ارزیابی عملکرد شرکت بهرهبرداری مترو تهران با مدل کارتارزیابی متوازن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه هلامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) که با گذشت بیش از سی سال از آغاز فعالیت، هم اکنون در قالب شرکت بهره برداری مترو روزانه حدود 5/1 میلیون مسافر را در شهر تهران و حومه جا به جا می کند مانند دیگر شرکت های دولتی یا عمومی با چالش ارزیابی عملکرد رو‌به‌روست. فقدان کارایی سیستم ارزیابی سنتی که صرفا بر معیارهای مالی تکیه دارد برای ارزیابی و بهبود عملکرد این گونه شرکت ها که ماهیتا غیر انتفاعی بوده و شاخص های مالی در ارزیابی عملکرد آنان تعیین کننده نیستند راه تعیین یا بهبود عملکرد را برای مدیریت دشوار می سازد. استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن که در کنار منظر مالی از سه منظر مشتری، فرآیند یادگیری و رشد به ارزیابی عملکرد می پردازد می تواند نظام ارزیابی کارآمدی را در اختیار مدیریت چنین شرکت هایی از جمله شرکت بهره برداری مترو تهران قرار دهد. مبنای اصلی تحقیق حاضر، بررسی عملکرد شرکت بهره برداری شرکت مترو تهران و حومه با استفاده از مدل ارزیابی متوازن است. پرسش اصلی این تحقیق این است که آیا عملکرد شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه متوازن است؟ برای پاسخگویی به این پرسش، عملکرد شرکت در چهار منظر فوق با استفاده از ۲۳ سنجه شامل ۱۴ سنجه کمی حاصل از اطلاعات عملکرد شرکت و ۹ سنجه کیفی برگرفته از توزیع دو پرسشنامه به شمارگان ۱۸۰۰ عدد ارزیابی شده است. سپس شاخص مربوط به هریک از سنجه های مذکور محاسبه وپس از تلفیق امتیاز حاصل از ارزیابی عملکرد شرکت بهره برداری مترو تهران بدست آمده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که عملکرد شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه که با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن ارزیابی شده، متوازن است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance measurement of Tehran railway exploitation company base on the concept of balance score card

نویسندگان [English]

  • mehdi haghighi kashef 1
  • foad sadeghi 2

چکیده [English]

After 30 years of professional work, Tehran railway exploitation company transfers more than 1.5 million passenger in Tehran and it's suburbs, but still challenges with Performance measurement like other governmental companies. It is difficult for management of such companies, that are naturally non-profit organizations, to improve the performance using Ineffective methods of traditional performance systems that are primarily based on financial criterions. Using balance score card model that simultaneously with financial aspects performs the appraisal relying on three aspects of customer, process, learning and growing, can create efficient appraisal system for managers of these companies. The base of this research, is performance appraisal of TRE company with BSC model, and the main question is that whether performance of TRE company is balanced or not? So, performance of this company was studied in four aspects, using 23 measures including 14 quantity measure created by performance of company and 9 quality measures produced by distributing 1800 questionnaires. Then each index related to any measures is calculated and after combination of scores created by performance appraisal TRE Company and outcome of research shows that study by BSC model is balanced.


دوره 15، شماره 58
پاییز 1387
صفحه 107-125
  • تاریخ دریافت: 23 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 23 مهر 1395