نگرشی بر جهانگردی و مفاهیم آن از دیدگاه بازاریابی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

نوشتار حاضر با توجه به گستردگی و پیچیدگی موضوع جهانگردی که بعضا اذهان بسیاری از محققین را بخود مشغول نموده است. تلاشی است از دیدگاه بازاریابی تا از یک سو با ترسیم ابعاد و نگرشهای گوناگون موجود در آن ضمن تاکید بر نگرش سیستمی و جایگاه آن ماهیت چند جانبه ای جهانگردی را مورد توجه قرار داده و ضرورت بررسی محیط بازاریابی و شناخت ابعاد خرد و کلان آن را در سطوح مختلف داخلی و خارجی مورد اشاره قرار دهد و از سوی دیگر ضمن تمرکز بر مدیریت بازاریابی جهانگردی، ابعاد آمیزه ی بازاریابی در آن را با استعانت از روابط نمادین موجود مورد کند و کاو و تاکید قرار دهد و در این رهگذر با تکیه بر اهمیت کیفیت در خدمات، شکافهای ناشی از آن را برشمارد.
آگاهی از موارد فوق از یکسو به سیاستگذاران، مدیران و مسئولین سازمان های دست اندر کار و بالاخص افراد ذیربط در زمینه های بازاریابی در امور جهانگردی کمک می کند تا با توجه به توان بالقوه ی موجود در کشورمان ضمن شناخت جوانب آن با دید وسیعتر و مطلوبتری اقدام به انجام این مهم و بهبود وضعیت موجود نمایند و از سوی دیگر برای سایر علاقه مندان و محققین بدعتی است تا بر مبنای یافته های موجود حلقه های گمشده در بازاریابی جهانگردی را بهتر بازشناخته و بازیابند و در مجموع بصورتی منسجم تر ، مطلوبتر و سریعتر امکان خیزش کشورمان در زمینه جهانگردی و متمنع گردیدن از تبعات مثبت آن بالاخص در رابطه با کاهش یا رفع وابستگی و حصول به خود کفایی فراهم آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Approach it from the perspective of tourism and marketing concepts

نویسنده [English]

  • abolfazl tajzadehnamin

دوره 7، شماره 27.28
زمستان 1379
صفحه 105-128
  • تاریخ دریافت: 04 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1395