مدیریت مبتنی بر شایستگی و نقش آن در مدیریت منابع انسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

انجام موفقیت آمیز وظایف ومسئولیتهای شغلی نیروهای انسانی درسازمانها به عوامل متعددی ازجمله دانش، توانایی ها، مهارت ها و شایستگی های آنان بستگی دارد. بسیاری ازصاحبنظران مدیریت معتقدند که مزیتهای رقابتی آینده به شکل توانایی سازمان ها در مدیریت دانش و اطلاعات جلوه گر خواهند شد. در این راستا مدیریت شایستگی یکی از مباحت مهم در حوزه مدیریت دانش و مدیریت دانش نیز زیرمجموعه مدیریت منابع انسانی میباشد. در این مقاله سعی شده است تا مفهوممدیریت مبتنی بر شایستگی مورد بررسی قرار گرفته و مفاهیم مطرح  در آن از قبیل مراحل طراحی یک مدل شایستگی به اختصار بیان شود. همچنین با تاکید بر نقش مهم مدیریت مبتنی بر شایستگی در مدیریت منابع انسانی به بیان برخی از مزایای استفاده از زیر سیستم های مدیریت منابع انسانی مبتنی بر شایستگی پرداخته شده و در نهایت پیشنهاداتی برای مدیران منابع انسانی سازمان ها در کشورمان مطرح گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Competency- Based Management and its role in Human Resources Management

نویسندگان [English]

  • seyed hoseyn abtahi 1
  • mohammad montazeri 2

چکیده [English]

Successful accomplishing of HR tasks and responsibilities in organizations depends on different factors such as their knowledge, abilities, skills and competencies. Some of management theorists belibe that competitive advantages in future will be shown in form of organization's abilities to managing information and knowledge. In this way, Competency Management (CM) is an important issue in the scope of knowledge management and knowledge management, also, is subordination of Human Resources Management (HRM). In this paper, we try to review the concept of competency- standard, competency profile, competency life cycle and etc, and to state the stages of the process of designing a competency model. Also, by emphasizing on the important tole of competency- based management in HRM, some advantages of using subsystems of HRM that are based upon competency have explained, and finally, some recommendations have offered for human resources managemers in organizations in our country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency
  • Competency Management
  • Human resources management
  • Knowledge Management

دوره 15، شماره 57
بهار 1387
صفحه 1-16
  • تاریخ دریافت: 20 اسفند 1385
  • تاریخ بازنگری: 21 مهر 1386
  • تاریخ پذیرش: 28 بهمن 1386