شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر براعتماد مردم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی،دانشگاه علامه ‌طباطبائی

چکیده

بیمه‌های عمر یکی از مهمترین انواع بیمه‌های اشخاص است و بیمه‌های عمر و پس‌انداز یکی از ابزارهای مهم پس‌اندازهای مالی ‌به‌شمار می‌آیند .با در نظر گرفتن مدت طولانی بیمه‌نامه‌های عمر و تعهداتی که بیمه‌گر تقبل نموده، یکی از مباحثی که بیان آن بسیار مهم می‌باشد مسئله مربوط به اعتماد مردم به شرکت‌های بیمه است و این که با توجه به طولانی‌مدت بودن بیمه‌نامه‌ها، افراد تا چه میزان حاضرند به شرکت‌های بیمه اعتماد کنند و منابع مالی خود را به صورت پرداخت حق‌بیمه در اختیار شرکت‌های بیمه قرار دهند. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر اعتماد مردم به بیمه‌ها‌ی عمر موضوع مورد بررسی در پژوهش حاضر می‌باشد.
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش بیمه‌گذاران شرکت بیمه کارآفرین بودند که بیمه عمر خریده‌اند. برای نمونه‌گیری از جامعه آماری فوق از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد و از نمایندگی‌های شرکت فوق  نمونه‌گیری به عمل آمد .تعداد نمونه 196 نفر با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد. آماره‌های توصیفی شامل جداول فراوانی و میانگین می‌باشد و در سطح استنباطی نیز از مدل معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تاییدی، معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شده است.
نتایج این تحقیق نشان داد که از بین دو متغیر عوامل مربوط به بیمه‌گذار (ویژگی‌های اعتمادکننده) و عوامل مربوط به شرکت بیمه (ویژگی‌های اعتمادشونده)، عوامل مرتبط با شرکت بیمه، تاثیر بیشتری روی اعتماد مشتری به بیمه عمردارد . 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

to life insurance and prioritizing effective factors on public trust Identify

نویسندگان [English]

 • Mehdi Hghighi 1
 • Nader Mazloomi 1
 • Parya Ghafory 2

1 - Assistant Professor of Allameh Tabataba’I university

2 - Master of Business Management of Allameh Tabataba’i University

چکیده [English]

The idea of establishing security via insurance has been originated long time ago. Insurance is one of the most valuable human achievements for dealing with events and providing some of the economic, social and psychological needs. Life insurance is one of the most important kinds of personal insurances; the life and saving insurance are considered as significant means of financial savings. According to the nature of tasks related to insurance, gaining the trust of people will guarantee the survival of an insurance company and its profitability in the long run. In regard with the long term policies of life insurance and the undertakings accepted by the insurer, one of the issues worth debating is the question of public trust in insurance companies, i.e. to what extent are they willing to confide in these companies and entrust their funds to them through premiums payment despite the long term policies. The main objective of this research is to identify and prioritize the effective factors on the trust of people in life insurance

کلیدواژه‌ها [English]

 • Life Insurance
 • Insurance industry
 • Commitment
 • Trust
 • Customer

دوره 24، شماره 77
تابستان 1394
صفحه 29-49
 • تاریخ دریافت: 27 مهر 1392
 • تاریخ بازنگری: 23 اردیبهشت 1394
 • تاریخ پذیرش: 23 آذر 1392