نگاه یکپارچه به یادگیری در سازمان‌های پروژه محور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت پروژه، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکترای مدیریت پروژه، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پروژه‌ها بستر بسیار مستعدی برای یادگیری هستند ولی به دلیل موقت بودن پروژه‌ها یادگیری در سازمان‌های پروژه محور رسوب نمی‌کند. پیش‌ازاین در حوزه سازمان‌های عملیاتی مدل‌هایی برای شکل‌دهی مفهوم سازمان یادگیرنده ارائه شده ولی این مدل‌ها به دلیل چالش‌های خاصی که در سازمان‌های پروژه محور حاکم است نمی‌توانند در یکپارچه نمودن یادگیری در این نوع سازمان‌ها کاربردی باشند. در این مقاله با بررسی ادبیات و شناسایی 4 محور اصلی مرتبط با یادگیری در سازمان‌های پروژه محور، مدلی اولیه برای سازمان یادگیرنده پروژه محور توسعه می‌یابد. از طریق پژوهش کیفی در دو سازمان پروژه محور صنعت نفت و گاز، کارآیی مدل اولیه بررسی و پس از اصلاحات، مدل نهایی پژوهش ارائه شده است. داده‌ها از خلال مصاحبه با 20 نفر از متصدیان پروژه در سازمان‌های پروژه محور و تحلیل و کدگذاری 615 عبارت به دست آمده است. با توجه به این که بهره‎گیری از نگاه کیفی در حوزه سازمان یادگیرنده کمتر مورد توجه بوده و تاکنون مطالعه‌ای که به سازمان یادگیرنده پروژه محور پرداخته باشد مشاهده نشده، تحقیق حاضر به‌عنوان یک مطالعه نوآورانه مطرح است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Unified Glance at Learning in Project-Based Organizations (PBO)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Hossein Sobhiyah 1
 • Mohammad Aghdasi 2
 • Mehdi i Shamizanjani 3
 • Hamid Hakamian 4

1 Project & Construction Management Group, Tarbiat Modares University- TMU

2 Associate Professor Tarbiat Modares University, Tehran

3 Associate Professor University of Tehran, Tehran

4 PhD Student Project Management, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran

چکیده [English]

Project’s is considered a convenient space for learning, due to the temporary nature of the projects, this learning does not become institutionalized in project-based organizations (PBOs). Certain models have already been presented in the area of operational organizations in order to form the concept of a learning organization (LO), but these models cannot be used to integrate the learning concept into this type of organizations. By literature review of learning in project-based organization and by identifying 4 subjects of this field a primary model for PBLO is developed. This study examines the efficiency of a primary model of PBLO by conducting a qualitative research on two PBOs in the oil and gas industries. It then revises the model accordingly to present the final model. The data was collected from interviews with 20 individuals in the PBOs. A total of 615 statements made by interviewees were coded and summarized as concepts of the model. Since the qualitative approach to LOs has been neglected and no study has addressed the issue of PBLOs, this research presents an innovative study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Learning
 • Learning organization
 • Lesson Learned
 • Project Based Organization (PBO)
 • Project Based Learning Organization (PBLO)
حکمیان، حمید. صبحیه، محمدحسین. اقدسی، محمد. شامی زنجانی، مهدی. (1395). چگونه می‌توان مدل‌های سازمان یادگیرنده (LO) را در یک چارچوب یکپارچه برای سازمان‌های پروژه محور (PBO) به کار برد؟ ارائه شده در سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش. تهران.

میلتون، نیک. (1394). مرجع راهنمای دروس آموخته (رویکردهای کاربردی برای یادگیری از تجربیات). (ترجمه: ایمان رجبی فرد، سید محمد عبدالهی، سید میراحمد نوشین و سید احمد حسینی مونس). تهران. انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر. 268 صفحه.

Ajmal, M., Helo, P. & Kekäle, T., 2010. Critical factors for knowledge management in project business. Journal of Knowledge Management, 14(1), pp.156–168.

Ajmal, M.M., Kekäle, T. & Takala, J., 2009. Cultural impacts on knowledge management and learning in project‐based firms. Vine, 39(4), pp.339–352.

Anand, G., Ward, P.. & Tatikonda, M. V., 2010. Role of explicit and tacit knowledge in Six Sigma projects: An empirical examination of differential project success. Journal of Operations Management, 28(4), pp.303–315.

