مدیر مسئول


لعیا الفت استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت صنعتی (مدیریت عملیات)

 • layaolfatatgamil.com
 • 48392838

سردبیر


سیدعلی اکبر افجه استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

رهبری و رفتار انسانی-مدیریت وتوسعه سازمانی

 • afjahiatatu.ac.ir
 • 48392877

اعضای هیات تحریریه


سیدعلی اکبر افجه استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

رهبری و رفتار انسانی-مدیریت وتوسعه سازمانی

 • afjahiatatu.ac.ir
 • 48392877

اعضای هیات تحریریه


علی اصغر پورعزت استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

 • pourezzatatut.ac.ir
 • 02166466199

اعضای هیات تحریریه


احمدعلی خائف الهی استاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت رفتار سازمانی

 • khaefelahiatmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


وحید خاشعی ورنامخواستی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

سیاستگذاری

 • khasheiatatu.ac.ir
 • 48392895

اعضای هیات تحریریه


سیدرضا سید جوادین استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

مدیریت نیروی انسانی و رفتار سازمانی

 • rjavadinatut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


میرعلی سیدنقوی دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی

 • asnagaviatyahoo.com
 • 48392927

اعضای هیات تحریریه


اصغر مشبکی اصفهانی استاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت رفتار سازمانی

 • moshabakatmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


رضا واعظی استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت دولتی

 • theory.managementatyahoo.com
 • 48392873

مدیر داخلی


میترا امینی سپهر --

 • jmsdeatchmail.ir
 • 48392810

کارشناس نشریه


میترا امینی سپهر --

 • jmsdeatchmail.ir

ویراستار


ُسعید صحت دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

علوم اطلاعات- بیمه

 • sehhatatyahoo.com
 • 48392817