تاثیر گرایش کارآفرینی سازمانی وقابلیت یادگیری بر صادرات کارآفرینانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

دانش موجود در رابطه با عوامل تعیین کننده صادرات کارآفرینانه اندک و پراکنده است. به منظور پرکردن این شکاف تحقیقاتی هدف این تحقیق بررسی تاثیر دو منبع ناملموس سازمان (کرایش کارآفرینی سازمانی و قابلیت یادگیری) بر صادرات کارآفرینانه است. زیرا تقویت ویژگی کارآفرینی بین الملل در سازمان با استفاده از این منابع باعث ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار و غیرقابل تقلید برای سازمان می شود. بر اساس آنچه بیان شد مدل مفهومی ارائه شده و در بین شرکتهای کوچک و متوسط در صنعت مواد غذایی(گلستان، نوبر سبز، شرکت کدبانو، کماج صبا، دشت نشاط، مهراد، ایران چاشنی و ...) مورد بررسی قرار گرفته است.. نمونه مورد بررسی نیز شامل مدیران ارشد و کارشناسان حوزه بازاریابی در شرکت های مورد نظر و روش نمونه گیری مورد استفاده نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند است. روش تحقیق مورد استفاده پرسشنامه است که در مجموع 195 پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از روشهای معادلات ساختاری و نرم افزارهای Amos و Spss مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که گرایش کارآفرینی بر صادرات کارآفرینانه تاثیر مثبتی دارد و از بین سه بعد این گرایش تنها بعد ریسک پذیری بر صادرات کارآفرینانه موثر است. علاوه بر این عامل قابلیت یادگیری بازار

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of organizational entrepreneurial orientation & market learning capability on entrepreneurial export (The case of food industry )

نویسندگان [English]

  • Jaleh Farzaneh Hssanzadeh 1
  • Vahid Nasehifar 2

1 Ph.D. Candidate of Business Administration , Faculty of Management & Accounting, Allame Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 Associate of Business Administration , Faculty of Management & Accounting ,Allame Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The existing knowledge concerning the determinants of exporting entrepreneurship is both scant and scattered. In order to cover this research gap, the aim of this research is to study the effect of two intangible resources (entrepreneurial orientation & learning capability) on entrepreneurial export. Because Strengthening the international entrepreneurial qualities in an organization by using these resources creates a sustainable and non-impartial competitive advantage for the organization. Based on what has been discussed above, a conceptual model is proposed tested among small and medium sized enterprise in food industry(Golestan, Nobare sabz, Kadbanoo company , Komaje saba, Dashte neshat, Mahrad, Iran chashnee, … ). The sample consists of senior managers and marketing experts in these firms. Also, sampling method is non-random sampling. Research method was used in this study is questionnaire . Eventually, 195 questionnaires were gathered and analyzed by equation modeling and Amos, Spss software. The result showed that entrepreneurial orientation have positive effect on entrepreneurial export. Furthermore, only risk taking is effective on entrepreneurial export among three dimensions of entrepreneurial orientation. Market learning capability have influence on entrepreneurial export. Also, it is a full mediation role in the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial orientation
  • Entrepreneurial export
  • Market learning capability
  • Small and medium sized enterprise
  • Food industry
-آرمان، م. ؛ شفیعی، م. (1396). " قابلیت های رقابتی در شرکتهای دانش بنیان مدلی برای تبیین نقش چابکی استراتژیک و یادگیری استراتژیک" ، مطالعات مدیریت ( بهبود و تحول)،ش83،  صص 50-25.

-تیموری، ه. ؛ شائمی، ع.؛ زارعی، م. (1396). " رابطه ابعاد هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی" ، مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، ش83، صص 134-115.

 -Acedo, F.J.; Jones, M.V. (2007). “ Speed of internationalization and entrepreneurial cognition : Insights and a comparison between international new ventures, exports and domestic firms : The early and rapid internationalization of the firm”, Journal of world business, 42(3), pp:236-252.

-Anderson, B.S. ; Kreiser, P.M. ; Kuratko, D.F. ; Hornsby, J.S.; Eshima, Y.(2015). “ Reconceptualizing entrepreneurial orientation”, Strategic Management Journal, 36(10), pp:1579-1596.

-Baker, W.E.; Sinkula, J.M. (2009). “ The complementary effects of market orientation and entrepreneurial orientation on profitability in small businesses “, Journal of Small Business Management, 47(4), pp:443-464.

