ارائه مدل ریاضی ارزیابی عملکرد 360 درجه (پیمایشی در سازمان ملی بهرهوری)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری تولید و عملیات دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در گذشته فرایند ارزیابی عملکرد تنها توسط مدیران اجرایی (سرپرستان) صورت می­گرفت، اما امروزه، این فرایند بر نظرات منابع مختلف ارزیابی مبتنی است: سرپرستان، همکاران، مشتریان (زیردستان) و خود فرد مورد ارزیابی (روش 360 درجه). بنابراین به نظر می‌رسد که توسعه یک مدل جامع که قضاوت‌های ذهنی منابع مختلف ارزیابی را وزن‌دهی و تجمیع کند، ضروری به نظر می‌رسد. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله تعیین معیارها و ارائه مدل ریاضی ارزیابی عملکرد 360 درجه در سازمان ملی بهره‌وری ایران است. همچنین تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به دو سؤال است: اول، مدل راضی ارزیابی عملکرد 360 درجه چگونه مدلی‌ست؟ و دوم، آیا تفاوت معناداری بین معیارهای ارزیابی عملکرد سطوح مختلف سازمان ملی بهره‌وری وجود دارد؟ برای پاسخگویی به سؤالات، در ابتدا شاخص­های سنجش عملکرد از ادبیات استخراج شده و در چهار دسته ویژگی­های فردی، مهارت­های فنی، مهارت­های انسانی و مهارت­های ادراکی گروه­بندی شدند. سپس با استفاده از تکنیک  AHPفازی میزان اهمیت هر معیار و نیز هر یک از منابع چهارگانه ارزیابی عملکرد 360 درجه، بدست آمده و در انتها، نمرات نهایی عملکرد کارکنان از طریق بکارگیری مدل ریاضیِ تجمیع نظرات ارزیابی در سه سناریو محاسبه شد (پس از اجرای 816 مدل ریاضی). نتایج حاکی از آن است که مدل ریاضی ارزیابی عملکرد 360 درجه از نوع برنامه‌ریزی خطی بوده و معیارهای سنجش عملکرد به دلیل داشتن اوزان مختلف، برای هر یک از سطوح سلسله‌مراتب سازمان متفاوت هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A hybrid mathematical model for 360-degree performance appraisal; (Case study: National Iranian Productivity Organization)

نویسندگان [English]

  • Adel Azar 1
  • Ramin Sepehrirad 2

1 Department of Management, Faculty of Management & Economy, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Initially, Performance appraisal process was just carried out by the executive managers, but recently it has evolved into an evaluation process based on the opinion of different reviewers including: supervisors, collaborators, customers (subordinates) and the employees themselves (360-degree method). Therefore, it seems necessary to develop a unified model in which subjective assessments are weighted and aggregated based on different appraisal resources. So, the main purpose of this paper is to determine the criteria and to present the 360-degree appraisal mathematical model of the national productivity organization of Iran based on de Andrés et al. (2010). This paper is also designed to answer the following questions: 1) what is the type of 360-degree appraisal mathematical model? And 2) is there a significant difference between performance evaluation criteria of different organizational levels of national productivity organization of Iran? To answer stated questions, first the performance appraisal criteria are derived from the literature and are classified into four major categories composed of technical skills, human skills, conceptual skills (Katz’s classification) & individual characteristics,. Then, fuzzy AHP technique is utilized to calculate the importance of each appraisal criterion and each evaluation resource. Finally, personnel’s performance score is calculated on three scenarios through the aggregation mathematical model (using 816 models).The findings of this study indicate that the 360-degree appraisal mathematical model is a linear programming (LP) model. Yet, due to the various weights, performance appraisal criteria are different in each organizational level

کلیدواژه‌ها [English]

  • 360-degree performance appraisal
  • Mathematical Model
  • Linear programming (LP)
  • fuzzy AHP

دوره 18، شماره 66
زمستان 1390
صفحه 1-23
  • تاریخ دریافت: 01 آبان 1390
  • تاریخ بازنگری: 20 خرداد 1391
  • تاریخ پذیرش: 01 خرداد 1391