طراحی مدل ریاضی ارزیابی محیط داخلی و خارجی سسیسستم آموزش علمی-کاربردی (جهت بکارگیری در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش حاضر از منظری تازه و با نگرشی سیستمی به فرآیند آموزش اقدام به طراحی الگویی برای ارزیابی و ارزشگذاری عوامل محیطی و محاطی مؤثر بر نظام آموزش علمی-کاربردی کرده است، به طوری که می توان با استفاده از شاخص های ایجاد شده در فاز شناسایی محیط فرآیند برنامه ریزی استراتژیک عوامل موثر محیطی و درون سازمانی را شناسایی و اندازه گیری کرد و نقاط قوت و ضعف سازمانی را تعیین، منابع و فرصت ها را مشخص کرده و تصویر روشنی از وضعیت نظام آموزشی ارائه کرد. همچنین به کمک تابع تولید و تابع سطح آموزش بدست آمده می توان سطح آموزش علمی-کاربردی یک سازمان آموزشی یا کشور را به عنوان یک فناوری (عامل تبدیل داده به ستاده) تعیین کرد و بسا ایجاد پایه ای قوی و مستند از اطلاعات بدست آمده براساس الگو می توان مسائل استراتژیک یک سازمان را شناسایی و از آن در ارزیابی و اتخاذ استراتژی های کار ساز آموزشی بهره گیری کرد. با نهادی شدن الگو در سیستم می توان از اطلاعات بدست آمده برای محاسبه بهره وری سیستم آموزش استفاده کرد. این مدل برای اولین بار شاخص های جزئی و کلی ارزیابی محیط و سیستم آموزشی را به صورت عددی برای تنظیم گزارش مدیریت و تغذیه سیستم بازخور ایجاد می کند. به علاوه با تدوین دیدگاه سیستمی عوامل موثر بر تولید دانش آموخته و توابع تولید دانش آموخته و تابع سطح آموزش را در قالب ریاضی شبیه سازی می کند. مضافا اینکه قالب اصلی الگوی ریاضی طراحی شده را می توان در سیستم های صنعتی و تولیدی برای شناسائی وضعیت محیط و سیستم به منظور برنامه ریزی بهبود و ارتقاء بهره وری سیستم بکار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing Mathematical Mode for the Evaluation of Internal and External Environment of Scientific - Applied System of Education (applied in strategic planning process)

نویسنده [English]

  • mohammadreza akbari

چکیده [English]

The present research tries, from a new standpoint and systematic view to the educational process, to design a pattern for the assessment and evaluation of external and internal factors affecting the scenting - applied system of education so that one can, through the use of generated indices in identification phase of strategic planning, sort out and measure inter-structural and intra-structural factors at work. Following the above-mentioned points, one can determine the strengths and weaknesses of the organization, identify resources and opportunities and present a clear image of the quality of educational system. Also, by using production function and level function of the generated instruction, it is possible to define the level of scientific-applied education in an organization or throughout a country as and "delivery", necessitate modifying and revamping the existing framework for the make-or-buy decision. In this Study (article), a conceptual framework is developed that helps decide what service (service activity) a firm should outsource and what it should retain in house. This fuzzy logic model (conceptual framework) is presented in Matrix (PTO Decision Matrix).PTO Decision Matrix has 11 Rows and 11 Columns that contain characteristics of services. Inputs of model are characteristics of services and output is Propensity to outsource


دوره 12، شماره 46
تابستان 1384
صفحه 135-168
  • تاریخ دریافت: 16 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1395