-Basile, A.(2012). “Entrepreneurial orientation in SMEs: Risk taking to enter international markets”, Far East Psychological Business, 7(2), pp:1-21.

-Brettel, M. ; Chomik, C.; Flatten, T.C. (2015). “ How organizational culture influences innovativeness, proactiveness, and risk-taking: Fostering entrepreneurial orientation in SMEs” , Journal of Small Business Management, 53(4), pp:968-885.

-Brown, T.E.; Davidsson, P.; Wiklund,J.(2001). “ An operationalization of Stevenson’s conceptualization of entrepreneurship as opportunity-based firm behavior “, Strategic Management Journal , 22, pp:953-968.

-Day, G.S. (1994).” The capabilities of the market-driven organization”, Journal of Marketing, 58,pp:37-51.

-Eshima, Y.; Anderson, B.S. (2017). “ Firm growth, adaptive capability, and entrepreneurial orientation”, Strategic Management Journal, 38(3), pp:770-779.

- Fairoz .FM;Hirobumi .T; Tanaka Y (2010).” Entrepreneurial orientation and business performance of small and medium scale enterprises of Hambantota District Sri Lanka”. Asian Social Science. 6(3), pp:34-46.

-Felgueira, T.; Rodrigues, R.G.(2012). “ Entrepreneurial orientation, market orientation and performance of teachers and researchers in public higher education institutions”, Public policy and administration, 11(4), pp:703-718.

-Frese, M.; DeKruif, M. (2000). “ Psychological success factors  of entrepreneurship in Africa: A selective literature review”, In success and failure of microbusiness owner in Africa: A psychological approach “, edited by M Frese. Quorum: Westport, Conn: pp: 1-30.

- Fornell , C . ;Larcker D.F. (1981 ).Evaluating structural equation models with inobservable variables and measurement errors . Journal of marketing  research ,18, pp:39-50.

-Gallego, M.A. ; Casillas, J.C. (2014). “ Choice of markets for initial export activities: Differences between early and late exporter “ , International Business Review, 23(5), pp:1021-1033.

-Haider, S.H.; Asad, M.; Fatima, M.(2017). “ Entrepreneurial orientation and business performance of manufacturing sector small and medium scale enterprises of Punjab Pakistan”, European Business & Management, 3(2), pp:21-28.

-Hessels, S.J.(2007). “ International entrepreneurship: An introduction “ , In Hessels, J.(Ed). International entrepreneurship: Value creation across national borders, (pp:9-29). Rotterdam, Erasmus, Research Institute of Management (ERIM).

-Hessels, J. ; Vanstel, A.(2011). “ Entrepreneurship, export orientation, and economic growth “ , Small Business Economics, 37(2), pp:255-268.

-Hughes, M.; Morgan, R.E. (2007). “ Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation and business performance at the embryonic stage of firm growth”, Industrial Market Management, 36(5), pp:657-661.

-Huang, S.K.; Wang, Y-L(2011). “ Entrepreneurial orientation , learning orientation, and innovator in small and medium enterprises”, Procedia social & behavioral sciences, 24, pp:563-570.

-Ibeh, K.I. ; Young, S. (2001). “ Exporting as an entrepreneurial act – An empirical study of Nigerian firms” ,European Journal of Marketing, 35(5/6), pp:566-586.

-Ibeh, K.I.(2003). “ Toward a contingency framework of export entrepreneurship: Conceptualization and empirical evidence “, Small Business Economics, 20(1), pp:49-68.

-Idris, W. ; Al-Rubaie, M. (2013). “ Examining the impact of strategic learning on strategic agility”, Journal of Management & Strategy, 4(2), pp:70-77. 

-Kuhn, B.; Sassmannshausen, SP; Zollin,R.(2010). “ Entrepreneurial management as a strategic choice in firm behavior: Linking it with performance”, paper presented at the HTSF conference in Twente, The Netherlands .

-Kuivalainen, O.; Sundguist, S. ; Servais, P.(2007). “ Firms’ degree of born globalness, international entrepreneurial orientation and export performance “ , Journal of World Business, 42(3), pp:253-267.

-Langseth, H.; O’Dwyer, M.; Arpa, C.(2016). “ Forces influencing the speed of internationalization: An exploratory Norwegian and Irish study”, Journal of Small Business and Enterprise development, 23(1), pp:122-149.

