شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای رهبری سطح پنج با استفاده از تکنیک Delphi Fuzzy

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه لرستان

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای رهبری سطح پنج با استفاده از تکنیک Delphi Fuzzy است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی و از لحاظ نوع­شناسی پژوهش در زمره پژوهش­های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم قیاسی استقرایی است. جامعه آماری پژوهش شرکت­های دانش­بنیان در استان لرستان است که 30 نفر از خبرگان آن­ها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته است که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای-کوهن تایید شد. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی نیز پرسشنامه مقایسه زوجی است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تایید شد. در بخش کیفی، داده­های کیفی بدست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم­افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل شد و پیشایندها و پسایندهای رهبری سطح پنج شناسایی شدند. به علاوه در بخش کمی پژوهش، با استفاده از روش  Delphi fuzzy تعیین اولویت پیشایندها و پسایندهای رهبری سطح پنج انجام پذیرفت و مهمترین عوامل و پیامدهای رهبری سطح پنج مشخص شد. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که از میان پیشایندهای رهبری سطح پنج، مناعت طبع و بلند نظری، فروتنی و پرهیز از خودستایی، هوش هیجانی بالا و شجاعت و تهور در نوآوری به عنوان مهمترین پیشایندها و عوامل به وجود آورنده رهبری سطح پنج در سازمان­های دانش­بنیان است. همچنین نتایج مبین آن است که افق دید بلند برای سازمان، رهبری فروتنانه، اشاعه ژرف‌نگری و نکته سنجی و مربی­گری، مرشدی و راهبری سازمانی از مهمترین پسایندها و پیامدهای رهبری سطح پنج در سازمان­های دانش­بنیان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and Explaining Effective factors and outcomes of five Level leadership Using the Delphi Fuzzy Technique

نویسندگان [English]

 • ali shariat
 • reza sepahvand
 • mahmoud esmaeili
 • seyed najmoddin mousavi

lu univ

چکیده [English]

The main purpose of the research is to identify and explain the Effective factors and outcomes of Level five leadership using the Delphi Fuzzy technique. This research is applied in terms of purpose and descriptive survey. Also in terms of typology of research, it is a mix research with qualitative and quantitative approach in inductive deductive paradigm. The statistical population of the research is knowledge based companies in Lorestan province, with 30 of their experts selected according to the principle of theoretical adequacy and using a targeted sampling method.The validity and reliability were confirmed using CVR coefficient and Kappa-Cohen test. In the quantitative section is a pair wise questionnaire whose validity and reliability were confirmed using content validity and retest were used. In the qualitative section, the qualitative data obtained from the interview using Atlas.ti software and the coding method was analyzed. In addition, in the quantitative part of the study, Delphi fuzzy method was used to determine the priority of the five level Leadership most important factors and outcomes. The results show that among the important factors of five level leadership, temperamental temperance, humility and self-esteem, high emotional intelligence, and courage in innovation as the most important accomplishments and factors leading the level five in knowledge based organizations. The results also indicate that the long-term horizons for the organization, modest leadership, deep dissemination, and mentoring, coaching, mentoring, and organizational management are among the most important consequences and outcomes of the five level leadership in the knowledge based organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • leadership
 • Five Level Leadership
 • Knowledge Based Organizations
 • Fuzzy Delphi Method
احمدی، غلامعلی، ابراهیمی، اکرم، (1391)، شناسایی رابطه میان سبک رهبری رؤسای آموزشکده های فنی استان تهران و رضایت شغلی کارکنان بر اساس الگوی رهبری تراز پنج کالینز، رهبری و مدیریت آموزشی، سال ششم، شماره اول، ص 27-40

چم آسمانی، معصومه، صباغیان، زهرا، صدق پور، صالح، رهبری سطح پنج در روسای دانشگاه های جامع، مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزش، سال سوم، شماره پنجم، ص 58-77

 حکاک، محمد، شریعت نژاد، علی، ساعدی، عبدالله، (1395)، تحلیل اثر رهبری تحول گرا در رفتار نوآورانه و توسعه کارآفرینی به منظور ایجاد شایستگی های سازمانی پایدار، مطالعات منابع انسانی، سال ششم، شماره نوزدهم، ص 121-146

سید نقوی، میرعلی، قلی پور، آرین، قربانی، وجه الله، نصیری، محمد حسین، (1389)، رابطه رهبری سطح پنج و رفتار ضدشهروندی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، پردیس غیرحضوری.

سلیمی، اکبر، عباس نژاد، محمدحسین، (1394)، تدوین الگوی رهبری منابع انسانی بر اساس رهبری سطح پنج، نظارت و بازرسی، سال دهم، شماره 35، ص 126-159

صالح صدق پور، بهرام، ساکی، رضا، رضایی، امیر، (1390)، بررسی رابطه فرهنگ سازمانی، هوش فرهنگی و رضایت شغلی با رهبری سطح پنج، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید رجایی، دانشکده علوم انسانی.

کالینز، جیم، (1380)، رهبری سطح پنجم، پیروزی فروتنی و عزم راسخ، ترجمه شهین دخت خوارزمی،گزیده مدیریت، تهران، چاپ اول. 

کالینز، جیم، (1383)، از خوب به عالی، ترجمه ناهید سپهر، انتشارات پیک آوین، تهران، چاپ اول.

کالینز، جیم، (1384 )، بهترازخوب، ترجمه فضل االله امینی، انتشارات فرا، تهران، چاپ اول.

میر کمالی، محمد، صالح صدق پور، بهرام، جعفری، نسرین، (1390)، رابطه رهبری تراز پنج، جو سازمانی و رضایت شغلی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید رجایی، دانشکده علوم انسانی.

مکسول، جان، (1384)، رهبری در سطح پنجم، ترجمه فضل االله امینی، انتشارات فرا، تهران، چاپ دوم.

ملایی نژاد، اعظم، (1395)، مدرسه و رهبری کوانتومی، نشریه مدیریت مدرسه، دوره چهاردهم، شماره سوم، ص50-55

منوریان، عباس، عسگری، ناصر، آشنا، محمد، (1386)، ابعاد ساختاری سازمان دانش بنیان، کنفرانس مدیریت دانش، بهمن 1386

Collins, J. (2001). Level 5 Leadership-The Triumph of Humility and Fierce Resolve, Harvard Business Review, January, pp. 67-76.

Caldwell, c, Ichiho, R, Anderson, V, (2017) "Understanding level 5 leaders: the ethical perspectives of leadership humility", Journal of Management Development, Vol. 36(5), pp.724-732

Chamberlain, Loaur (2006). The Lost art of leadership. Woman Today Magazines, 12, (2): 48-5,

Wang Catherine. L., Ahmed Perveiz, K. (2003), structure & Structural dimensions for knowledge-based organizations, measuring business excellence, vol. 17, pp. 18-25


دوره 27، شماره 89
پاییز 1397
صفحه 11-37
 • تاریخ دریافت: 03 اردیبهشت 1397
 • تاریخ بازنگری: 25 اردیبهشت 1397
 • تاریخ پذیرش: 01 خرداد 1397