Anantatmula, V.S. & Kanungo, S., 2010. Modeling enablers for successful KM implementation. Journal of Knowledge Management, 14(1), pp.100–113.

Aubry, M. & Hobbs, B., 2010. Identifying forces driving PMO changes. Project Management …, pp.1–16.

Bakker, R.M. et al., 2011. Managing the project learning paradox: A set-theoretic approach toward project knowledge transfer. International Journal of Project Management, 29(5), pp.494–503.

Bartsch, V., Ebers, M. & Maurer, I., 2013. Learning in project-based organizations: The role of project teams’ social capital for overcoming barriers to learning. International Journal of Project Management, 31(2), pp.239–251.

Boh, W.F., 2007. Mechanisms for sharing knowledge in project-based organizations. Information and Organization, 17(1), pp.27–58.

Chang, M.-Y. et al., 2009. The research on the critical success factors of knowledge management and classification framework project in the Executive Yuan of Taiwan Government. Expert Systems with Applications, 36(3), pp.5376–5386.

Choy, C., Yew, W. & Lin, B., 2006. Criteria for measuring KM performance outcomes in organisations. Industrial Management & Data …, pp.123–131.

Cooke-Davies, T., 2004. Project Success. In P. W. G. Morris & J. K. Pinto, eds. The Handbook of Managing Projects. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., pp. 99–121.

Davidson, P. & Rowe, J., 2009. Systematising knowledge management in projects. International Journal of Managing Projects in Business, 2(4), pp.561–576.

Davis, D. & Daley, B.J., 2008. The learning organization and its dimensions as key factors in firms’ performance. Human Resource Development International, 11(1), pp.51–66.

Dekoulou, P. & Trivellas, P., 2014. Learning Organization in Greek Advertising and Media Industry: A Way to Face Crisis and Gain Sustainable Competitive Advantage. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 148, pp.338–347.

Dirani, K.M., 2009. Measuring the learning organization culture, organizational commitment and job satisfaction in the Lebanese banking sector. Human Resource Development International, 12(2), pp.189–208.

Duffield, S. & Whitty, S.J., 2015. Developing a systemic lessons learned knowledge model for organisational learning through projects. International Journal of Project Management, 33(2), pp.311–324.

Ellinger, A.D. et al., 2002. The relationship between the learning organization concept and firms’ financial performance: An empirical assessment. Human Resource Development Quarterly, 13(1), pp.5–22.

Farooq, O., 2012. Why Are Some Firms More Innovative Than Others ? Exploring the Role of Learning Organization Components. , (October), pp.42–49.

Figueiredo, P.N., 2002. Learning processes features and technological capability-accumulation: Explaining inter-firm differences. Technovation, 22(11), pp.685–698.

Garvin, D.A., Edmondson, A.C. & Gino, F., 2008. Is Yours a Learning Organization? Harvard Business Review (Mar2008), (March 2008).

Gasik, S., 2011. A model of project knowledge management. Project Management Journal, 42(3), pp.23–44.

Gorshkova, E., 2011. Improving project management capability with assistance of PMO in a technology company.

Hanisch, B. et al., 2009. Knowledge management in project environments. Journal of Knowledge Management, 13, pp.148–160.

Hill, G.M., 2004. The Complete Project Management Office Handbook,

Holzmann, V., 2013. A meta-analysis of brokering knowledge in project management. International Journal of Project Management, 31(1), pp.2–13.

Jafari, P. & Kalanaki, M., 2012. Relationship Between the Dimensions of Learning Organization and Readiness-to-Change. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, pp.5811–5815.

Keegan, A. & Turner, J.R., 2001. Quantity versus Quality in Project-Based Learning Practices. Management Learning, 32(1), pp.77–98.

Keikotlhaile, R.T. et al., 2015. Formalising the Informal? – Finding a Balance between Formal Teams and Communities of Practice in a Project-based Organisation. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 194(1877), pp.105–114.

Kotnour, T., 2000. Organizational learning practices in the project management environment. International Journal of Quality and Reliability Management, 17(4), pp.393–406.

Lampel, J., Scarbrough, H. & Macmillan, S., 2008. Managing through Projects in Knowledge-based Environments. Special Issue Introduction by the Guest Editors. Long Range Planning, 41(1), pp.7–16.

