اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول
لعیا الفت
لعیا الفت استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت صنعتی (مدیریت عملیات)

 • layaolfatatgamil.com
 • 48392838
سردبیر
سیدعلی اکبر افجه
سیدعلی اکبر افجه استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

رهبری و رفتار انسانی-مدیریت وتوسعه سازمانی

 • afjahiatatu.ac.ir
 • 48392877
اعضای هیات تحریریه
سیدعلی اکبر افجه
سیدعلی اکبر افجه استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

رهبری و رفتار انسانی-مدیریت وتوسعه سازمانی

 • afjahiatatu.ac.ir
 • 48392877
علی اصغر پورعزت
علی اصغر پورعزت استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران

مدیریت دولتی

 • pourezzatatut.ac.ir
 • 02166466199
احمدعلی خائف الهی
احمدعلی خائف الهی استاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت رفتار سازمانی

 • khaefelahiatmodares.ac.ir
وحید خاشعی ورنامخواستی
وحید خاشعی ورنامخواستی دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

سیاستگذاری

 • khasheiatatu.ac.ir
 • 48392895
سیدرضا سید جوادین
سیدرضا سید جوادین استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

مدیریت نیروی انسانی و رفتار سازمانی

 • rjavadinatut.ac.ir
میرعلی سیدنقوی
میرعلی سیدنقوی دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی

 • asnagaviatyahoo.com
 • 48392927
اصغر مشبکی اصفهانی
اصغر مشبکی اصفهانی استاد گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت رفتار سازمانی

 • moshabakatmodares.ac.ir
رضا واعظی
رضا واعظی استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

مدیریت دولتی

 • theory.managementatyahoo.com
 • 48392873
مدیر داخلی
میترا امینی سپهر
میترا امینی سپهر --

 • jmsdeatchmail.ir
 • 48392810
کارشناس نشریه
میترا امینی سپهر
میترا امینی سپهر --

 • jmsdeatchmail.ir
ویراستار
ُسعید صحت
ُسعید صحت دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

علوم اطلاعات- بیمه

 • sehhatatyahoo.com
 • 48392817