-Linton, G. (2016). “ Entrepreneurial orientation: Reflections from a contingency perspective”, Published dissertation, Sweden: Orebro university school of business.

-Liu, H.; Hou, J.; Yang, P.; Ding, X-H.(2011). “ Entrepreneurial orientation, organizational capability, and competitive advantage in emerging economies: Evidence from China”, African Journal of Business Management, 5(10), pp:3891-3901.

-Lomberg, C.; Urbig, D.; Stockmann, C.; Marino, L.D. (2016). “ Entrpreneurial orientation: The dimensions’ shared effects in explaining firm performance”, Strategic Management Journal, 37(2), pp:619-628.

-Mainela, T.; Puhakka, V.; Servais, P. (2014). “ The concept of international opportunity in international entrepreneurship: A review and a research agenda” , International Journal of Management Reviews, 16(1), pp:105-129.

-Man, T. W. Y., Lau, T., & Snape, E. (2008). “Entrepreneurial competencies and the performance of small and medium enterprises: An investigation through a framework of competitiveness”. Journal of Small Business& Entrepreneurship, 21(3), pp:257-276.

-Mc Dougall, P.P; Oviatt, B.M.(2000). “ International entrepreneurship: The intersection of two research paths” , Academy of Management Journal, 43(5), pp:902-906.

-Matthews, P.(2007). “ ICT assimilation and SME expansion”, Journal of International Development, 19(6), pp:817-827.

-Navarro-Garcia, A. ; Schmidt, A.C. ; Rey-Moreno, M. (2015). “ Antecedents and consequences of export entrepreneurship”, Journal of Business Research, 8, pp:1532-1538.

-Navarro-Garcia, A. (2016). “ Drivers of export entrepreneurship”, International Business Review,25,pp:244-254.

-Okpara, JO (2009). “ Entrepreneurial orientation and export performance: Evidence from an emerging economy “, International Review Business, 5(6), pp:195-211.

-Oviatt, B.M. ; McDougall, P.P. (1994). “ Toward a theory of international new ventures” , Journal of International Business Studies, 25(1), pp:45-64.

-Pla-Barber, J. ; Alegre, J. (2007). “ Analysing the link between export intensity , innovation and firm size in a science-based industry “, International Business Review, 16(3), pp:275-293.

-Rauch, A.; Wiklund, J.; Lumpkin, GT; Frese, M.(2009).” Entrepreneurial orientation and business performance: An assessment of past research and suggestions for the future”, Entrepreneurial Theory Practice, 33, pp:761-770.

-Rundh, B.(2011). “ Linking flexibility and entrepreneurship to performances of SMEs in export markets”, Journal of Manufacturing Technology Management, 22(3), pp:330-347.

-Ruzo, E.; Losada,F.; Navarro,A.; Díez, J.A.(2011). “ Resources and international marketing strategy in export firms: Implications for export performance management”, Research Review, 34(5), pp:496-578.

-Taylor, P. (2013). “ The effect of entrepreneurial orientation on the internationalization of SMEs in developing countries “ , African Journal of Business Management, 7(19), pp:1927-1937.

-Wang, C.(2008). “ Entrepreneurial orientation, learning orientation, and firm performance”, Entrepreneurship theory and practice, 14(5), pp:635-657.

-Weerawardena, J.(2002). “ Exploring the role of market learning capability in competitive strategy”, 37(3/4), pp:407-429.

-Wiklund, J.; Shepherd, D.(2003). “Knowledge-based resources, entrepreneurial orientation, and the performance of small and medium sized businesses “, Strategic Management Journal, 24(13), pp:1307-1314.

-Zhou, L.; Wu, W-P; Luo, X.(2007). “ Internationalization and the performance of born-global SMEs : The mediating role of social network”, Journal of International Business Study, 38, pp:673-690.

-Zhou, S.A. (2007). “ The effect of entrepreneurial proclivity and foreign market knowledge on early internationalization”, Journal of World Business, 42(3), pp:287-293.


دوره 27، شماره 89
پاییز 1397
صفحه 145-169
  • تاریخ دریافت: 06 اردیبهشت 1396
  • تاریخ بازنگری: 02 بهمن 1396
  • تاریخ پذیرش: 09 اسفند 1397