طراحی و تبیین ساختار مناسب برای افزایش کارایی تجاری در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

مسایل ساختاری یکی از موثرترین موانع افزایش کارایی تجاری ایران می باشد. مطالعات چند موردی تبیینی و توصیفی در مورد ساختار تجاری کشورهای موثر در تجارت جهانی نشان می دهد که موفقیت آنان در طراحی و تبیین ساختاری با هدف کارایی تجاری و انعطاف پذیری و با تکنولوژی EDI و در اندازه کوچک یا متوسط می باشد.
با تکیه بر مطالعات نظری و مطالعات موردی و تطبیقی و شرایط ایران طراحی نوینی صورت پذیرفته تا ضمن هماهنگی و انسجام دستگاه ها و موسسات دولتی مسئول در امر تجارت حضور فعال و موثر در صحنه جهانی بیش از پیش فراهم آید. دو ساختار جدید:
1. ساختار کارایی تجاری ایران 2. نقطه تجاری ایران پیشنهاد شده است. سازمان کارایی تجاری ایران به عنوان یک عامل تغییر و نقطه تجاری ایران به عنوان یک عامل اجرایی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"Designing an appropriate Structure for increasing trade efficiency in Iran"

نویسنده [English]

  • seyedmohamad erabi

چکیده [English]

 
 
Structural  problems  arc  the  main  trade-barriers  which  bring  about  inefficiencies in  internal trade  in  Iran. The  structure of the institutions in the  successful countries are studied (descriptive, explanatory and multiple case studies) which shows success depends  on designs  aimed  at efficiency.  flexibility and using small  or  medium  EDI technology. Regarding the circumstances and conditions of Iran, conceptual,  comparative and case studies  arc  done and, some  advanced  designs arc  proposed. The  two  proposed  structures are


دوره 6، شماره 23.24
زمستان 1378
صفحه 85-113
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1395