شناسایی و اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش نهادینه سازی کارآفرینی

نویسندگان

1 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه شاهد

3 عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد

چکیده

یکی از ساز و کارهای مطلوب سازمان ها برای پاسخی سریع و مناسب به تغییر و تحولات روز افزون
محیطی در فضای کسب و کار، ایجاد سازمان های کارآفرین است. سازمان های کارآفرین از طریق
نهادینه سازی کارآفرینی در درون خود، موجبات اجرایی شدن ابعاد کارآفرینی سازمانی را فراهم
می آورند. با توجه به اینکه فراهم سازی شرایط برای اجرای ابعاد کارآفرینی سازمانی توجه بسیاری از
محققان را به خود جلب کرده و با عنایت به نقش قابل توجه عوامل سازمانی در این زمینه هدف این
تحقیق شناسایی و اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی در
شرکت های کارآفرین در صنایع غذایی است . جامعه آماری اول این پژوهش شامل 417 نفر از
مدیران، متخصصان و کارشناسان شرکت های کارآفرین در صنایع غذایی بهروز، زمزم، پاک، گلستان
و محسن می باشد که با فرمول کوکران 052 نفر به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه تحقیق انتخاب
شدند. جامعه آماری دوم نیز برای اولویت بندی عوامل، تعداد 11 نفر از صاحب نظران و اساتید
مدیریت کارآفرینی دانشگاه ها بوده که نمونه آماری دوم نیز از طریق سرشماری مشخص شده و برابر
با تعداد جامعه آماری دوم می باشد. ابزار اصلی مورد استفاده در این تحقیق برای گردآوری داده ها
پرسشنامه است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی همبستگی است.  
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از فنون مدل یابی معادلات ساختاری و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
فازی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که مولفه های عوامل سازمانی بر نهادینه سازی
کارآفرینی در شرکت های کارآفرین در صنایع غذایی تاثیر مثبت دارند، و نهادینه سازی کارآفرینی
در این شرکت ها نیز بر اجرایی شدن ابعاد کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify and Prioritize Organizational Factors affecting Implementation of Corporate Entrepreneurship Dimensions with explain role of institutionalizing entrepreneurship

نویسندگان [English]

 • Seyyed Mehdi Alvani 1
 • Reza Kohan Hoosh Nejad 2
 • Saeed Safari 3
 • Saeed Khodamoradi 3

1 Professor in Accounting and Management Faculty, Allameh Tabataba’i

2 Master in Entrepreneurship Management, University of Shahed

3 Associate Professor, Shahed University

چکیده [English]

One of the Desirable mechanisms for organizations in order to respond the ever-increasing environmental changes in the business environment both in a quick and appropriate way is building entrepreneur organizations. Entrepreneurial organizations provide the implementation of dimensions corporate entrepreneurship through institutionalizing entrepreneurship. The purpose of this study is identifying and prioritizing the Organizational Factors affecting the Implementation of Corporate Entrepreneurship Dimensions in Iranian Organizations, due to the fact that these days providing the required conditions aiming to implement entrepreneurship dimensions has increasingly attracted the attention of many researchers and additionally the significant role of organizational factors in this area has been remarkably considered. The first statistical population consists of 714 samples such as: executives, professionals and experts in some Iranian industrial food companies such as Bahrouz, Zamzam, pak, Golestan and Mohsen. Then 250 of them are randomly selected as our sample according to Cochran Formula. The second statistical population is selected within 16 experts and professors of Entrepreneurship management Universities to prioritizing the factors. So that the second statistical sample is determined by applying the census. The research is based on applied and conducted in the manner described - correlation. To analyze information, the Structural Equation Modeling and fuzzy analytic hierarchy process techniques is used. The results shows that components of organizational factors have a positive impact on institutionalize entrepreneurship in entrepreneurial companies in the food industries and institutionalize entrepreneurship in organizations have a positive impact on the implementation of corporate entrepreneurship dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • organizational factors
 • Institutionalize
 • Implement
 • Corporate Entrepreneurship

دوره 22، شماره 70
تابستان 1392
صفحه 1-24
 • تاریخ دریافت: 03 آبان 1391
 • تاریخ بازنگری: 05 تیر 1392
 • تاریخ پذیرش: 11 آبان 1392