پیش بینی کننده های وضعی و شخصی رفتارهای مدیریت تصویرپردازی ذهنی در سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری دانشگاه سمنان

چکیده

مدیریت تصویرپردازی ذهنی یکی از رفتارهای رایج سیاسی در سازمان هاست که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. هدف این تحقیق شناسایی برخی از عواملی است که بر آن تاثیر می گذارند. تحقیق حاضر تحقیقی کاربردی و با توجه به ماهیت موضوع و ‏اهداف آن، از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق تمامی کارکنان استانداری خراسان شمالی هستند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده شصت و هشت نفر از آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه است. داده های به دست آمده از طریق پرسش نامه با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون های خطی ساده و چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان داد که عوامل وضعی و شخصی(فراوانی تعاملات، حمایت مدیریتی، و فشار شغلی، و خودارزیابی درونی) در بروز رفتار مدیریت تصویرپردازی ذهنی موثر هستند. خود ارزیابی درونی و حمایت مدیریتی بر مدیریت تصویر پردازی ذهنی تاثیر منفی و فراوانی تعاملات و فشار شغلی بر آن تاثیر مثبت دارند؛ همچنین ترکیبی از عوامل وضعی و شخصی قادر به پیش بینی بروز رفتارهای مدیریت تصویرپردازی ذهنی در سازمان هستند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Situational and Dispositional Antecedents of Impression Management Behaviors in Organization

نویسندگان [English]

  • Hossein Damghanian 1
  • Mohammad Yazdani Ziarat 2

چکیده [English]

Impression management is a common form of political behavior in organizations that's influenced by different factors. The aim of this study is to identify some of the factors affecting it. This study is an applied Research, and regarding the nature of the topic and its objectives, is a Descriptive/Correlative research. Statistical society of this study included all personnel of North Khorasan Province. Using the simple random sampling Sixty-eight people were selected as a sample. The research data collection tools are questionnaires. Data obtained from questionnaires have been analyzed by Pearson correlation, simple and multiple linear regressions. The findings of this research indicate that Situational and Dispositional factors (Interaction Frequency, Managerial Support, Job strain, Core self-evaluation) have impact on Impression management behaviors occurrence. Core self-evaluation and Managerial Support have a negative impact on Impression management; and Interaction Frequency and Job strain have a positive impact on it; also the combination of these factors are able to predict Occurrence of Impression management behavior in organization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political behaviors
  • Impression management
  • Dispositional factors
  • Situational factors

دوره 25، شماره 80
تابستان 1395
صفحه 27-46
  • تاریخ دریافت: 01 تیر 1395
  • تاریخ پذیرش: 01 تیر 1395