چارچوبی نظام‌مند برای تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

استـاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش‌ها حاکی از آن است که بخش عظیمی از بی‌اعتمادی به عدم پاسخگویی و بی‎کفایتی دولت‌ها مربوط است. شواهد نشان می‌دهد که افزایش منابع و مسئولیت‌های بخش عمومی با میزان پاسخگویی آن هماهنگ نبوده است. اما احتمالا عوامل محیطی نظیر میزان مشارکت سیاسی، وضعیت اقتصادی و سطح اعتماد اجتماعی در جوامع بشری نیز این وضعیت را تشدید می‎کند و یا به گونه‌ای بر آن مؤثر است.
در این مقاله ابتدا به بررسی مبانی نظری اعتماد سیاسی می‌پردازیم و سپس در قالب تدوین و ارائه چارچوبی نظام‌مند برای تبیین اعتماد سیاسی، نقش پاسخگویی و عملکرد دولت و نیز وضعیت عوامل راهبردی محیطی را در نوسانات اعتماد سیاسی مورد ارزیابی قرار می‌دهیم هدف این تحقیق مطالعه و بیان نقش پاسخگویی دولت از یک سو و عوامل راهبردی محیطی (PEST) از سوی دیگر در اعتماد عمومی به دولت‌هاست. هم چنین روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات آن از ابزار پرسشنامه و برای بررسی و تحلیل فرضیات آن از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL استفاده شده است. شهروندان تهرانی جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می‌دهندونمونه آماری از میان جامعه آماری فوق انتخاب و پرسشنامه نهایی در میان آنها توزیع گردیده است. یافته‌های نهایی پژوهش وجود رابطه معنادار میان ادراک عمومی از سطح پاسخگویی سازمان‌های دولتی و مولفه‌های مهم محیط راهبردی از یک سو و سطح اعتماد سیاسی از سوی دیگر را تایید می‌کنند. انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه می‌تواند بستری برای توجه بیشتر دولت به مقوله اعتماد عمومی و بازبینی عوامل و راهکارهای بهبود آن باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Systematic Framework for Analyze Variables That Effect on Political Trust

نویسندگان [English]

  • Shamsosaadaat Zahedi
  • Mohammad Khanbashi

Professor of Management in Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

Many researches name accountability and efficiency of the government as the main reasons for public trust. There are many evidences show that increase in resources and responsibilities of public sector is not match to the degree of accountability in this section.
But environmental variables such as political participation, economical situations and social trust in society may be effective on political trust. In this article, we study political trust literature and design Systematic Framework to Explain political trust firstly. Then we evaluate the effect of public accountability and environmental strategic factors in increase or decrease of public trust to the government and public organizations. Thus the purpose of this article is the study and explaining the role of accountability and strategic environmental factors in public trust to governments. We use descriptive method (survey research). Data are gathered with questionnaires and analyzed with LISREL and SPSS software's. Our statistical sample has selected from the research community that formed from Public and private organizations in Tehran. The results of such studies can be considered as the basis for more attention to the public and political trust and solutions for their improvements

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Trust
  • political trust
  • Accountability
  • Strategic Environmental factors

دوره 19، شماره 68
پاییز 1391
صفحه 33-65
  • تاریخ دریافت: 30 آبان 1390
  • تاریخ بازنگری: 20 دی 1394
  • تاریخ پذیرش: 05 مهر 1391