تاثیر امکانات رفاهی بر سرمایه روانشناختی مثبت

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، ، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

چکیده

در عصر حاضر، پس از سرمایه های مالی، اجتماعی و  انسانی  می توان سرمایه روان شناختی را به عنوان منبع مزیت رقابتی پایدار برای سازمانها در نظر گرفت. سرمایه روان شناختی مثبت، مفهوم نسبتا جدیدی است که امروزه از حوزه روان شناسی مثبت گرا وارد مکتب رفتار سازمانی شده و از آن به عنوان مزیت رقابتی سازمان یاد می شود. این سرمایه قابلیت ارتقاء داشته و پتانسیل مناسبی برای  تعالی عملکرد کارکنان فراهم می کند. هدف تحقیق حاضر نیز بررسی تاثیر امکانات رفاهی بر ارتقاء سرمایه روانشناختی مثبت کارکنان می باشد، که با بهره گیری از روش تحقیق شبه تجربی، تغییرات سرمایه روانشناختی مثبت کارکنان را قبل و بعد از استفاده خدمات رفاهی توسط پرسشنامه استاندارد لوتانز (2007) بررسی می کند. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان شرکت ملی نفت ایران می باشد که در شش ماهه اول سال 1395 از خدمات مجموعه تفریحی و آموزشی شرکت ملی نفت ایران در محمود آباد استفاده کرده اند. یافته های پژوهش از نمونه تصادفی 344 نفری ، نشان داده که امکانات رفاهی ارائه شده در این مجموعه، همه ابعاد سرمایه روانشناختی مثبت را افزایش معنی داری داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of Welfare Facilities on Positive psychological Capital

نویسندگان [English]

  • Mohsen Alizadeh Sani 1
  • Abolhasan Hosseini 2
  • Amir Tabassomi 3

1 Business Management, , Department of Business management, Assistant Professor

2 Business Management, , Department of Business Management, Assistant Professor, Faculty of Economics and Administration, University of Mazandaran

3 Business Management, , Department of Business management, M.A. Student, Faculty of Economics and Administration, University of Mazandaran

چکیده [English]

At present, after the financial, social and human capitals, psychological capital can be as a source of sustainable competitive advantage for organizations. Positive psychological capital, is a relatively new concept that today  enterd  in the field of  organizational behavior  from positive psychology and remembered as a competitive advantage . This capital is expandable and provides good potential for excellence in employee performance. The aim of this study was to investigate the impact of welfare facilities on the promotion of positive psychological capital by quasi-experimental study of positive psychological capital changes in staff, before and after using welfare facilities, by Luthans questionnaire (2007). The population of this study includes employees of National Iranian Oil Company that have used services of   Mahmoodabad recreational and training complex in  in the first six months of 2016. The results of the random sample (344 people), show that the dimensions of positive psychological capital has increased significantly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Welfare
  • welfare facilities
  • Positive psychological capital
  • Positive Organizational Behavior
بهادری خسرو شاهی، جعفر؛ هاشمی نصرت آبادی، تورج و باباپور خیر الدین، جلیل. (1391). رابطه سرمایه روانشناختی با سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه تبریز. مجله تخصصی پژوهش و سلامت، 1، صص153-145.

خاکی، غلامرضا. ( 1390). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. تهران: بازتاب.

خلیفه سلطانی،حشمت؛ والی، فرزانه و صحت، سعید.(1393). تاثیر سرمایه روان شناختی مثبت مدیریان بر بهبود عملکرد کارکنان: مطالعه ای در شرکت بیمه ملت شهر تهران . فصلنامه علوم مدیریت ایران، 33، صص68-47.

دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و آذر، عادل. (1392). روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار.

رشنوادی، یعقوب؛ دهنوری، مجید. ( 1387). نقش بیمه های عمر در افزایش رفاه و عدالت اجتماعی. تازه های جهان بیمه، 121، صص32- 21.

زاهدی اصل، محمد. (1380). بررسی وضعیت امور رفاهی کارکنان سازمان تامین اجتماعی. دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، 9 (36)، صص104-81.

سیفی زاده هوسی، طیبه،‌(1390). فرهنگ سازمانی و سرمایه روانشناختی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، پایان نامه کارشناسی ارشد،‌دانشکده علوم تربیتی و روان شناختی، دانشگاه فردوسی مشهد.

شریفی، ناهید ؛ شاه طالبی، بدری.(1394). مدل یابی معادلات ساختاری روابط بین سرمایه روان شناختی با تعهد سازمانی و ادراک از عملکرد شغلی. رفاه اجتماعی، 15(19)، 150صص-121.

 علیپور، احمد؛ صرافی فروشانی، غلامرضا؛ صفاری نیا، مجید و آگاه هریس، مژگان. (1392). بررسی اثر بخی مدل مداخلة سرمایه روانشناختی (PCI) بر سلامت کارشناسان شاغل در شرکت ایران خودرو دیزل. دو ماهنامه سلامت کار ایران، 4، صص24-16.

 مهداد، علی؛ اسدی، مهسا و گلپور، محسن. (1394). پیش بینی سرمایۀ روانشناختی از طریق معنویت در محیط کار و رهبری اخلاقی. فصلنامه اخلاق در علوم رفتاری، 10(1)،صص62-54.

