عوامل مهم بازدارنده صادرات مواد غذایی فراوری شده کشور به امارات متحده عربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

طبق تحقیقات انجام شده بیشترین مزیت نسبی ایران برای وارد شدن به عرصه تجارت بین المللی مربوط به فرآورده های صنایع تبدیلی غذایی (غذاهای فراوری شده) است. با این حال صادر کنندگان این محصول در تسخیر بازارهای منطقه ای و جهانی موفقیت قابل توجهی نداشته اند. طبعا این ناکامیها را می توان به عوامل متعددی نسبت داد اما به نظر می رسد مهمترین آن عوامل عدم برخورد کارشناسی در بخش تجارت و بازاریابی بین المللی بوده باشد. پژوهش حاضر با تمرکز بر یکی از بازارهای هم مهم مواد غذایی فراوری شده و یکی از همسایگان کشور مان یعنی امارات متحده عربی در صدد شناسایی برخی موانع مهم صادرات غذاهای فراوری شده از دیدگاه مشتریان این بازار برآمده است. بدین منظور با تهیه و توزیع سه پرسشنامه متفاوت (به دو زبان فارسی و انگلیسی) برای کسب نظر از وارد کنندگان، فروشندگان و مصرف کنندگان فراورده های غذایی ایرانی در کشور امارات تلاش به عمل آمد تا فرضیه های تحقیق آزمون شوند. جهت آزمون فرضیه ها از روش های آماری ناپارامتری چون آزمونهای دو جمله ای، فریدمن، کروسکال و الیس و (U) من - ویتنی استفاده گردیده است. در بخشی دیگر از تحقیق محقق سعی کرده است با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (A. H.P) و طراحی پرسشنامه ویژه ای (به دو زبان فارسی و انگلیسی) برخی خصوصیات مطلوب یک محصول غذایی از نظر مصرف کنندگان بازار مواد غذایی امارات و نیز برخی عوامل مؤثر بر فرایند تصمیم گیری آنان در انتخاب یک محصول غذایی را شناسایی نماید. در پایان با توجه به نتایج حاصل از تحقیق پیشنهادهایی برای مسئولین مربوطه، تولید کنندگان و صادر کنندگان غذاهای فراوری شده کشور و پژوهشگران آتی، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Hindering the Export of Iranian Processed Foodstuff to the United Arab Emirates

نویسندگان [English]

  • hoseyn rahmanseresht 1
  • abdolaziz shamsaai 2

چکیده [English]

Evidences indicate that the Islamic Republic of Iran enjoy a reasonable amount of comparative advantage in their processed foodstuff to export to the neighboring countries, particularly to the U.A.E Despite this fact, the country's processed food exporters have failed to gain advantage of this opportunity. Present paper is aimed at elucidating some outstanding reasons for this problem. Three groups of questionnaires were prepared in two languages (Persian and English) to ask the views of the members of a sample of importers, sellers, and consumers of these products of Iran it the U.A.E. Non - parametric statistical methods such as the Mann - Whitney, the Kruskal - Wallis, and Friedman were used to test the hypotheses of this research. Quite a few reasons were found to account for the Iranian exporter's meager success  in placing the above products in the hands of their Arab consumers, who regarded the quality of these products as high. However, a lack of knowledge of these exporters of the modern exporting concepts or otherwise their lack of willingness to rely on experts in this field to handle the relevant issues for them were found to be the most important impediment to the export of these foodstuff to the U. A E. To offer some suggestions for the promotion of these products of Iran in the U.A.E. AHP model was used to rank consumers, responses to the question "What do they take into account in deciding to purchase as item of processed foodstuff?" The paper is concluded with a summary and some policy suggestions. Suggestions are also provided for further research.


دوره 4، شماره 13.14
تابستان 1373
صفحه 33-48
  • تاریخ دریافت: 16 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1395