multiple role demands, Social forces, volume, 67:4.

Cronbach, L. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika.

Esposito, Mark, Santora, Joseph C. (2010). Dual Family Earners: Do Role Overload and Stress Treat Them as Equals? Academy of Management Executive 24(4) 

Fast, Nathanel J. & et. al. (2014). Managing to stay in the dark: managerial self-efficacy, Ego efensiveness and the aversion to employee voice, Academy of Management Journal, Vol. 57, No. 4, 1013–1034

Ferrée, Myra Marx (1984), "Class, Housework and Happiness: Women's Work and Life Satisfaction, Sex Roll, 11.

Flaherty, T.B., Dahlstrom, R. and Skinner, S.J. (1999), Organizational values and role stress as determinants of customer-oriented selling performanceâ, Journal of Personal Selling & Sales Management, Vol. 19 No. 2.

Fornell, C., & Larcker, D.(1981). Evaluating structural equation models with unobservable and measuring error. Journal of High Technology Management Reasearch, 39-50.

Froggatt, Kirk L., Cotton, John L., (1987). The impact of type B behavior pattern on role overload-induced stress and performance attribution, Journal of Management, Vol. 13, No. 1

Gahlan, Vandana Singh & Singh, Khujan, (2014). The Effect of Role Overload and Role Ambiguity on Job Performance of IT Professionals in India, The IUP Journal of Management Research, Vol. XIII, No. 3.

Gray, Janet Dreyfus (1983), "The Married Professional Woman: An Exploration of Her Role Conflicts and Coping Strategics," Psychology of Women Quarterly, 7 (Spring),

Hensler, J., Ringle, C., & Sinkovics, R. (2009). The use of patial least square based multi group analysis: in. advance in international marketing 20.Nunnaly, J., & Bernsten, I.(1994). Psychometric theory. New york: Mc Graw Hill.

Hulland, j(1999). Use of partial least squres in stratgic management research: a review of four recent studies. stratgic management journal. 195-20.

Jackson, S. E., & Schüler, R. S. 1985. A meta-analysis and conceptual critique of research on role ambiguity and role conflict in work settings. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 33:

Kahn RL,Wolfe DM, Quinn RP, Snoek JD. Organizational stress: Studies in role conflict and ambiguity. New York, NY: John Wiley & Sons; 1964

Jafari S. A., Mohammadi R. (2011). »Measuring Customer Satisfaction Index (CSI) in Iranian Tile Industry Using Pls Path Modeling Technique«, Middle-East Journal of Scientific Research; 8(1), pp. 141-149.

Kang, K. W., & Shin, S. K. (2006). A Model for the Antecedents of Member Loyalty: The Case of USENET Newsgroup Paper presented at the Proceedings of the Twelfth Americas Conference on Information Systems (AMCIS), Acapulco, Mexico.

Maddy, Luther M. & et.al. (2015). The effects of social support on self-esteem, self-efficacy, and job search efficacy in the unemployed, journal of employment counseling, Volume 52

Maher, Jill K., Marks, Lawrence J., Grimm, Pamela E. (1997). Overload, Pressure, and Convenience: Testing a Conceptual Model of Factors Influencing Women's Attitudes Toward, and Use of, Shopping Channels, Advance in consumer research, Vol. 24.

Mulki, Jay Parakash, Lassk, Felicia G., Jaramillo, Fernando, (2008). The Effect of Self-Efficacy on Salesperson Work Overload and Pay Satisfaction, Journal of Personal Selling & Sales Management, vol. XXVIII, no. 3

Nunnaly, J.C. و Bernsten(1994). I.H. Psychometric theory. New york : Mc Graw Hill.

Pajares, Frank, (2003). Gender and Perceived Self-Efficacy in Self-Regulated Learning, Theory into Practice, Vol. 41

Pearson, Quinn M. (2008). Role Overload, Job Satisfaction, Leisure Satisfaction, and Psychological Health Among  Employed Women, Journal of Counseling & Development, Volume 86

Peterson, Mark F.  & Smith, Peter B. (1995). Role conflict, ambiguity and overload: A -nation study, Academy of Management Journal, Vol. 38, No. 2.

Rivard, S., and Huff, S. l. (1988). Factors of success fro end user computing. Communication of the ACM, 31950, 552-570.

Sonnentag, Sabine, & Spychala, Anne, (2012). Job Control and Job Stressors as Predictors of Proactive Work Behavior: Is Role Breadth Self-Efficacy the Link?, Human Performance, 25:412–431

Tarafdar, Monideepa, and et. al. (2007). The Impact of Technostress on Role Stress and Productivity, Journal of Management Information Systems, Vol. 24, No. 1

Vinzi, V., Trinchera, L., & Amato, S (2010) PLS path modeling: from foundations to recent developments and open issues for model assessment and improvement. Berlin: Springer Berlin Heidelberg.

Yang, Yefei, Lee, Peter K.C., Cheng, T.C.E. (2015). Operational improvement competence and service recovery performance: The moderating effects of role stress and job resources,  Int. J. Production Economics, No. 164

Yang, B., Kim, Y., & McFarland, R. G. (2011). Individual differences and sales performance: A distal-proximal mediation model of self-efficacy, conscientiousness, and extraversion, Journal of Personal Selling & Sales Management, 31(4), 371-382


دوره 26، شماره 86
زمستان 1396
صفحه 125-144
  • تاریخ دریافت: 20 آبان 1396
  • تاریخ بازنگری: 08 آذر 1396
  • تاریخ پذیرش: 08 آذر 1396