شایستگی و ارتباط آن با عملکرد کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج‌فارس

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج‌فارس

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج‌فارس

چکیده

امروزه سازمان‌ها برای نیل به اهداف خود به دنبال استقرار سیستم‌هایی هستند تا فضای مساعد برای افزایش بهره‌وری را تضمین کنند. یکی از راه‌های افزایش بهره‌وری انتخاب کارکنان شایسته است. کانون ارزیابی و توسعه ازجمله روش‌هایی است که با هدف انتخاب، ارتقا و آموزش افراد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارزیابی عملکرد کارکنان نیز جهت بررسی رفتارها و قابلیت‌های آنان و رشد و شکوفایی آن­ها برای رسیدن به اهداف سازمان می‌باشد. هدف پژوهش حاضر این است که نشان دهد داده‌های مبتنی بر نتایج کانون ارزیابی (وضعیت شایستگی کارکنان) تا چه حد با نمره‌های عملکرد کارکنان ارتباط معناداری را نشان می‌دهد. به این منظور شرکت‌کنندگان در کانون ارزیابی یک بار بر اساس داده‌های کانون ارزیابی و یک بار بر اساس ارزیابی عملکرد 360 درجه خوشه‌بندی شدند و سپس همبستگی میان آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از نقشه‌های خودسازمانده برای بخش‌بندی افراد استفاده شده و داده‌ها توسط نرم‌افزار Viscovery Profiler نسخه 5 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمون توافقی کای دو ، بخش‌های حاصل از خوشه‌بندی انجام‌شده با دو روش، ارتباطی را با یکدیگر نشان نمی‌دهند اما بر اساس آزمون ضریب همبستگی، رابطه میان افراد انتخاب ‌شده در کانون ارزیابی برای توسعه و ارزیابی عملکرد آن‌ها رابطه معنادار و مثبتی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Competency and its Relationship with Performance

نویسندگان [English]

  • Seyed Yaghoub Hosseini 1
  • Mani Arman 2
  • Zahra Mohammadizadeh 3

1 Associate Professor, Department of Business Administration, Persian Gulf University

2 Assistant Professor, Department of Business Administration, Persian Gulf University

3 Master of Business and Administration , Persian Gulf University

چکیده [English]

Organizations in order to achieve its objectives are looking for the establishment of systems to ensure the enabling environment for productivity increase. One way to increase productivity is selection of qualified staff.Assessment center and the development are including ways that are used with aims of people selection, promotion and education. The staff performance evaluation is performed to survey their behavior, capabilities, growth and prosperity to achieve the organization’s goals. This study aims at showing that data based on the assessment center results (the competency of staff) to what extent offer a significant relationship with the staff performance scores. So, participants of the assessment center were clustered first according to data of the assessment center and   second based on the evaluation of the 360 degree performance. In this study, self-organizing maps have been used for segmentation of people and the data were analyzed by version 5 of Discovery Profiler software. According to Chi 2 agreement test’s results, obtained parts of the performed clustering with two methods, did not show any relationship. But based on correlation coefficient, there is a significant and positive relationship among selected people of the assessment center to develop and evaluate their performance

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment Center
  • 360-Degree Appraisal
  • Segmentation of Employee
  • Self-Organizing Maps
- تارخ، محمدجعفر.، و شریفیان، کبری. (1389). کاربرد داده‌کاوی در بهبود مدیریت ارتباط با مشتری. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی ، 6 (17)، 153-181.

- حسینی، سید یعقوب.، و یدالهی، شهربانو. (1392). آمار پارامتریک و روش پژوهش. تهران: انتشارات صفار.

- خشوعی، مهدیه­­ السادات. (1392). ساخت کانونهای ارزیابی مدیران و بررسی ویژگیهای روانسنجی و فرایندهای آن جهت تصمیمگیری برای ارتقا. دانشگاه اصفهان، ایران.

- خشوعی، مهدیه ­السادات.، عریضی، حمیدرضا.، و نوری، ابوالقاسم. (1393). طراحی و اجرای کانون ارزیابی ارتقای مدیران. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی ، 6 (3)، 27-47.

- دهدشتی شاهرخ، زهره.، و بحرینی زاده، منیجه. (1389). تحقیقات بازاریابی. تهران: انتشارات سمت.

