بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

2 کارشناسی ارشد MBA ، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری ، دانشگاه سمنان

چکیده

در عصر حاضر، سازمان‌ها به‌طور فزاینده با محیط‌های پویا و در حال تغییر مواجه‌اند که شرط بقا در این شرایط متلاطم انعطاف‌پذیری، انطباق‌پذیری و کارآفرینی و نوآوری بیشتری می‌باشد.داشتن یک سازمان نوآور نیازمند پیش شرط ‌هایی می‌باشد که از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین لازمه‌های آن حضور رهبرانی تحول‌آفرین  و تسهیم دانش می‌باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر نوآوری سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش پژوهش صورت گرفته است، از لحاظ هدف کاربردی و به روش توصیفی-همبستگی می‌باشد. حجم نمونه تعداد 160 نفر از مدیران ارشد شرکت‌های مهندسی فعال در حوزه رباتیک در شهر تهران می‌باشند که بصورت تصادفی انتخاب شده‌اند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش، پرسشنامه ترکیبی رهبری تحول‌آفرین ، پرسشنامه ترکیبی نوآوری سازمانی و پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش می‌باشد، که پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 89/0 ، 93/0و 91/0 به دست آمد و روش تحلیل عاملی برای بررسی روایی مورد استفاده قرار گرفته است. داده‌ها نیز با بهره‌مندی از همبستگی پیرسون، مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی تحلیل شدند.
 نتایج نشان داد رهبری تحول‌آفرین با حضور متغیر میانجی تسهیم دانش تاثیر مثبت و معناداری بر نوآوری سازمانی دارد. از اینرو پیشنهاد می‌شود با بکارگیری و ایجاد ساختارهای مناسب حمایت کننده از سبک رهبری تحول‌آفرین و تسهیم دانش فضا و شرایط مناسبی برای نوآوری سازمانی فراهم شود. 


 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Transformational Leadership on Organizational Innovation: Mediating Role of Knowledge Sharing

نویسندگان [English]

  • Abbasali Rastgar 1
  • Tahereh Maghsoodi 2

چکیده [English]

At the present time, organizations are increasingly faced with dynamic and changing environments. In these turbulent conditions, firms need to be flexible, adaptive, entrepreneurial and innovative. There are numerous preconditions for an innovation organization that transformational leadership and knowledge sharing play the most important and key role. The aim of this study was to investigate the relationship between transformational leadership and organizational innovation with mediating role of knowledge sharing. This is a descriptive correlational study with purpose from the applied research. The sample size was 160 senior managers of engineering companies on field of robotic in Tehran that were selected by random method. The instruments used in this study were standard knowledge sharing questionnaire, the combined questionnaire of transformational leadership combined (Nasehifar et al, 2013; Bass, 1985; Timothy et al, 1999) and combined questionnaire of organizational innovation (Jimenez-Jimenez et al, 2008; Panayides, 2006; Prajogo & Sohal, 2006; Mirkamali & Choopani, 2011). Reliability of the questionnaire was reported by using Cronbach's alpha as 0/89, 0/93and 0/93, respectively. Test validity, with construct validity using was confirmed.  Results of Pearson Correlation showed that all of transformational leadership, organizational innovation and Knowledge sharing components are mutually correlated with each other (P<0/01). Implementing structural equation modeling with Partial Least Squares (PLS-SEM) for relationship between transformational leadership and organizational innovation through mediator variable knowledge sharing tests, we found that the proposed model has a good fit and organizational innovation is well explained by transformational leadership and knowledge sharing. Also all of the model path coefficients were significant

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Sharing
  • Transformational Leadership
  • Organizational Innovation

دوره 25، شماره 80
تابستان 1395
صفحه 157-182
  • تاریخ دریافت: 18 اردیبهشت 1394
  • تاریخ بازنگری: 01 خرداد 1395
  • تاریخ پذیرش: 24 فروردین 1395