نصیری پور،امیر اشکان؛ طبیبی، سید جمال الدین و حبیبی، منصوره. ( 1391). رابطه ارائه تسهیلات رفاهی با مسئولیت پذیری کارکنان در مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان نور. مجله سلامت و بهداشت، 2(3)،صص 37-28.

هویدا، رضا، مختاری، حجت اله ، فروهر ، محمد (1391) رابطه مولفه های سرمایه روان شناختی  و مولفه های تعهد سازمانی، مجله پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، شماره دوم، پیاپی3، صص 56-43.

 Bakker,A & Schaufeli W.B.(2008).Positive organizational behavior: Engaged employee In flourishing organization . Journal of organizational Behavior, 29, 33-54.

Greve, B. ( 2008). What is Welfare?. Central European Journal of Public Policy, 2( 1). 50-73.

Idil, Tamer. (2015). The effect of positive psychological capital on emotional labor, International Journal of Research in Business and Social Science,4(2),20-34.

Khademi, T. ( 2014), Examining the effect of welfare services on organizational commitment of staff at education department in Meymeh. Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, 40, 305-310.

Johri, P & Mehrotra, S. ( 2014). Impact of Voluntary Welfare Measures on Job Satisfaction: A Case Study of Ashok Leyland India. International Journal of Management Research  and Bussiness Strategy, 3(1). 28- 40.

Luthans, F; Avolio, B. J; Avey, J. B & Norman, S. M. (2007). Positive  Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction,  Personnel Psychology, 60, 541–572.

Luthans, F; Avolio, B. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction, Personnel Psychology, 60.

Luthans, F, Luthans K. W & Luthans B. C. (2004). Positive Psychological Capital: Beyond human and social capital. Journal 0f Business Horizons,47(1), 45_50.

Luthans, F.(2002). The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal of organization  behavior,3,695-706.

Luthans F, Youssef CM. (2004). Human, social, and now positive psychological capital management. Organizational Dynamics, Vol. 33, No. 2,143–160.

Nelson, D. L & Cooper, C. L.(2007). Positive Organizational Behavior. SAGE Publications Ltd. London.192-198.

Robbins ,S; Millet ,B; Caccioppe, R & Waters- Marsh ,T. (1998). Organisational behavior 2ndEdn. Australia: Prentice Hall.

Ryan ,R.M, Deci, E.L. (2001). “ On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being” . Annu Rev Psychol.52:141–66.

Seligman ,M.E & mihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction . Am Psychol , 55,5–14.

Sun, T; Zhao,X.W; Yang, B & Fan , H. (2012).The Impact of psychological capital on Job embeddness and Job performance among nurses: a structural equation approach. Journal of Advance nursing,68(1), 69-79.

Tiwari, U. (2014), A study on employee welfare facilities and its impact on employees efficiency at Vindha telelinks ltd. Rewa (M.p) India. Abhinav International Monthly Refereed Journal of Research in Management & Technology, 3,18-32.

Walsh, F. (2006). Strengthening Family Resilience. New York: The Guilford Press

Wright,T.A.(2003). Positive organizational behavior: An idea whose time has truly come. Journal of organizational Behavioural Science, 34(3), 146-150.

Wright, T.A, Cropanzano,R,Denny,P.J, & Moline, G.L. (2009). When a happy worker is a productive worker: A preliminary examination of three models. Canadian journal of behavioural science, 34(3), 146-150.

Dale-Olsen, H. (2006). Wages, Fringe Benefits and Worker Turnover.Labour Economics, Vol. 8, pp.87-106

Snyder,C.R. and Lopez, J.(2001)Handbook of Positive Psychology, Oxford University Press.

Luthans F, Avey JB, Avolio BJ, Peterson SJ.(2010). The Development and Resulting Performance Impact of Positive Psychological Capital. Human resource development quarterly; 21(1): 41-67.

Jensen, S., & Luthans, F. (2006), 'Entrepreneurs as authentic leaders: impact on employees' attitudes ', Leadership & Organization Development Journal, vol. 27 no. 8, pp. 646-666.

Masten, A. S., & Reed, M.-G. (2002). Resilience in development. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), The handbook of positive psychology(pp. 74–88). New York, NY: Oxford University Press.

Avey JB, Luthans F., Smith R. M., Palmer N. F.;(2010) "Impact of positive psychological capital on employee wellbeing over time"; Journal Occupational Health Psychology, Vol. 15, pp. 17-28, 2010.

Yadav, M & Kumar, A. (2013). A study of labour welfare measures in the corporate sector.  Asian-African Journal of Economics and Econometrics, 13(2),329-337.

Srinivas, K.T. (2013), A Study on Employees Welfare Facilities Adopted at Bosch Limited, Bangalore. Research Journal of Management Sciences, 2(12), 7-11.

Nyakwara, S; Shiundu, J & Gongera, G. E. (2014), Evaluation of Employee welfare Facilities as an Intervention strategy of Industrial Unrest on Organization Performance: Case of Mumias Sugar Company. European Journal of Business and Management, 6(29), 209- 219.

Kumari, M.S & Tatareddy, M. (2014). Impact of Employee Welfare Facilities on Job Satisfsction: A Study with Reference to Secunderabad Division of South Central railway. International Journal of Economic and Bussiness Revew, 2(12), 189-197


دوره 27، شماره 87
بهار 1397
صفحه 29-44
  • تاریخ دریافت: 29 فروردین 1396
  • تاریخ بازنگری: 16 اردیبهشت 1396
  • تاریخ پذیرش: 24 تیر 1396