- رضایی منش، بهروز.، قزل، علیرضا.، ولد خانی، مسیح.، و اسداللهی طهرانی، علیرضا. (1393). بررسی میزان آمادگی مدیران برای اجرای سیستم بازخورد 360 درجه (پژوهشی در شرکت‌های فعال در شهرک صنعتی شکوهیه استان قم). فرایند مدیریت توسعه ، 27 (3)، 173-199.

- سکاران، اوما. (1395). روش‌های تحقیق در مدیریت. (محمد. صائبی، و محمود. شیرازی، مترجم) تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

- کمالی، یحیی. (1393). بررسی نقش ارزیابی عملکرد کارکنان در تحقق شایسته‌سالاری در سازمان. فصلنامه منابع انسانی ناجا ، 9 (37)، 49-75.

- Aderhold, M. N. (2001). The Implementation of 360-Degree Feedback for High School Deca Officers. University of Wisconsin-Stout, United States.

- Almeida Lopes, S., Eduarda Duarte, M., Almeida Lopes, J., & Gonçalves Sarraguça, J. M. (2015). A new approach to talent management in law firms: Integrating performance appraisal and assessment center data. International Journal of Productivity and Performance Management , 64 (4), 523 - 543.

- Armstrong, M. (2006). Performance Management: Key Strategies and Guidelines. London: Kogan Page.

- Blume, B. D. (2006). Construct Confusion And Assessment Centers: A Person-Situation Interactionist Perspective. Kelley School of Business, Indiana.

- Bose, I., & Mahapatra, R. K. (2001). Business data mining — a machine learning perspective. Information & Management , 39 (3), 211–225.

- Brownell, J. (2005). Predicting leadership: The assessment center's extended role. International Journal of Contemporary Hospitality Management , 17 (1), 7 - 21.

- Byham, T. M. (2005). Factors Affecting the Acceptance and Application Of Developmental Feedback From an Executive Assessment Program. University of Akron, united states.

- C. Bowler, M., & J. Woehr, D. (2009). Assessment center construct-related validity: Stepping beyond the MTMM matrix. Journal of Vocational Behavior , 75, 173–182.

- Chen, H.-C., & Naquin, S. S. (2005). Development of Competency-Based Assessment Centers. Journal of Occupational and Organizational Psychology , 73, 812-819.

- Denison, D. R., Kotrba, L. M., & Castan˜ o, N. (2012). A Cross-Cultural Perspective on Leadership Assessment: Comparing 360-Degree Feedback Results from Around the World. Advances in Global Leadership , 7, 205-228.

- Draganidis, F., & Mentzas, G. (2006). Competency Based Management: A Review of Systems and Approaches. Information Management & Computer Security , 14 (1), 51-64.

- Farrell, A. (2013). An investigation into Performance Appraisal effectiveness from the perception of Employees in an Irish Consumer Services Company. National College of Ireland.

- Fletcher, C., & Baldry, C. (2000). A study of individual differences and self-awareness in the context of multi-source feedback. Journal of Occupational and Organizational Psychology , 73 (3), 303–319.

- Fox, S., & McLeay, S. (1992). An Approach to Researching Managerial Labour Markets: HRM, Corporate Strategy and Financial Performance in UK Manufacturing. The International Journal of Human Resource Management , 3 (3), 523-554.

- G.W. Jansen, P., & J. Vinkenburg, C. (2006). Predicting management career success from assessment center data: A longitudinal study. Journal of Vocational Behavior , 68, 253–266.

- Garavan, T. N., Morley, M., & Flynn, M. (1997). 360 degree feedback: its role in employee development. Journal of Management Development , 16 (2), 134 - 147.

- Gaugler, B. B., Rosenthal, D. B., Thornton, G. C., & Bentson, C. (1987). Meta-analysis of assessment center validity. Journal of Applied Psychology , 72 (3), 493-511.

- Getha-Taylor, H., Hummert, R., Nalbandian, J., & Silvia, C. (2013). Competency Model Design and Assessment: Findings and Future Directions. Journal of Public Affairs Education , 19 (1), 141–171.

- Horne, M., & Stedman Jones, D. (2001). Leadership the challenge for all? The Institute of Management.

- Huang, M.-J., Chen, M.-Y., & Lee, S.-C. (2007). Integrating data mining with case-based reasoning for chronic diseases prognosis and diagnosis. Expert Systems with Applications , 32 (3), 856-867.

- Huggett, M. (1998). 360-degree feedback - great expectations? Industrial and Commercial Training , 30 (4), 128 - 130.

