فن آوری اطلاعات و فرهنگ بررسی اهمیت ابعاد فرهنگی به کارگیری فن آوری اطلاعات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

فرهنگ ها هم بر طراحی نظام های مبتنی بر فن آوری و هم بر نحوه ی اکتساب آنها تاثیر می گذارند. بخشی از این تاثیر را می توان ناشی از آثار اجتماعی به کارگیری فن آوری اطلاعات درست که بیشتر از دید فرهنگ عامه مطرح است دانست. در حوزه اینترنت، ماهواره ها و تلویزیون به علت اعمال فن آوری های اطلاعاتی و امکان اشاعه ی زبان، رفتار ها و ارزشهای خاص یا مصرفی و ارزشهای خاص یا مصرفی می تواند باعث ایجاد تغییرات فرهنگی شود. از دیدگاهی دیگر ، مولفه ها و ابعاد فرهنگ ملی(به عنوان مثال: فردگرایی، مردگرایی، فاصله قدرت، ابهام گریزی و دید بلند مدت) باعث ایجاد نگرش های گوناگون و حمایت های متفاوت نسبت به استقرار فن آوری اطلاعات می شود. در نهایت فرهنگ سازمانی به عنوان نرم افزار ذهنی اعضای سازمان، باعث پدید آمدن پدیده هایی نظیر پیش فرض های مدیریتی متنوع، پویایی سیاسی، چارچوبهای شناختی متفاوت کاربران از فن آوری اطلاعات و انگیزه های مختلف آنان شده و می تواند باعث ایجاد رویکردهای گوناگون(نادیده گرفتن ، انزوا پذیری، پرستش و یکپارچه سازی) به فن آوری اطلاعات در سازمانها شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

IT and Culture

نویسندگان [English]

  • masoud movahedi
  • masoud abbasi

دوره 11، شماره 41.42
تابستان 1383
صفحه 125-146
  • تاریخ دریافت: 04 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1395