شناسایی الگوی ذهنی کارکنان به روش کیو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه مدیریت دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی ذهنیت کارکنان یک شرکت خصوصی در ارتباط با نظارت الکترونیکی بر کارکنان در محل کار
می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نظر جمع آوری و تحلیل داده ها ترکیبی(کیفی-کمی) است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه مدیران و کارکنان یک شرکت خصوص می باشند که از ابزارهای مختلف الکترونیکی برای کنترل کارکنان در آن استفاده شده است.ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه ساختارمند و جدول کیو می باشد. در بخش کیفی با انجام مصاحبه ساختارمند با 5 نفر از کارکنان شرکت و تحلیل آنها به روش تماتیک، نظرهای متفاوت نسبت به کنترل الکترونیکی کارکنان(50 گزاره و 39 گویه) استخراج گردید. سپس در بخش کمی با تکمیل جداول کیو به تعداد 24 جدول و تحلیل داده های به دست آمده به روش تحلیل عاملی، ذهنیت افراد هرگروه مورد شناسایی، تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که شش الگوی ذهنی متفاوت نسبت به نظارت الکترونیک کارکنان در شرکت مورد بررسی وجود دارد و هر کدام از ذهنیت ها دارای مفاهیم و ویژگی های متفاوتی نسبت به یکدیگر هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify the Employees' Mental Pattern about Electronic Monitoring at Work by Q Method

نویسندگان [English]

  • Ali Safari 1
  • Nooshin Kheyri 2

1 University of Isfahan

2 University of Isfahan

چکیده [English]

The purpose of this research is to identify the mentality of a private company employee in relation to electronic monitoring of employees at the workplace. This research based on its` purpose is an applied research based on the method is descriptive and in collecting and analyzing data is qualitative-quantitative. The statistical population of the study is all managers and employees of a particular company using various electronic tools for controlling employees. The data collection tools are structured interview and Q table. In the qualitative section, different ideas about electronic monitoring extracted from structured interviews with 5 employees of the company which analyzed by thematic method. Subsequently, in the quantitative section, by completing the Q tables in 24 tables, and analyzing the data obtained from factor analysis method, the mentality of the individuals in each group was identified and analyzed. The results of this study show that there are six different employees `s mental patterns about electronic monitoring in the company and each of these mentalities have different concepts and characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Pattern
  • Electronic Monitoring
  • Workplace
  • Q Method
اخوان کاظمی، بهرام. (1391). نظارتدرنظاماسلامی،تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

ایزدهی، سیدسجاد.(1390). مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام خمینی، تهران: موسسه نشر آثار امام خمینی.

بازرگان، عباس(1387)،مقدمهایبرروشهایتحقیقکیفیوآمیخته: رویکردهایمتداول درعلومرفتاری،تهران: نشر دیدار.

حسینی، میرزاحسن؛ فولادی طرقی، مهدی. (1389). بررسی موانع و محدودیت­های اجرای نظارت الکترونیکی، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، 5(4)، 677-706.

خوشگویان­فرد، علیرضا .(1386). روش­شناسی کیو، تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیما.

دانایی­فرد، حسسن؛ حسینی، سید یعقوب و شیخها، روزبه(1392). روش­شناسی کیو: شالوده­های نظری و چارچوب انجام پژوهش،تهران: انتشارات صفار.

Ball, K. (2010). Workplace surveillance: An overview. Labor History, 51(1), 87-106.‏

Bustard, J.D. (2013). Ethical Issues Surrounding the Asymmetric Nature of WorkplaceMonitoring. In International conference on human aspects of information security, privacy, and trust, Berlin, Heidelberg.

Coogan, J. & Herrington, N. (2011). Q Methodology: an Overview. Journal of Research in Secondary Teacher Education, 1(2), 24-28.

 Chang, S. E., Liu, A. Y., & Lin, S. (2015). Exploring Privacy and Trust for Employee Monitoring. Industrial Management & Data Systems, 115(1), 88-106.‏

D’Urso, S. C. (2006). Who’s Watching us at Work? Toward a Structural–Perceptual Model of Electronic Monitoring and Surveillance in Organizations. Communication Theory, 16(3), 281-303.

Gichuhi, J. K., Ngari, J. M., & Senaji, T. (2016). Employees’ Response to Electronic Monitoring: The Relationship between CCTV Surveillance and Employees’ Engagement. International Journal of Innovative Research and Development, 5(7).

Holland, P. J., Cooper, B., & Hecker, R. (2015). Electronic Monitoring and Surveillance in the Workplace: The Effects on Trust in Management, and the Moderating Role of Occupational Type. Personnel Review, 44(1), 161-175.‏

Pnina, S. (2009). Using Q method in Qualitative Research. International Journal of Qualitative Method, 8(1), 93-97.

Samaranayake, V., & Gamage, C. (2012). Employee Perception Towards Electronic Monitoring at Work Place and its Impact on Job Satisfaction of Software Professionals in Sri Lanka. Telematics and Informatics, 29(2), 233-244.‏

 Stephenson, W. (1953). The study of behavior: Q technique and its methodology. Chicago: University of Chicago press.

Young, R. M., Raymond Prentice, G., & McLaughlin, C. G. (2013). Prisoner Intentions to Participate in an Electronic Monitoring Scheme: an Application of the Theory of Planned Behaviour. Journal of Criminal Psychology, 3(2), 108-114.‏

Yerby, J. (2013). Legal and ethical issues of employee monitoring. Journal of Applied Knowledge Management, 1(2), 44-55


دوره 27، شماره 89
پاییز 1397
صفحه 91-117
  • تاریخ دریافت: 14 شهریور 1396
  • تاریخ بازنگری: 23 دی 1396
  • تاریخ پذیرش: 30 دی 1396