طراحی و تبیین نظام حمایت دولت از شرکتهای مشترک بین المللی مقیم ایران و ارایه الگوی مناسب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دو دهه اخیر بطور عمده در قالب شرکت مشترک بوده است چون برای دولت میزبان، شرکت مادر و شرکت سرمایه پذیر بترتیب منافعی از قبیل بهبود شاخص های اقتصاد کلان ، کاهش ریسک و هزینه و جذب دانش و فن آوری را در بر دارد.
اندیشمندانی مانند بلونجین دو برابر شدن حمایت دولت از شرکت های مشترک را موجب شش برابر شدن حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی می دانند. مدیران ایرانی شرکتهای مزبور هم حمایت یاد شده را برای موفقیت خود کاملا لازم و موثر  ارزیابی کرده اند.
نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد دولت با افزایش برازندگی فرهنگی اجتماعی و آموزشی و ارائه انواع حمایت هایی که در فرضیه های تحقیق صورتبندی شده اند می تواند موجبات ماندگاری سرمایه های داخلی و افزایش کمیت و کیفیت سرمایه گذاری خارجی را فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Design & Explanation of The System for Government Support for the International Joint Ventures Companies Residing In Iran and Presenting a Suitable model.

نویسندگان [English]

  • mohamad haghighi
  • mohsen kalhori

چکیده [English]

In the  last  two decades,  the FDI entry mode  has  been  in  the
form of Joint ventures  because  for host government,  mother company and  domestic  company  has  benefits  such  as:    improvement  in  the indexes of macro_  economy, Reducing risk &  expenditure and the assimilation  of knowledge  & technology.
The scholars  like Blonigen ( 1996) assume two folding the government
support for J.V.s,
Bring about six folding the volume of FOI. Iranian  managers  of these
companies   also  have  evaluated   such  a  support  as  necessary   and effective for their Success.
The results  of this paper  clarifies  that the government  can furnish the motives   for  enduring   the  domestic  investment  and  increasing  the quality  & quantity of FDI by increasing the Sociocultural fitness  & educational  fitness  and giving different kinds of supports  formulated in the research hypotheses.


دوره 12، شماره 47
پاییز 1384
صفحه 99-133
  • تاریخ دریافت: 05 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 05 مهر 1395