رابطه میان یادگیری سازمانی و آمادگی کارکنان برای تغییر در شرکتهای بیمه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری

چکیده

سازمانی و آمادگی برای تغییر با توجه به ویژگیهای سازمان یادگیرنده در صنعت بیمه انجام گرفته است.
جامعه آماری این تحقیق شرکتهای بیمه خصوصی در ایران هستند. تعداد 111 نفر از مدیران این شرکتها به
عنوان نمونه انتخاب گردید. برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک و
نیز از پرسشنامه تغییر دانهام و همکاران استفاده گردید. برای آزمون فرضیهها با توجه به دادههای پرسشنامه از
آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون t استیودنت و آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. یافتهها حاکی -
از وجود فرهنگ یادگیری سازمانی در شرکتهای بیمه است. بنابراین، ابعاد مختلف یادگیری سازمانی در
شرکتهای بیمه در وضعیت بالاتر از متوسط قرار دارند. در کل با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون
فرضیهها و هم چنین با در نظر گرفتن ضریب رگرسیون استاندارد میتوان استدلال کرد که ارتباط بین یادگیری
سازمانی و آمادگی برای تغییر در شرکتهای بیمه خصوصی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، به خصوص در
ارتباط با بعد تحقیق و گفت وگو برای آمادگی برای تغییر که یکی از ابعاد مهم مدل است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between organizational learning and personnel readiness for change in insurance companies

نویسندگان [English]

  • Seyyed Ali Akbar Afjei 1
  • Neda Rezaee Abyaneh 2

1 Professor of Allameh Tabataba'i University

2 M.A in Business Management, Insurance Management Major, Allameh Tabataba'i University, school of Management & Accounting

چکیده [English]

Considering the importance of learning organization and readiness for change, current study has been done to examine the relationship between organizational learning and readiness for change according to the dimensions of learning organization in the insurance industry. The statistical population for this study is private insurance companies in Iran. 110 managers of these companies were selected as the case study. To collect data, Watkins`s and Marsick`s DLOQ (dimensions of the learning organization questionnaires), and also Dunham`s et al questionnaire were used. To test hypothesis with regard to the questionnaire data, Test Kolmogorov-Smirnov, T-test student, structural equations test were used. Findings suggest that there is organizational learning culture in insurance companies, so that different dimensions of organizational learning in insurance companies are above average. Considering the total results of hypothesis tests and also with regard to the standard regression coefficient, it can be argued that the relationship between organizational learning and readiness for change in private insurance companies is not in good condition, particularly in relation to the dimension of promote inquiry and dialogue, which is one of the important dimensions of the model

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational learning
  • Readiness for change
  • Learning organization

دوره 22، شماره 70
تابستان 1392
صفحه 231-247
  • تاریخ دریافت: 14 آبان 1392
  • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1382
  • تاریخ پذیرش: 14 بهمن 1391