بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه شیراز

2 استادیار دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این مقاله، بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز است. ابزار تحقیق، پرسشنامه نوع ساختار سازمانی و پرسشنامه شناسایی منابع قدرت بود که روایی و پایایی آنها محاسبه و توسط 243 نفر از کارمندان واحدهای ستادی دانشگاه تکمیل و عودت داده شد. نتایج نشان داد که: 1) ساختار سازمانی غالب در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز، ساختار تواناساز است. 2) از دیدگاه کارمندان، بالاترین میانگین مربوط به منبع قدرت پاداش و کمترین میانگین مربوط به منبع قدرت اطلاعات می­باشد. تفاوت بین میانگین­ها معنی­دار است. 3) منابع قدرت مورد استفاده مدیران واحدهای ستادی دانشگاه به ترتیب عبارت است از: پاداش، چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، تنبیه، اخلاق، مشروعیت، فرهنگ و اطلاعات. 4) ساختار تواناساز پیش­بینی ­کننده مثبت و معنادار منابع قدرت چیرگی محیطی، تخصص، مرجعیت، اخلاق، مشروعیت و اطلاعات و پیش­بینی کننده منفی و معنادار منابع قدرت تنبیه، پاداش و فرهنگ می­باشد. ساختار بازدارنده نیز پیش­بینی کننده مثبت و معنادار منابع قدرت تنبیه، پاداش و فرهنگ و پیش­بینی کننده منفی و معنادار سایر منابع قدرت می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Relationship Between Organizational Structure Types and Administrators' Power Resources at Shiraz University's Administration division

نویسندگان [English]

 • Hadjar Moeini Shahraki 1
 • Jafar Torkzadeh 2
 • Mehdi Mohammadi 2
 • Mohsen Khademi 2

چکیده [English]

The aim of this study was survey of relationship between organizational structure types and administrators' power resources at ShirazUniversity's administration division. Tow Scales were used: Organizational Structure Types (Torkzadeh & Mohtaram, 2011) and Power Resources Identification (Torkzadeh & Moeini, 2010). Validity and reliability of scales were Assessed. Research Sample were 243 persons. Results showed: 1) The dominant organizational structure Type in the research scope was enabling structure. 2) dominant power resource was reward and the lowest was information; differences were significant. 3) the ranks of administrators' using power resources was as follows: reward, environmental dominance, expert, referent, coercive, ethic, legitimate, culture and information. 4) enabling structure was a significant positive anticipant of environmental dominance, expert, referent, ethic, legitimate and information power resources and it was a significant negative anticipant of reward, coercive and culture power resources. hindering structure was a significant positive anticipant of reward, coercive and culture power resources and it was a significant negative anticipant of other mentioned power resources.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Structure
 • Power Resources
 • Enabling Structure
 • Hindering Structure
 • university
 • Administrator

دوره 18، شماره 66
زمستان 1390
صفحه 165-193
 • تاریخ دریافت: 09 مهر 1390
 • تاریخ بازنگری: 18 دی 1394
 • تاریخ پذیرش: 30 خرداد 1391