بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر میزان بهره‌وری منابع انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

چکیده

امروزه انواع جدیدی از سرمایه‌های سازمانی مانند سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری مطرح شده‌اند که سرمایه‌های فیزیکی در سایه آن‌ها باعث ارتقای سازمان می‌شوند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر همزمان ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر بهره‌وری منابع انسانی است. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهشی ارائه شدند. سپس داده‌های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین 265 نفر از کارکنان شعب بانک ملی در استان یزد جمع‌آوری شد. در نهایت فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش با استفاده از روش رگرسیون گام به گام و بر پایه داده‌های گردآوری شده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که تمام فرضیه‌های پژوهشی به صورت جداگانه مورد تایید قرار می‌گیرد. با این وجود هنگامی که تاثیر تمام ابعاد سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر بهره‌وری منابع انسانی در قالب مدل مفهومی پژوهش مورد آزمون قرار می‌گیرد، تنها تاثیر سرمایه فکری انسانی و ارتباطی و سرمایه اجتماعی رابطه‌ای و ساختاری بر بهره‌وری منابع انسانی مورد تایید قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Social and Intellectual Capital on Productivity of Human Resources

نویسندگان [English]

  • Saeed Ghiasi Nodoushan 1
  • Ehsan Aminalroaya 2

چکیده [English]

Nowadays, the new types of organizational capitals are developed, such as social and intellectual capital; that physical capitals cause the promotion of organization through them. The purpose of this paper is to investigate the simultaneously effect of social and intellectual capital on Productivity of human resources in the Melli Bank branches at Yazd province. Based on the literature review and theoretical literature, a conceptual model and research hypotheses were presented. Then the required data through questionnaires distributed among 265 employees of the Melli Bank branches in Yazd were collected. Finally, assumptions and conceptual model was tested by the stepwise regression method on the basis of the data. Results of the analysis showed that all research hypotheses individually accredited. However, when the effect of all dimensions of social and intellectual capital on productivity of human resources was tested, effects of human and communicational capital in Intellectual capital and communicational and organizational capital in social capital on Productivity of human resources were accredited.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • intellectual capital
  • Productivity of human resources
  • Melli Bank

دوره 25، شماره 80
تابستان 1395
صفحه 183-209
  • تاریخ دریافت: 30 فروردین 1394
  • تاریخ بازنگری: 01 خرداد 1395
  • تاریخ پذیرش: 25 اردیبهشت 1395