مفروضاتی برای پیاده سازی استراتژی های مدیریت دانش با توجه به ساختارهای سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این نوشتار این موضوع بررسی می شود که چگونه می توان با توجه به ساختارهای سازمان، استراتژی های مدیریت دانش را پیاده سازی نمود. ضمن آنکه این موضوع در سازمان هایی با ساختار ارگانیک (سازمان های یادگیرنده به عنوان نمونه ای از اینگونه سازمان ها) و مکانیکی (سازمان های حافظ وضع موجود به عنوان نمونه ای از اینگونه سازمان ها) مورد بررسی قرار می گیرد. در این صورت، مدیریت منابع انسانی سازمان ها با توجه به نوع استراتژی و ساختار سازمان، نیازمند استفاده از روش های متفاوتی در ارتباط با استخدام، جبران خدمات و کنترل منابع انسانی خواهند بود، که در قالب فرضیه های تجربی قابل آزمایش مطرح می شود. از اینرو، در این نوشتار سعی بر آن است که سه موضوع زیر مورد بررسی قرار گیرد: الف - جایگاه مدیریت دانش در مدیریت منابع انسانی، ب - معرفی الگویی جهت تعیین استراتژی های مدیریت دانش با توجه به ساختارهای سازمان. ج- نقش استراتژی های مدیریت دانش در تبیین کارکردهای مدیریت منابع انسانی 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relation between knowledge management strategies and organization structures

نویسنده [English]

  • mir ali seyed naghavi

چکیده [English]

In this paper we exploring that how we can choose the best structure for an organization by using the concept of knowledge management also we examine the above issue in the an organization with organic structure (Leaming organization) and with stable structure (status quo organization).Thus, these strategies used to different models to planning, maintenance, compensation and control of human resources. Then, we present new propositions based on knowledge management strategies in human resource management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management strategies
  • organization structures
  • Human resource management functions

دوره 16، شماره 59
تابستان 1388
صفحه 151-172
  • تاریخ دریافت: 16 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1395