تاثیر ویژگیهای محصولات با فناوری بالا بر رفتار پذیرش اجتناب مصرف کنندگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

2 دانشجوی دوره MBA دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

چکیده

فرآیند تولید و توسعه محصولات با فناوری بالا تا این زمان این گونه دستخوش تغییر و تحول نبوده است. رشد
سریع تکنولوژی و مخاطره در بازارهای جهانی و تغییرات روزافزون در نیازهای مشتریان، تیمهای توسعه
محصول جدید را با فشارهای روزافزونی موجه کرده است. در نتیجه تولید محصولات با فناوری بالا که مطابق
با نیازهای مشتریان باشد، برای تولیدکنندگان حائز اهمیت است. در این پژوهش به بررسی تاثیر ویژگی های
محصولات با فناوری بالا بر رفتار پذیرش/ اجتناب مصرفکنندگان پرداخته میشود. جامعه آماری این تحقیق،
دانشجویان دانشکدههای مدیریت دانشگاه های تهران بودند . تعداد 193 پرسشنامه مشتمل بر سوالات
چندگزینه ای تهیه گردید. دادههای جمعآوری شده به منظور بررسی رابطه میان متغیرها و تاثیر آنها بر یکدیگر،
با استفاده از آزمونهای آماری میانگین یک جامعه، آزمون دو جملهای و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل
شدند. نتایج تحقیق حاکی از این است که ویژگیهای محصولات با فناوری بالا بیشترین تاثیر را بر لذت داشته
است . نگرش مصرف کنندگان بیشترین تاثیر را بر رفتار پذیرش داشته است. در حالی که تاثیر انگیختگی بر
رفتار پذیرش/ اجتناب قابل توجه نبود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of high-technology products attributes on consumers' approach/avoidance behavior

نویسندگان [English]

 • Seyed Majid Elahi, 1
 • Safar Fazli 1
 • Roya yaghoobi 2

1 Member of faculty of management, Imam Khomeini International University (IKIU)

2 Student of Imam Khomeini International University (IKIU)

چکیده [English]

Production and development process of high technology products has never been so turbulent. The rapid growth of technology and risk in global markets and growing Changes in customers' needs has encountered new product development teams with increasing pressures to reduce costs and production time cycle maintaining the quality and reliability. As a result, it is important for producers to produce high-technology products that meet customer needs. In this paper, we study the impact of high-technology products attributes on consumers' approach/avoidance behavior. The statistical population of this study was the students of management faculties of state universities in Tehran. 391 questionnaires consist of multiple choice questions was distributed among individual sample. The data set was collected to evaluate the relationship between variables and their influence on each other using SPSS and Lisrel software. The results suggest that the high-technology products attributes have had the greatest impact on the pleasure. Consumers’ attitudes have the greatest impact on approach behavior, while arousal doesn't have significant relationship with approach behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • High-technology products
 • Attributes
 • cognition
 • Emotions
 • Approach-Avoidance behavior
 • Mehrabian and Russell's model

دوره 22، شماره 70
تابستان 1392
صفحه 151-171
 • تاریخ دریافت: 08 اسفند 1391
 • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1392
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1392