تاثیر رضایت شغلی بر عملکرد با نقش میانجی وفاداری سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکدة اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان

2 . دانشجوی دکترای مدیریت منابع انسانی، دانشکدة اقتصاد و مدیریت، دانشگاه لرستان

چکیده

عملکرد شغلی کارکنان به دلیل نقش برجسته آن در دستیابی به اهداف سازمان مورد توجه مدیران        می­باشد. رضایت شغلی به طور مستقیم و با نقش میانجی وفاداری سازمانی از جمله متغیرهای موثر بر عملکرد شغلی است. پژوهش فعلی، با هدف بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد کارکنان با نقش میانجی وفاداری سازمانی در سازمان جهادکشاورزی استان ایلام اجرا شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث نوع تحقیق، توصیفی– همبستگی می­باشد. جامعه آماری پژوهش کارشناسان سازمان مذکور بوده و تعداد 240 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با روش­های روایی محتوا و ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج             مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که رضایت شغلی به طور مستقیم با ضریب مسیر 53صدم و به طور غیرمستقیم با نقش واسطه ای وفاداری سازمانی با ضریب مسیر 62 صدم بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت دارد. بعلاوه، رضایت شغلی با ضریب مسیر 74 صدم بر وفاداری سازمانی و وفاداری سازمانی نیز با ضریب مسیر 76 صدم بر عملکرد شغلی تاثیر مثبت دارد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Survey of Job Satisfaction Eeffect on Performance with Mediating Role of Organizational Loyalty

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Reza Esmaeili 1
  • Heidar Seidzadeh 2

1 Associate professor of Management Group, Faculty of Economic and Management, Lorestan University

2 Ph.D. Student in Human Resources Management, Faculty of Economic and Management, Lorestan University

چکیده [English]

Employees performance is attractive for managers because of its prominent role in achieving to organization goals and employees health. Job satisfaction is among the variables affecting on performance directly and by mediating role of organizational loyalty. This study was conducted with the aim of studying the relationship between satisfaction and performance with mediating role of loyalty in Jahad-e Agriculture Organization of Ilam province. This study is applied in terms of goal and descriptive-correlation in terms of research type. Research population was the said organization experts and 240 persons were selected as sample through random sampling. The validity and reliability of questionnaire was confirmed by using of  content validity and Cronbach's alpha, respectively. The results of structural equation modeling show that satisfaction directly with the coefficient of 83 hundredths and indirectly by mediating role of loyalty with the coefficient of 62 hundredths has a positive effect on performance. Also, satisfaction has a positive effect on loyalty with the coefficient of 74 hundredths and loyalty has a positive effect on performance with the coefficient of 76 hundredths. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Satisfaction
  • Organizational loyalty
  • Performance
  • structural equation modeling
استوارت، گرگ ال. و براون، کنت جی. (1393). مدیریت منابع انسانی (پیوند استراتژی و عمل)، مترجمان: سیدمحمد اعرابی، مرجان فیاضی، چاپ ششم، تهران: انتشارات مهکامه.

افجه، سیدعلی اکبر و میری، عبدالرضا (1388). « الگوی توانمندی برای ارتقای عملکرد کارکنان صنعت قطعه سازی خودرو در ایران». فصلنامه علوم مدیریت ایران، دوره چهار، شماره 14،         صفحات  169-149.

براتی، هاجر؛ عریضی، حمیدرضا؛ براتی، آذر؛ سرهنگی، کامران و رنجیر، حمیدرضا ( 1392). «تاثیر عدالت سازمانی و جو سازمانی بر رفتارهای ضد تولید». مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 11، شماره 4، صفحات 197-181.

براتی، هاجر؛ عریضی، حمیدرضا و نوری، ابوالقاسم (1388). «رابطه ساده و چندگانه عدالت سازمانی با عملکرد شغلی در شرکت ذوب آهن اصفهان». چشم انداز مدیریت، شماره 33، صفحات  28-9.

 برومند، زهرا (1386). مدیریت رفتار سازمانی، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات پیام نور.

پورعزت، علی اصغر؛ احسانی مقدم، ندا؛ یزدانی، حمیدرضا و فائز، کوکب (1392). «تحلیل مقایسه ای نقش ابعاد گوناگون عدالت در جو سازمان و وفاداری سازمانی: پژوهشی پیرامون یک سازمان فناوری اطلاعات». مدیریت دولتی، دوره 5، شماره یک، صفحات 88-65.

حقیقی، محمدعلی؛ احمدی، ایمان و رامین مهر، حمید ( 1388). «بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر عملکرد کارکنان». مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 7، شماره 20، صفحات 101-79.

 حیدری، حسن؛ موسوی، فرانک و حسنی، سید رضا (1393). «طراحی مدل ساختاری منابع انسانی برای دستیابی به وفاداری سازمانی». مدیریت دولتی، دوره 6، شماره 3، صفحات 480-457. 

