رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران نهادی با سهم مالکیت این نهادها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

از تعامل ساختار مالکیت با قدرت کنترل کننده شرکت، نظامی شکل می گیرد که نوعا بر سازمان حکم می راند و تولیت سازمانی نامیده می شود. در مطالعات نشان داده اند که تغییر اجزاء نظام تولیت در سازمانها به تغییر مسیر حرکت راهبردی آنها می انجامد. هر چند در بررسی های اغلب محققین ، پیچیدگی ساختار مالکیت به چند متغیره ساده خلاصه شده است و اثر شکل های متفاوت بافت مالکیت بر استراتژی و عملکرد را نادیده انگاشته اند. در این تحقیق نقش سرمایه گذاران نهادی برجسته تر دیده شده و رابطه حضور مالکانه آنها با عملکرد مورد پرسش قرار گرفته است. به علاوه سعی شده است پاسخی برای تاثیر پذیری این رابطه از حضور سایر گونه های مالک نیز بیابد و در نهایت به این سوال پاسخ دهد که آیا ساختار مالکیت و تولیت سازمان ها توان توجیه عملکردهای متفاوت در سازمان ها را دارد؟
قالب نظری پژوهش مبتنی بر اقتصاد سازمانی با رویکرد نظریه ی شرکت، نظریه ی نمایندگی و حقوق مالکیت است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته در بورس سهام و اوراق بهادار تهران است. داده های مربوط به سیزده متغیر از یک صد و سی و یک شرکت برای یک دوره ی پنج ساله استخراج و مبنای تحلیل های آماری قرار گرفته اند. داده ها شامل پنج متغیر مالکیت، پنج متغیر به عنوان سنجه ی عملکرد مالی و سه متغیر نوع صنعت، اندازه شرکت و ساختار سرمایه هستند.
تحلیل آماری داده ها از طریق تحلیل واریانس، تحلیل عاملی و رگرسیون های چند متغیره انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهند که گروه های مالک به یک شکل و میزان از قدرت و هم سویی در اثر گذاری بر عملکردی که توسط بازده دارایی ها و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام سنجیده شده اند برخوردار نیستند.در محدوده ی جامعه آماری مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیر مالی و مالکین درون سازمانی نقش مثبت اثر گذاری سرمایه گذاران نهادی را بر عملکرد تقویت نکرده اند. بر مبنای نتیاج حاصل نهادها در نقش مالکین در شرکت های سهامی عام قدرت کاهش هزینه های نمایندگی و اثر گذاری مثبت بر عملکرد را دارند قدرت اثرگذاری نهادها در شرکتهای کوچکتر بیشتر بوده است. در مجموع تفاوت در نظام تولیت و ساختارهای مالکیت شرکت ها توانسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکت ها را توضیح بدهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship Between Institutional Ivestors Ownership and Firm Performance (Evidence From Theran Stock Exchang Market

نویسندگان [English]

  • hossein rahmanseresht
  • nader mazloomi

چکیده [English]

Past   studies  suggest   that   the  structure   and   composition   of
ownership  affect  a  firm's  goals,   strategy   and  I  or  performance. Most    of   these     studies,     rely    mainly     on    cross     sectional, multivariate  analysis, that  tend  to  reduce  the  complexity of the corporate ownership concentration, ignoring, interaction amongst different  forms  of  ownership,  and  their effect  on  firm   strategy and   I   or   performance.   Focusing    on   the   role   of  institutional owners,   this study  poses  the  following  question:  (1) What  is the relationship   between    institutional   investors   shareholding   and firm  performance?  (2)  Does  the  size  of shareholding  by  other groups    of  stockholders,  modify   this   relationship?  And   ,does corporate governance of a firm and  its ownership structure perse, describe differences  in  performance of the firms. The   data   sample   is   based   on   131   non-financial  companies listed  in  the  stock  exchange  of Tehran.  Data were  collected for a 5    year   period    (1996-2000).   Results    from   Anova,  component analysis   and   multivariate   analysis    indicate   that,    the   size   of outside   institutional   stockholding   have    significant   effect   is greater   for  smaller firms.  Further  investigation,  shows  that  other groups    of  stock   holders   do   not   supplement  the   relationship between institutional  shareholding and firm performance Findings   also    suggest    that    the   ownership   structure    and governance  of the  firm  can  partly   define   the  variation  in  firm performance.


دوره 12، شماره 47
پاییز 1384
صفحه 135-160
  • تاریخ دریافت: 05 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 05 مهر 1395