رابطه‌ی ادراک از برندکارفرما با نگرش های شغلی کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

برندکارفرما تصویری از سازمان بعنوان بهترین مکان برای کار،  با  هدف تاثیر مثبت بر کارکنان فعلی و آتی به منظور جذب و حفظ کارکنانی با پتانسیل بالا می باشد. زمانی کارکنان جذب سازمان شده و در آن خواهند ماند که نگرش مثبتی نسبت به سازمان و کارفرما داشته باشند. از اینرو پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ی ادراک از برند کارفرما و نگرش های شغلی کارکنان می پردازد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث گردآوری اطلاعات پیمایشی و از نظر تحلیل داده ها توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری، کارشناسان ستاد مرکزی بانک توسعه صادرات ایران هستندکه تعداد آن ها  معادل 400 نفر می باشد. از بین ایشان نمونه ای 112 نفری انتخاب شد. سپس پرسشنامه هایی که روایی و پایایی آن با تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ  تایید شده بود، توسط این افراد تکمیل شد. در ادامه مدل پیشنهادی تحقیق از طریق معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smartpls مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان داد مدل از برازش خوبی برخوردار است و تمامی فرضیات مورد تایید قرار گرفتند. در نتیجه می توان گفت ادراک از برندکارفرما با نگرش های شغلی کارکنان رابطه‌ی مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship of Perception From Employer Brand with Job Attitudes of Employees.

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Akbar Afjahi 1
  • Zahra Alizadeh far 2

1 Professor, Allameh Tabataba'i University

2 Master of Business Administration, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Employer brand is an image of organization as ‘the great place to work’ and aims to have positive impact on current and future employees in order to attract and retain employees with high potential. If employee has a positive attitude towards organization and employers, they will be attracted to the organization and remained there. Therefore, this thesis examines the relationship between the perception of employer brand and job attitude.
The purpose of this thesis, according to collected information and data analysis is descriptive – correlation. The Statistics population is 400 headquarters experts of the Export Development Bank of Iran. Empirical data has been selected from 112 people as a sample. The validity and reliability of the questionnaire was confirmed by factor analysis and Cronbach's alpha and completed by these people. Data analysis was performed through structural equation modelling and software, the results have showed that the model is a good fit and all hypotheses have been confirmed. As a result, we can say that the perception of the employer brand has a positive and significant relation with job attitudes

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Perception of Employer Brand
  • Job Attitudes of Employees
  • Job Satisfaction
  • Organizational Identity
  • organizational commitment
امامی، مصطفی (1387). تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن. مجله راهبرد. 127-144.

آغاز، عسل و هاشمی، امین (1391). بررسی تجربی مدل بسط یافته هویت سازمانی با توجه به ویژگی های شخصیتی کارکنان. چشم انداز مدیریت دولتی. 12: 106-87 .

خورشید، صدیقه. (1388). مطالعه رابطه بین هویت سازمانی و تعهدسازمانی کارکنان بانک های دولتی شهر کرمان. پژوهش‌های مدیریت. 2(9). 158-125.

رضائیان، علی(1393). مبانی و مدیریت رویکردهای مدیریت خویشتن (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته). چاپ دوم. تهران:  انتشارات سمت.

عظیمی، حسین. بودرزی، غلامرضا. انصاری، محمداسماعیل. پیرایش، رضا و عبدی زرین، سهراب. (1390). طراحی پرسشنامه سنجش نگرش شغلی و سازمانی کارکنان دولت: مطالعه موردی 11 سازمان دولتی در مرکز استان زنجان.  اندیشه مدیریت راهبردی. 5(9).169-115.

فرهی بوزجانی، برزو،مهدوی، موسی، عباسی، مصیب  (1389). عوامل موثر بر رضایت یا عدم رضایت شغلی. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع).2(3و4): 120-101.

قلی پور، آرین؛ پورعزت، علی اصغر، محمدی، فرشته(1390). تبیین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر بر ساخت سازمانی هویت در سازمان های دولتی. مدیریت دولتی.3(7): 166-149.