درویش، حسن (1386). «بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان (رویکردی تحلیلی- پژوهشی)». فرهنگ مدیریت، دوره 5، شماره 16، صفحات 140-117.

دستجردی، رضا؛ فوادالدینی، محسن؛ وجدان، سیدمرتضی؛ مهدیزاده، ایرج و رحیمی، فاطمه (1384). «عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند». مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دوره 8، شماره 19، صفحات 44-37.

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس وحجازی، الهه (1379). روش های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ سوم، تهران: انتشارات آگاه.

قره بیگلو، حسین؛ شادی دیزجی، بهنام؛ طالب بیدختی، عباس؛ بهمنی، علی و ارجمند، ایمان (1391). بررسی رابطه بین عملکرد شغلی و رضایت شغلی در بین کارکنان شرکت برق منطقه ای استان گیلان. اولین همایش ملی حسابداری مدیریت و مهندسی صنایع در سازمان ها، گچساران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران.

قره چه، منیژه و دابوئیان، منیره (1390). «وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی». دوفصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 1، شماره 3، صفحات 46-27.

 کاظمیان، افسانه؛ نوریان، کبری و پروین، ندا (1384). «بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و عملکرد کادر پرستاری بیمارستان های استان چهارمحال و بختیاری». دوفصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی استان گیلان، دوره 15، شماره 54، صفحات 44-39.

مایل افشار، مهناز؛ رجب زاده، علی؛ معمارپور، مهدی و کندی، محمدجعفر (1391). «رابطه میان رفتار شهروندی سازمانی و بهره وری منابع انسانی در میان کارکنان بیمارستانهای منتخب دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی».پژوهش های مدیریت منابع انسانی، دوره 2، شماره 3، صفحات 161-145.

محسن پور، لیدا؛ ناوی پور، حسن و احمدی، فضل الله (1384). «بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی براساس دوایر کیفیت بر رضایت شغلی پرستاران از دیدگاه هرزبرگ». مجله علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دوره 3، شماره 4، صفحات 694-689. 

محمدی، جیران؛ باقری، مژگان السادات؛ صفریان، سارا و علوی برازجانی، سیده آزاده (1395). «تبیین نقش پارتی بازی در رضایت و عملکرد شغلی کارکنان». پژوهش های مدیریت منابع انسانی، دوره 6، شماره 1، صفحات 249-229.

 مردانی، شادی؛ نصیری پور، امیر اشکان؛ نیکو مرام، هانیه؛  بهزادی،  محمد حسن و مردانی، نوشین (1393).  «بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد HSE کارکنان در صنعت قالب سازی». مجله سلامت کار ایران، دوره 10، شماره 6، صفحات120-106.

مقامی، مسعود (1392). «تاثیر متقابل رضایت شغلی، عملکرد سازمانی و سلامت روانی کارکنان فاتب». مجله منابع انسانی ناجا، دوره 2، شماره 17، صفحات 68-53.    

 Arthur, J. B. & Boyles, T. (2007). Validating the human resource system structure: A levels-based strategic HRM approach. Journal of Human Resource Management Review, 17: 77-92.

Bacotic, D. (2016). Relationship between job satisfaction and organizational performance. Journal of Economic Research, 29(1): 118-130.

Fadlallh, A. W. A. (2015). Impact of Job Satisfaction on Employees Performance an Application on Faculty of Science and Humanity Studies University of Salman Bin Abdul-Aziz-Al Aflaj. International Journal of Innovation and Research in Educational Sciences, 2(1): 26-31.

 

Hari, J. F. (2003). Marketing research within a changing information environment. Boston: McGraw Hill.

Javed, M., Balouch, R. & Hassan F. (2014). Determinants of job satisfaction and its impact on employee performance and turnover intentions. International Journal of Learning and Development, 4(2): 120-140.  

 Khuong, M. N. & Tien, B. D. (2013). Factors influencing employee loyalty directly and indirectly through job satisfaction: A study of banking sector in Ho Minh city. International Journal of Current Research and Academic Review, 1(4): 82-95.   

Porter, L. W. (1999). Job attitudes in management, human relations.

Ram, P. (2013). Relationship between job satisfaction and job performance in the public sector: A case study from India. International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 2(2): 16-35.

Spector, P. E. (2000). Development of the work locus of control scale, Journal of Organizational Psychological.

  Wolf, R. (2001). Job satisfaction and dissatisfaction in higher education, Journal of Education and Training.

Yvonne, W.,  Abdull Rahman, R. H. & Long, C. S. (2014). Employee job satisfaction and job performance: A case study in a franchised retail chain organization. Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 8(17): 1875-1883.


دوره 25، شماره 83
بهار 1396
صفحه 51-68
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1395
  • تاریخ بازنگری: 24 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 17 آذر 1395