مدل های دو گانه ی تجزیه و تحلیل قدرت و سیاست سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

قدرت و سیاست واقعیت های مسلم زندگی اجتماعی و سازمانی اند. بی گمان افرادی که درصددند تا در سازمان ها موثر باشند درک این دو پدیده برای آنان در هر مقام و منصبی که باشند ضروری می گردد. تجزیه و تحلیل پدیده های قدرت و سیاست از جمله ابزاری است که به درک بیش تر افراد در خصوص این دو واقعیت سازمانی کمک خواهد کرد. مدیریت رفتار سیاسی در تصمیم گیری های سازمانی بر مدل های تجزیه و تحلیل مزیت دارد. در این مقاله ضمن بحث پیرامون قدرت و سیاست، و نیز نظریه هایی در باب قدرت اجتماعی، دو مدل برای تجزیه و تحلیل این دو موضوع اساسی در محیط سازمانی ارایه می شود. هدف از بکارگیری این مدل ها افزایش جنبه ی مثبت قدرت و سیاست و کاهش جنبه ی منفی آن دو است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dual power analysis models and organizational politics

نویسنده [English]

  • akram hadizadehmoghadam

دوره 6، شماره 23.24
زمستان 1378
صفحه 159-176
  • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1395
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1395