مدل ایجاد ثروت انسانی ـ سازمان محور (مورد مطالعه: صنعت گردشگری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در مطالعات و تحقیقات مدیریت در جهان به ویژه در مدیریت منابع انسانی همواره بر نقش کلیدی کارکنان شایسته، با استعداد و توانمند در موفقیت سازمان‏ها تأکید شده است به گونه‏ای که تلاش بسیار زیاد مدیران سازمان‏ها در پیشی گرفتن از یک دیگر به منظور جذب و به کارگیری این افراد، جنگ استعداد نامیده شده است. امروزه مدیریت استعدادها یکی از مهم‏ترین اهداف راهبردی سازمان‏هاست و برای کسب موفقیت، کارایی و بقای آنها ضروری است (فیلیپس و ادواردز[1]،2009، 1).. بخش مهمی از مدیریت استعدادها مربوط به حفظ کارکنان با استعداد[2] در سازمان  یعنی ایجاد ثروت انسانی است. در این مقاله به این موضوع از منظر شناسایی ماهیت عناصر سازمانی به عنوان بستر و زمینه[3] مؤثر در ماندگاری منابع انسانی توانمند و شایسته در صنعت گردشگری به دلیل ماهیت خدماتی صنعت مذکور و نقش و جایگاه ویژه ارائه دهندگان خدمات به عنوان بخشی از محصول نهایی پرداخته شده است. در این پژوهش، از روش تحقیق ترکیبی[4]استفاده شده است. در تحقیق کیفی از روش نظریه مبنایی[5]به منظور شناسایی ماهیت عناصر سازمانی استفاده شده و نتایج حاصل با استفاده از روش تحقیق کمّی از طریق مدل یابی معادلات ساختاری مورد آزمون مجدد قرار گرفته است. یافته‏های این تحقیق نشان می‏دهد که انواع ساختار ارگانیک / دینامیک، رهبری مشارکتی / تفویضی، فرهنگ قومی / ادهوکراسی، استراتژی منابع انسانی پدرانه / متعهدانه دارای تأثیر مثبت بر حفظ سرمایه انسانی با استعداد و توانمند می‏باشند.  


کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Model for Creating Human Wealth- Organization Oriented (Tourism Industry)

نویسندگان [English]

  • Mahmood Saatchi 1
  • Saeedeh Omidi 2

چکیده [English]

Talent management is one of the most important issue for leaders of organizations and talent retention as a critical part of   it, can affect on organizational success.Human wealth means talent people that play important role to succeed every company.This article is focused on to determine the types of organizational elements include strategy, leadership, structure and culture that influence to retain talent in organization. In this research tourism industry has been studied because of human resource oriented industry.Finally researchers offer the applied model for human wealth in organization. Mixed method research was used in this research.  At the first step, it was used qualitative research method-grounded theory- by semi structured interviewing for gathering data. Based on results of the first step, the questionnaire was made to gather data in quantitative research method .Structural equation models (SEM) - Confirmatory Factor Analysis (CFA)- was used in this step. The final result of this research represents        that organic/dynamic structure, participating/delegating leadership, clan/adhocracy culture and paternalistic/commitment strategy are critical for retaining talent

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent retention
  • Organizational elements
  • Tourism
  • Mixed method research
  • Grounded Theory

دوره 18، شماره 66
زمستان 1390
صفحه 101-137
  • تاریخ دریافت: 08 خرداد 1390
  • تاریخ بازنگری: 19 خرداد 1391
  • تاریخ پذیرش: 27 اردیبهشت 1391