تاثیر بازارگرایی درونی بر تمایل کارکنان به پذیرش تغییرات سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه خلیج فارس

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر بازارگرایی درونی بر تمایل کارکنان به پذیرش تغییرات سازمانی است. نمونه مورد مطالعه در پژوهش حاضر، کارکنانی هستند که در شرکت‌های فناور پارک علم و فناوری فارس (پردیس شیراز) مشغول به کار هستند. جهت انجام این پژوهش، پرسشنامه‌ای استاندارد میان تمامی کارکنان شرکت‌های مورد مطالعه توزیع گردید و در نهایت تعداد 93 عدد پرسشنامه گردآوری شد و مبنای تحلیل‌ها قرار گرفت. به منظور تحلیل فرضیه‌های ارائه شده در قالب مدل مفهومی پژوهش، از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده گردید. نتایج تحلیل‌ها حاکی از تایید فرضیه اصلی پژوهش و دو فرضیه فرعی مرتبط با آن است. به این صورت که برخورداری از رویکردی بازارگرایانه به محیط درونی سازمان، بر تمایل کارکنان به پذیرش تغییرات سازمانی تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. علاوه بر این، ابعاد نظام پاداش‌دهی و توسعه کارکنان به ترتیب تاثیر مثبت و معنی‌دار بیشتری بر تمایل کارکنان به پذیرش تغییرات سازمانی دارد. در حالی که ارتباطات درون سازمانی، تاثیر معنی‌داری را نشان نداده است. در پایان نیز بر مبنای نتایج پژوهش، پیشنهاد و توصیه‌های کاربردی به شرکت‌ها ارایه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Internal Market Orientation on Employees' Tendency to Accept Organizational Change

نویسندگان [English]

 • Abdolmajid Mosleh 1
 • Ahmad Allahyari Bouzanjani 2

چکیده [English]

This study aims to investigate the effect of internal market orientation on employee’s tendency to accept organizational change. The employees that are working in FARS science and technology parks (FSTP) are the sample study of this research. Based on this, the standard questionnaire was distributed among FSTP employees and data’s were gathered. Finally, the PLS method was used to investigate the hypothesis of this research. The results show that internal marketing has a positive and significant effect on employs tendency to accept organizational change. Also, reward systems and employs development, respectively, have more effect on employs tendency to accept organizational change. Furthermore, it was fund that internal communications hasn’t significant effect on employs tendency to accept organizational change.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accepting organizational change
 • Change Management
 • internal market orientation
 • employees’ development
 • reward systems
 • internal communication

دوره 24، شماره 77
تابستان 1394
صفحه 51-76
 • تاریخ دریافت: 14 بهمن 1392
 • تاریخ بازنگری: 23 اردیبهشت 1394
 • تاریخ پذیرش: 22 اردیبهشت 1393