بهره وری نیروی انسانی: بررسی رضایت شغلی، تعهد سازمانی و امنیت کاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این پژوهش در یک سازمان دولتی انجام شد و طی آن رضایت شغلی، تعهد سازمانی و همچنین امنیت شغلی کارمندان از یکسو و ادراک آنان از شیوه های مدیریت از سوی دیگر مورد بررسی قرار گرفت. در این بررسی، از یک مقیاس رضایت شغلی لینکلن بعنوان ملاک اعتبار، از مقیاس تعهد سازمانی پرتر، و همچنین از یک شاخص امنیت شغلی و شاخص های مدیریت پدرانه و ابعاد آن استفاده شد.
این پژوهش نشان داد : 1. بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی و امنیت شغلی همبستگی قابل توجه وجود دارد 2. کسانی که شیوه مدیریت را پدرانه تر ادراک کنند رضایت و امنتی شغلی و همچنین تعهد سازمانی بیشتری نیز بروز می دهند و 3. مدیریت پدرانه با مشورت با زیردستان، مشارکت دادن آنان در تصمیم گیریها و همچنین با توجه به خشنودی افراد تحت پوشش همبستگی مثبت دارد و با خودکامگی در تضاد است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Labor productivity

نویسنده [English]

  • shahrnaz mortazavi

دوره 3، شماره 9
بهار 1372
صفحه 5-25
  • تاریخ دریافت: 28 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 28 شهریور 1395