- Ikramullah, M., Van Prooijen, J.-W., Zahid Iqbal, M., & Sajjad UI-Hassan, F. (2016). Effectiveness of performance appraisal: Developing a conceptual framework using competing values approach. Personnel Review , 45 (2), 334 - 352.

- Kaski, S., & Kohonen, T. (1995). Exploratory data analysis by the self-organizing map: structures of welfare and poverty in the world. Proceedings of the Third International Conference on Neural Networks in Capital Markets (pp. 498-507). London: World Scientific.

- Lievens, F., P. Tett, R., & J. Schleicher, D. (2015). Assessment centers at the crossroads: Toward a reconceptualization of assessment center exercises. Research in Personnel and Human Resources Management , 28, 99-152.

- Luthans, K. W., & Farner, S. (2002). Expatriate development: the use of 360-degree feedback. Journal of Management Development , 21 (10), 780 - 793.

- Mabey, C., & Ramirez, M. (2005). Does management development improve organizational productivity? A six-country analysis of European firms. of European firms Management , 16 (7), 1067-1082.

- Merkulova, N. (2014). Assessment Centers from the Applicant’s Perspective: Investigating Potential Antecedents and Outcomes of Applicant Reactions. University of Zurich, Switzerland.

- Mimis, A., & Georgiadis, T. (2013). Economic clustering of countries in the Asia-Pacific region. International Journal of Social Economics , 40 (4), 355 - 366.

- Rana, G. (2014). Performance appraisal powers growth at Havell’s India : Company identifies and invests in talented people early. Human Resource Management International Digest , 22 (5), 8-10.

- Ren, R., Y. Sun, J., Zhang, Y., Chen, Y., & Liu, C. (2015). Can good impression and feedback-seeking behavior help Chinese graduates get a job? Journal of Chinese Human Resource Management , 6 (1), 14 - 32.

- Sarkar, A. (2016). Is it time to do away with Annual Performance Appraisal System?: Benefits and challenges ahead. Human Resource Management International Digest , 24 (3), 7-10.

- Schmitt, N., Gooding, R. Z., Noe, R. A., & Kirsch, M. (2006). Meta-Analyses of Validity Studies Published Between 1964 and 1982 and the Investigation of Study Characteristics. Personnel Psychology , 37 (3), 407 - 422.

- Sharma, R., & Bhatnagar, J. (2009). Talent management – competency development: key to global leadership. Industrial and Commercial Training , 41 (3), 118 - 132.

- Sydänmaanlakka, P. (2003). Intelligent Leadership and Leadership Competencies: Developing a Leadership Framework for Intelligent Organization. Helsinki University of Technology, Finland.

- Taylor, I. (2007). A Practical Guide to Assessment Centres and Selection Methods. London and Philadelphia: Kogan Page.

- Thornton III, G. C., Rupp, D. E., & Hoffman, B. J. (2015). Assessment Center Perspectives for Talent Management Strategies. New York: Routledge.

- Thornton, G. C. (2012). Evidence That Assessment Center Judgments Measure Dimensions of Management Performance. 2 (3), 32-38.

- Turk, K. (2016). Performance Management of Academic Staff and Its Effectiveness to Teaching and Research – Based On the Example of Estonian Universities. TRAMES , 20 (70/65), 17–36.

- Umair, T., Fahad Javaid, M., Amir, H., & Kashif Luqman, M. (2016). Effect of Perceived Appraisal Fairness on Job Satisfaction. Journal of Applied Environmental and Biological Sciences , 6 (2), 12-20.

- Wendel, J., & Buttenfield, B. (2010). Formalizing guidelines for building meaningful selforganizing maps. in Sixth International Conference on Geographic Information Science. Zurich.

- Williams, R. S. (2002). Managing Employee Performance: Design and Implementation in Organisations. London: Thomson Learning.

- Winterton, J., & Winterton, R. (1996). The business benefits of competence based management. Research Studies RS16. DfEE.

- Wirz, A., G. Melchers, K., Lievens, F., De Corte, W., & Kleinmann, M. (2013). Trade-Offs Between Assessor Team Size and Assessor Expertise in Affecting Rating Accuracy in Assessment Centers. Journal of Work and Organizational Psychology , 29, 13-20.

- Yurkon, B. A. (1998). An Examination Of The Criterion-Related Validity Of A Developmental Assessment Center. University of North Texas,united states.


دوره 27، شماره 88
تابستان 1397
صفحه 25-50
  • تاریخ دریافت: 24 تیر 1395
  • تاریخ بازنگری: 05 آبان 1395
  • تاریخ پذیرش: 24 آذر 1395