طراحی الگوی ارزیابی سطح مدیریت دانش در سازمان های صنعتی ایران (پژوهشی در صنعت خودرو)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطباییی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در دنیای امروز، سرمایه دانش و خردمندی تنها راه ایجاد ثروت در سازمان ها و جوامع است. سرمایه های طبیعی و انسانی زمانی به ثروت تبدیل می شوند که با سرمایه دانش آمیخته و عجین شده باشند. دانش، اطلاعات، دارایی های معنوی، تخصص و صلاحیت های حرفه ای، ابزارهای تولید ثروت اند و جوامعی که فاقد این ابزارها باشند فقیر محسوب می شوند. امروزه توانمندی درگرو دارا بودن سرمایه دانش بوده و بکارگیری مجموعه ظرفیت های ذهنی خلاق است که به طور موثری توسعه و پیشرفت را ممکن می سازد. امروزه سازمان ها نیز دریافته اند که هیچ سرمایه ای به اندازه دانش نمی تواند آنها را در دنیای رقابتی مطلوب قرار دهد. لذا بیش از هر عامل دیگری کارکنان سازمان به عنوان صاحبان دانش و مهمترین سرمایه های سازمان مورد توجه قرار گرفته اند و مدیریت دانش به عنوان ابزاری که می تواند دانش موجود را گردآوری و نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد اهمیت یافته است. اما تجربه بسیاری از شرکتها در مورد مدیریت دانش به شکست انجامیده و این به آن جهت است که برای مدیریت دانش الگوی ارزیابی مناسبی بکار برده نشده و به آن به عنوان امری موقت و زودگذر نگریسته شده است. در این مقاله بر پایه پژوهش انجام شده مولفه های موثر در مدیریت دانش تعیین و بر اساس این مولفه ها الگویی برای ارزیابی مدیریت دانش در سازمان های صنعتی ایران ارائه گردیده است. علاوه بر آن توسط الگوی ارائه شده سطح مدیریت دانش نیز تعیین می گردد. این مولفه ها عبارتند از: تشخیص دانش، تحصیل دانش، بکارگیری دانش، اشتراک دانش، توسعه دانش و نگاهداری دانش. هر کدام از این مولفه ها نیز به عواملی دیگر تقسیم شده اند. دو سازمان از صنعت خودروسازی کشور که بیشترین تولید و سهم بازار خودرو کشور را داشته اند بعنوان موارد مورد مطالعه انتخاب شده اند و با جمع آوری اطلاعات و بررسی های آماری بر روی داده ها، تجزیه و تحلیل نهایی انجام و نتایج در قالب الگوی نهائی ارائه گردید تا الگوی مزبور در وادی عمل کارایی خود را نشان دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Evaluation of Knowledge Management Level in Industrial Organizations of Iran (Auto Industry)

نویسندگان [English]

  • seyed mehdi alvaani 1
  • keyvan shahgholian 2

چکیده [English]

In today's world, the only way to creating wealth in organizations and societies is gathering capitals of knowledge. The natural and human capitals turn into wealth when they are with the knowledge capital. Organization power today resets upon possession of knowledge-wealth as well as on taking all-out advantage of the collection of creative competencies of mind which in tum pave the ground for further development and progress. organizations and corporations have come to a conclusion that nothing but knowledge can enable them to gain an advantageous stance in today's world competition. Consequently, the employees of an organization, as the genuine possessors of knowledge as well as vitally important investments of the organization, have attracted immense consideration. The knowledge management, as an instrument can gather the existing knowledge and expands it, and distributes through organization. But, experiences of many of companies regarding knowledge management have failed. This means that not pertinent pattern has been adopted for assessing knowledge management which has been taken into account as a temporary and transitory process.
In this research, influencing factors of knowledge management have elaborated and a model for assessing knowledge management in industrial organizations of Iran has been presented on the basis of these factors. Besides, the level of knowledge management can, too, be identified through the said model. The factors include knowledge exploration, knowledge creation, knowledge exporting, knowledge distribution, knowledge expansion, and knowledge maintenance. Each of these factors further subdivides into other elements.
The research method is surveying and case study. Two large manufactures of automobile industry of Iran, which has credited the highest achievements in the field of knowledge management, have been singled out as the subject of research. By ascertaining relevant information from experts of  the two large manufactures as well as through carrying statistical viewing of the data thus the final analysis and scrutiny conducted and subsequently necessary conclusions and suggestions submitted so as the aforementioned model could be able to demonstrate its practicality.


دوره 13، شماره 52
زمستان 1385
صفحه 1-16
  • تاریخ دریافت: 09 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1395