Lierni, P.C. & Ribière, V.M., 2008. The relationship between improving the management of projects and the use of KM. Vine, 38(1), pp.133–146.

Lindner, F. & Wald, A., 2011. Success factors of knowledge management in temporary organizations. International Journal of Project Management, 29(7), pp.877–888.

Loufrani-Fedida, S. & Saglietto, L., 2016. Mechanisms for Managing Competencies in Project-Based Organizations: An Integrative Multilevel Analysis. Long Range Planning, 49(1), pp.72–89.

Love, P., Fong, P. & Irani, Z., 2005. Management of knowledge in project environments,

Milton, N., 2010. The Lessons Learned Handbook: Practical Approaches to Learning from Experience, Chandos Publishing.

Ming-fei, L. & Xiao-jun, L., 2007. Multidimensional Learning Organization and Its Impact on Firm Performance in Mainland China. Management Science and Engineering, …, (1993), pp.1542–1547.

Paulin, D. & Suneson, K., 2011. Knowledge transfer, knowledge sharing and knowledge barriers-three blurry terms in KM. Proceedings of the European Conference on Knowledge Management, ECKM, 2, pp.752–760.

Pedler, M., Burgoyne, J. & Boydell, T., 1991. The Learning Company, a Strategy for SustainableDevelopment, McGraw-Hill, London.

Pemsel, S. & Wiewiora, A., 2013. Project management office a knowledge broker in project-based organisations. International Journal of Project Management, 31(1), pp.31–42.

Prencipe, A. et al., 2005. Making sense of learning landscapes in project-based organisations. In Management of knowledge in project environments. pp. 197–217.

Reich, B.H., Gemino, A. & Sauer, C., 2014. How knowledge management impacts performance in projects: An empirical study. International Journal of Project Management, 32(4), pp.590–602.

Reich, B.H., Gemino, A. & Sauer, C., 2012. Knowledge management and project-based knowledge in it projects: A model and preliminary empirical results. International Journal of Project Management, 30(6), pp.663–674.

Senge, P.M., 1997. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organisation,

Sense, A.J., 2008a. Conceptions of learning and managing the flow of knowledge in the project-based environment. International Journal of Managing Projects in Business, 1(1), pp.33–48.

Sense, A.J., 2008b. Conceptions of learning and managing the flow of knowledge in the project-based environment. International Journal of Managing Projects in Business, 1(1), pp.33–48.

Sense, A.J., 2011. The project workplace for organizational learning development. International Journal of Project Management, 29(8), pp.986–993.

Shieh, C.-J., 2011. Study on the relations among the customer knowledge management, learning organization, and organizational performance. The Service Industries Journal, 31(5), pp.791–807.

Swart, J. & Harvey, P., 2011. Identifying knowledge boundaries: the case of networked projects. Journal of Knowledge Management, 15(5), pp.703–721.

Terzieva, M., 2014. Project Knowledge Management: How Organizations Learn from Experience. Procedia Technology, 16, pp.1086–1095.

Turner, J.R. & Keegan, A., 2007. Managing technology: innovation, learning and maturity. In P. W. G. Morris & J. K. Pinto, eds. The wiley guide to managing projects. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., pp. 177–200.

Unger, B.N., Gemünden, H.G. & Aubry, M., 2012. The three roles of a project portfolio management office: Their impact on portfolio management execution and success. International Journal of Project Management, 30(5), pp.608–620.

Wang, W.-T. & Ko, N.-Y., 2012. Knowledge sharing practices of project teams when encountering changes in project scope: A contingency approach. Journal of Information Science, 38(5), pp.423–441.

Watkins, K.E. & Marsick, V.J., 2015. Dimensions of theLearning Organization Questionnaire. Available at: http://www.partnersforlearning.com/questions.php.

Yoshimichi, A., 1995. An Examination of the SECI Model in Nonaka ’ s Theory in terms of the TEAM Linguistic Framework. , pp.21–33.

von Zedtwitz, M., 2002. Organizational learning through post–project reviews in R&D. R&D Management, 32(3), p.255.


دوره 27، شماره 88
تابستان 1397
صفحه 1-24
 • تاریخ دریافت: 22 آذر 1396
 • تاریخ بازنگری: 19 فروردین 1397
 • تاریخ پذیرش: 02 خرداد 1397