استفاده از مفاهیم فراکتالی جهت مطالعه اثر بخشی سیستم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

موضوع حل مشکلات و مسائل سازمانی از دیرباز مورد توجه نظریه پردازان علوم مدیریت بوده و همواره سعی در حل آن داشته اند. نظریه پردازان مختلفی با دیدگاه های گوناگون در مورد اثر بخشی و شیوه های اندازه گیری آن به نظریه پردازی پرداخته و همواره به ویژه مدیران اجرایی، علاقه مند بوده اند تطابق شاخص های اندازه گیری با واقعیت را بسنجند.
در این مقاله فن و نرم افزاری برای محاسبه بعد فراکتال سیستمهای کمی در مدیریت ارائه شده است. نرم افزار محاسبه بعد فراکتال تحت ویندوز بوده و برای هر مجموعه دو متغیری و سه متغیری کاربرد دارد. در این روش بعد فراکتال خروجی های یک سیستم محاسبه می شود. با توجه به اینکه بعد فراکتال و بی  نظمی رابطه مستقیم با یکدیگر دارند از این رو با افزایش بعد فراکتال می توان نتیجه گرفت که بی نظمی در متغیرهای مختلف سیستم افزایش یافته است. از این رو بدیهی است ضمن محاسبه بعد فراکتال، نظم یا بی نظمی حاکم بر فرایندهای تاثیر گذار بر سیستم یا به عبارت دیگر اثر بخشی سیستم را می توان شناخت. در انتهای مقاله برای اثبات کاربردی بودن روش بر اساس نوعی مطالعه موردی اثر بخشی یک سیستم آموزشی-دانشگاهی به روش بعد فراکتال بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using of Fractal Concepts for Studying of Effectiveness

نویسنده [English]

  • mohammad mehdi jalali

چکیده [English]

The  management scientists  have  been  trying to solve  the  problems of organizations.  There  are  various  aspects  and  methods  for measuring the effectivness of a system.  Specially managers  like to determine the indexes of fact in their organization.
In  this   paper   a  new   method   and  a  new  software  is  presented  for calculating  the  fractal  dimension  of numerical  systems   in  management. Fractal  dimension software, which  is prepared in windows  area,  utilize for systems   with  two  parameters  (x,y)  or  three  parameters  (x.y,z).  In  this method  fractal dimension of outputs  is determined.  It is a linear relation between   fractal dimension  and  chaos,  therefore  with  arising  the  fractal dimension, the chaos of system  will  increases.  As result  in this  method  the effectiveness of a system  can be studied.  Finally,  the applied  of method  is con finned with a case study of education  system  of a university.


دوره 12، شماره 48
زمستان 1384
صفحه 137-154
  • تاریخ دریافت: 05 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 05 مهر 1395