قابلیتهای تشخیصی و اجرایی در نوآوری مدیریت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تحقیقات نشان می‌دهد نوآوری مدیریت _فعالیتها، فرآیندها یا ساختارهای جدیدی که ماهیت کار مدیریتی را تغییر می‏دهد.  منبع مهم مزیت رقابتی در سازمانها می‌باشد. در این مقاله، بر نوآوری مدیریت در سطح سازمان تمرکز شده و نقش قابلیتهای تشخیصی و اجرایی بعنوان قابلیتهایی کلیدی در پیاده‌سازی این نوآوری، مورد بررسی قرار گرفته است. مدیران با توجه به نقش برجسته خود در سازمان، بر نوآوری مدیریت تاثیر بسزایی دارند. در این مطالعه، پس از بررسی پژوهشهای انجام گرفته در زمینه نوآوری مدیریت و نیز مصاحبه با خبرگان این حوزه، مدلی مفهومی ارائه و ابعاد آن را در قالب پرسشنامه‌ای با 63 گزاره به قضاوت 89 نفر از خبرگان مدیریت (اساتید دانشگاه و مدیران سازمانهای مختلف) گذارده شد. در ادامه، نتایج حاصله با مدل هاردر (2011) مورد مقایسه قرار گرفت و مشخص گردید در جامعه تحت آزمون این مطالعه، خبرگان دانشگاهی به قابلیت تشخیصی اهمیت بیشتری داده و مدیران در سلسله مراتب سازمانی قابلیت اجرایی و روشهای پیاده‌سازی یک نوآوری را مهم ارزیابی می‌کنند. این موضوع بیانگر آن است که قابلیتهای نوآوری مدیریت به جای آنکه مرتبط با سطوح مدیران در سازمان باشد، با سطح علمی و دانشگاهی ایشان در ارتباط است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Diagnostic and implemental capability in management innovation

نویسندگان [English]

  • Abdollah Aaghaie
  • Atieh Hajarian,

چکیده [English]

According to recent researches, management innovation, which includes the activities or new structures affecting the managerial nature, is an important source of competitive advantage in organizations. This study focuses on management innovation in organizational basis and two main capabilities including diagnostic capability and implementation capability are studied as the key capabilities in implementing this innovation. As it is obvious, remarkable role of managers in organizations has the serious effect on management innovation. After studying recent and ongoing related researches and disputing with many elites over this subject, a conceptual model was designed and a questionnaire with 63 questions including dimensions of two main capabilities to implement management innovation was prepared in order to administrative and academic elites pass judgment on the importance of each diagnostic and implementation capabilities and their related dimensions. Furthermore, comparing the results with Harder Model (2011) it became obvious that despite Harder’s theory which declares that diagnostic capability was important for top managers and administrative ones had key role in implementation capability, in our examined society, academic elites focused on diagnostic capability and managers in organizational hierarchy concern for implementation capability and methods for implementing an innovation. In other words, management innovation capabilities relate to the academic level of managers instead of their executive level in organizations. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Management innovation
  • Diagnostic capability
  • Implementation capability

دوره 23، شماره 74
زمستان 1393
صفحه 99-113
  • تاریخ دریافت: 03 خرداد 1393
  • تاریخ بازنگری: 20 مهر 1393
  • تاریخ پذیرش: 21 خرداد 1393