استعاره ها: ابزار شناخت سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

شاید یکی از دلایلی که شناخت ما را از سازمانها دچار کاستی و نقص ساخته و اقدامات و فعالیت هایمان را در سازمان ها به ورطه شکست کشانیده است ساده انگاری و جزء نگری ما نسبت به پدیده پیچیده سازمان و روابط درونی آنست. مدلسازی راهی سهل برای تصمیم گیری و تحلیل های سازمانی بوده و ما با اتکا به آن آنچه را که پیچیده و بغرنج بوده است از نظر دور داشته و آنرا نادیده گرفته ایم و از اینرو تئوریهای ما فاقد جنبه های اساسی و پیچیده سازمان شده اند. به راههای سهل الوصول دلخوش داشته ایم و حال در شرایطی قرار گرفته ایم که باید به سترون بودن الگوها و نظریه هائی که به اندازه سادگی شان غیر واقعی اند معترف باشیم. بن بست نظریه های ساده اندیشانه مدیریت و سازمان نظریه پردازان هشیار را بخود آورده و به چاره اندیشی واداشته است. یکی از این بزرگان مورگان نامی است که در کتابی تحت عنوان سیماهای سازمان به کمک استعاره های مختلف جنبه های متفاوت و مختلفی از سازمان را ارائه نموده است. او از استعاره یاری جسته است زیرا به زعم او به کمک استعاره هاست که ما سازمان و دنیای اطرافمان را درک می کنیم. در این مقاله استعاره های مختلف در سازمان که طریقی بدیع در شناخت سازمان است مطرح شده و این برخورد جدید به اهل نظر ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Metaphors: knowledge organization tools

نویسنده [English]

  • seyed mehdi alvani

دوره 2، شماره 7
پاییز 1371
صفحه 23-52
  • تاریخ دریافت: 28 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1395