محمدزاده، عباس، مهروژان، آرمن(1375).رفتارسازمانی، نگرش اقتضائی. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.                                                                       Backhaus, K. Tikoo,S.(2004) .Conceptualizing and researching employer branding. Career Development international. 9(5): 501-517.

Bakanauskiene, I., R. Bendaravicience, R., Krikstolaitis, and Z. Lydeka, 2011. “Discovering an Employer Branding: Identifying Dimensions of Employer’s Attractiveness in University”. Organizaciju Vadibya: Sisteminai Trymai, 59.

Barrow, s & Mosley, R. (2005). The Employer Brand: Bringing the Best of Brand Management to People at Work.John wiley & Sons, Ltd.

Berthon, P., Ewing, M., & Hah, L. (2005). Captivating company: dimensions of attractiveness in employer branding. International Journal of Advertising. 24(2):151-172.

Bodderas, M., Maas, P., & Cachelin, J. L. Schlager, T. (2011). The influence of the employer brand on employee attitudes relevant for service branding: an empirical investigation . Journal of Services Marketing 25(7): 497-508.

Davis, G. (2008). Employer branding and its influence on managers. European Journal of Marketing. 42(5/6): 667-681.

Dhladhla,T.J(2011). The influence of leader behavior, psychological employment, Job satisfaction, and organizational commitment on turnover intention. thesis master of commerce ,university of stellenboh..

Edwards, m (2005). Organization identification: aconceptual and operational review. International journal of management review. 17(4): 207-230

Gehrels, S. & Looij A. Employer Branding a New Approach for the Hospitality Industry, the Economist, Employer Brand Survey -Awareness and Definition. [2007].on line [http://www .academia.edu /8373346/ Employer _branding_ A_new_ approach _for_the _ hospitality _ industry]

Kalajian.m (2011).Employer Brand Framework for ICT B2B Multinationals Case Study: Ericsson AB. Master of Science Thesis Stockholm, Sweden.

Kunerth, B., & Mosley, R. (2011). Applying employer brand management to employee engagement. Strategic HR Review. 10(3): 19-26

Lambert, E. G., Hogan, N. L., & Griffin, M. L. (2008). Being the Good Soldier Organizational Citizenship Behavior and Commitment among Correctional Staff. Criminal Justice and Behavior 35(1): 56-68.

Lelono, A.W., Martdianty, F. The Effect of Employer Brand on Voluntary Turnover Intention with Mediating Effect of Organizational Commitment and Job Satisfaction.[2013] On line [papers.ssrn.com/sol3/ /papers.cfm?abstract_id=2328459.]

McLaren, J. P (2011). Mind the gap exploring congruence between the espoused and experienced empoyer brand. Degree of Doctor of Education IN University of Pennsylvania.

 Minchington, B.(2006) Employer Brand Leadership - A Global Perspective.Torrensville: Collective Learning Australia,. ISBN 978-0-646-53648-4.

Priyadarshim, P. (2011).Employer Brand Image as Predictor of Employee Satisfaction, Affective Commitment & Turnover. The Indian Journal of Industrial Relations. 46(3): 510-522.

Sartain, L. & Schumann, M. (2006).Brand from the Inside; Eight Esentials to Emotionally Connect Your Employees to Your Business. John Wiley & Sons, Inc.

Schults, A .E (2010).The role of learning and development in employer brand practices.desseration of Doctor of Education, in the University of Pennsylvania.

Suikkanen, E(2010) . How does employer branding increase employee retention. Dissertation of Human resource management and Marketing, in university of Lincoln, united kingdom.

Vaijayanthi, P. Shreenivasan,k A. Reena Roy. Employer branding as an antecedent to organisation commitment - an empirical Study of Manufacturing and service sector units. [2011]On lion [http://ieeexplore.ieee.org/document/6163882/].

Yang, C & Li, X (2011). The Study on Employer Brand Strategy in Private Enterprises from the Perspective of Human Resource Management. Energy Procedia(5): 2087–2091.


دوره 26، شماره 84
تابستان 1396
صفحه 73-96
  • تاریخ دریافت: 11 بهمن 1395
  • تاریخ بازنگری: 10 اسفند 1396
  • تاریخ پذیرش: 26 فروردین 1396