نقش اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی در سکوت سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

 این پژوهش با هدف  بررسی نقش عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی در پیش بینی سکوت سازمانی در دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت.  روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری آن شامل تمام اساتید دانشگاه محقق اردبیلی بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه  ای تصادفی، سه دانشکده انتخاب و از این سه دانشکده 70  نفر از اساتید به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه ها توزیع شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سکوت سازمانی ونداین، عدالت سازمانی نیهوف و مورمن و  اعتماد سازمانی الونن و همکاران استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه مورد تایید اساتید صاحبنظر بوده و پایایی آنها به ترتیب  73/0، 89/0، 82/0 گزارش شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری  همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به روش همزمان استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد بین عدالت سازمانی با سکوت سازمانی همبستگی معناداری در جهت منفی 64/0- = r وجود دارد. همچنین  بین اعتماد سازمانی با سکوت سازمانی همبستگی معناداری در جهت منفی50/0- =r وجود دارد. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون  همزمان  نشان داد که که عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی  می توانند پیش بین منفی سکوت سازمانی می باشند و 51 درصد تغییرات سکوت سازمانی را پیش بینی نمایند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Organizational Justice and Organizational Trust in Anticipation of Organizational Silence

نویسندگان [English]

  • Adel zahed-babelan 1
  • Ghaffar Karimianpour 2

چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the role of organizational justice and organizational trust in anticipation of organizational silence in University of Mohaghegh Ardabili. The research method is descriptive-correlational. The population included all faculty members of University of Mohaghegh Ardabili. Using cluster random sampling method, three faculties and 70 faculty members were selected. The data collection tools were the Van Dyne organizational silence questionnaire, Moorman Nyhvf organizational justice questionnaire and Alvnn organizational trust. The content validity of questionnaires was confirmed by experts and reliability consider them to be 0/73, 0/89, 0/82 reported. To analyze the data, correlation and multiple regression method was used. Results showed that there is a significant correlation between organizational justice and organizational silence in the negative direction (r= -0/64). Also there is a significant correlation between organizational trust and organizational silence in the negative direction (r=0/50). Results of regression analysis showed that organizational justice and organizational trust can be a negative predictor of organizational silence, and 51 percent predict changes in organizational silence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational justice
  • Organizational trust
  • Organizational silence

دوره 25، شماره 80
تابستان 1395
صفحه 85-99
  • تاریخ دریافت: 01 تیر 1395
  • تاریخ پذیرش: 01 تیر 1395