عوامل موثر بر عملکرد صادارتی شرکت های کوچک و متوسط

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه عامه طباطبایی

چکیده

دولتها علاقه مند کمک به شرکتها جهت افزایش صادرات هستند و دراین راستا برنامه های ارتقا صادرات دولت منجر به افزایش بیشتر صادرات شرکت های کوچک و متوسط در مقایسه با شرکت های بزرگ می گردد. لذا رفتار صادراتی شرکت های کوچک و متوسط و همین طور عواملی که نقش مهمی را در موفقیت صادراتی آنها ایفا می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تحقیقات بسیاری در مورد شناسایی این گونه عوامل انجام گرفته که در این مقاله تعدادی از این نظریات عرضه می گردد. در این گونه تحقیقات عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مورد بررسی قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Export Performance of Small and Medium-Sized Enterprises

نویسنده [English]

  • zohreh dashti shahrokh

چکیده [English]

Governments are interested in assisting firms to increase their exports Export promotion programs of governments usually result in more export increase of small and medium -sized enterprises compared to large corporations. Therefore, export behavior of small and medium enterprises and factors influencing their export success have a special importance Many researches have been conducted in order to identify these factors. This article reviews few theories in this regard by taking into consideration internal and external factors.


دوره 14، شماره 53
بهار 1386
صفحه 51-77
  • تاریخ دریافت: 09 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1395