پارادایم جدید: از مدیریت توسعه تا مدیریت توسعه پایدار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

به علت تغییر شرایط ملی و بین المللی حوزه مدیریت دولتی نیز در حال تجدید بنا و طراحی مجدد است. جهانی شدن، پیشرفت های تکنولوژی و نگرانیهای زیست بومی بر اهمیت مدیریت توسعه افزوده است. مقاله حاضر پارادایم جدیدی را ارائه می دهد. به زعم نویسنده مدیریت توسعه پایدار از جهت محور تاکید، قلمرو تحت پوشش نحوه برخورد با سیاست، دیدگاه آن نسبت به فرهنگهای بومی، اهداف، شیوه عمل، سیستم تصمیم گیری، استفاده از کمکهای فنی و پاسخگویی در قبال عملکرد یا پارادایم سنتی مدیریت توسعه متفاوت است. مقاله در پایان نتیجه گیری می کند که مدیریت توسعه پایدار می تواند به عنوان حوزه جدیدی در مدیریت دولتی مطرح شود.
رشته مدیریت دولتی با چالش های جدیدی مواجه است: ظهور فلسفه دهکده جهانی گرایش های جزیی نگرانه آن را به چالش وا می دارد 1. تجدید بنای مدیریت دولتی جدایی آن را از سیاست منتفی می سازد. 2. طراحی مجدد دولت، دلایل اساسی فلسفه وجودی آن را زیر سوال می برد. این رشته به علت مواجهه با چالش های ذهنی مداوم و جدید. در جستجوی پارادایمی نوین است. این پارادایم جدید چه خواهد بود؟ محور تاکید و اولویت های آن چه خواهد بود؟
این مقاله تلاش می کند تا یکی از عناصر بی بدیل پارادایم در حال ظهور که حرکت از توسعه به سمت توسعه پایدار است را بررسی کرده و پیرامون منتفی شدن کانون توسعه در مدیریت دولتی و احتمال ظهور توسعه پایدار، به عنوان محوری جدید، استدلالهایی را مطرح کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The New Paradigm: From Development Administration to sustainable Development Administration

نویسندگان [English]

  • shamssadat zahedi 1
  • hassan danaeifard 2

چکیده [English]

In light of changing national and  international conditions, the  field of public administration is  going through an  exercise of refounding and reinventing. Globalization, technological advancements and ecological  concerns have diluted the importance of development administration. This study traces  the demise of development administration and presents a new paradigm in the form of sustainable  development  administration (SDA). The author argues that the paradigm of SDA is markedly different from the  traditional paradigm of development  administration (DA) in its emphasis, scope, treatment of politics, view of indigenous _cultures, goals, operating mode,  decision  making system,  use  of foreign  aid  and  performance accountability. The  study  concludes by declaring  that  SDA has the potential  to emerge  as a New field of study  in  public administration.


دوره 7، شماره 27.28
زمستان 1379
صفحه 1-24
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1395