رابطه توانمندسازهای مدیریت دانش با فرایندهای مدیریت دانش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی-دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف مقاله حاضر بررسی توانمندسازهای مدیریت دانش و رابطه آن با فرایندهای مدیریت دانش
درمجموعه هتل های بین المللی پارسیان تهران می باشد. در این پژوهش برای توانمندسازهای مدیریت
دانش از مدل غفور ) 8002 ( و برای فرایندهای مدیریت دانش ازمدل هیسیگ 8000 ( استفاده شده
است.روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری، مدیران و سرپرستان ارشد بخش های
مختلف مجموعه هتل های پارسیان شهر تهران می باشند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و بررسی رابطه
بین توانمندسازهای مدیریت دانش و فرایندهای مدیریت دانش از تکنیک مدل یابی معادلات
ساختاری و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های تحقیق موید الگوی مفهومی پیشنهادی
تحقیق است. بنابراین می توان نتیجه گرفت توانمندسازهای مدیریت دانش به طور مستقیم با فرایندهای
مدیریت دانش ارتباط دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین همبستگی میان رابطه
فرهنگ سازمانی و نشر دانش و پایین ترین همبستگی میان رابطه فناوری اطلاعات و ایجاد دانش
می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Knowledge Management Enablers and Knowledge Management

نویسندگان [English]

  • SeyedMojtaba Mahmoudzadeh 1
  • Hamid ZarghamBoroujen 1
  • Maryam Sedaghat 2

1 Assistant professor , faculty Of Management and accounting Allameh Tabatba’i University

2 Master In Tourism Management Allameh Tabatba’i University

چکیده [English]

The purpose of this paper is to investigate the knowledge management enablers and its relation with the knowledge management processes in the Parsian International Hotels of Tehran. The main competitive advantage for the hotels at the current competitive area is their ability at knowledge management and the most essential investment is the knowledge that they have access to. The pioneer and leader hotels of the global markets are those that can dominate the greatest, the most authentic and the most updated human knowledge related to their business and also in order to implement the knowledge management makes some physical and logical changes and create special structures. Therefore, for the establishment of the knowledge management as knowledge management infrastructure and also knowledge management enablers, some preconditions are introduced, which this paper explores their relation with knowledge management processes in hotels. In this study, we used the GH model (2008) for knowledge management enablers, and Hisig model (2000) for knowledge management processes. The research method is descriptive and analytical survey. The statistical population of this study includes directors and senior managers of the various parts of Tehran’s Parsian hotels. The tools applied in this study were two researcher made questionnaires which were based on Lickert spectrum. For analysis of the relationship between the enablers of knowledge management and knowledge management processes, structural equation modeling techniques and Pearson correlation are used. Research findings confirm the propos conceptual model of research. We conclude that knowledge management enablers and knowledge management processes are linked directly. The results also revealed that there is the most correlation between organizational culture and knowledge dissemination,and the least correlation between information technology and knowledge creation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management enablers
  • Knowledge Management processes
  • Parsian 

دوره 23، شماره 73
بهار 1393
صفحه 145-173
  • تاریخ دریافت: 24 اردیبهشت 1392
  • تاریخ بازنگری: 20 فروردین 1393
  • تاریخ پذیرش: 18 شهریور 1392