ارزیابی تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل EFQM ویرایش 02

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

مدل های تعالی، روش مناسبی برای ارزیابی عملکرد سازمان ها می باشند. با بکارگیری این مدل ها، سازمان
می تواند عملکرد خود را با سایر رقبا در سطح ملی و بین المللی مقایسه کند. این مدل ها نشان می دهند که
برتری سازمان یک برداشت نظری نیست بلکه بدست آوردن نتایج عملی است که مبتنی بر شواهد است و قابل
سنجش می باشد.
بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، مدل EFQM را برای تعیین میزان رشد و تعالی سازمان و ترسیم راه رسیدن به
تعالی سازمانی تدوین کرده است.
پژوهش حاضر به منظور بررسی ارزیابی تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل EFQM ویرایش
0202 انجام گرفته است. جامعه آماری و نمونه آماری تحقیق را مدیران و کارشناسان شرکت مذکور تشکیل
داده اند؛ جهت جمع آوری داده های مورد نیاز، از پرسش نامه استاندارد تعالی سازمانی استفاده گردید و همچنین
برای برآورد پایایی آن نیز از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شد که با مقدار 289.0 مورد تأیید قرار گرفت.
بعد از توزیع و جمع آوری پرسش نامه، اطلاعات به دست آمده از طریق تحلیل های آماری به روش های
توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و پس از خلاصه و دسته بندی اطلاعات و بهره گیری از
آزمون تی استیودنت، تمام 9 معیار تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران پیشرفت کمی داشتند.
همچنین در ارزیابی معیارهای رهبری و راهبرد شرکت ملی گاز ایران، میان نظر مدیران و کارشناسان تفاوت
معنی داری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Organizational Excellence Assessment Based on EFQM Model - 2010 in National Iranian Gas Company

نویسندگان [English]

  • Hossin Adab 1
  • Morteza Golavar 2

1 Assistant Professor of Islamic Azad University Central Tehran Baranch

2 Masters of Islamic Azad University Central Tehran Branch

چکیده [English]

Excellence model is a suitable method to assess the performance of organizations. By exerting these models, the organization can compare its function with those of competitors in national and international levels. These models show that the superiority of organization is not a theoretical understanding but it is attaining the results of function which based on evidence and measurable. The European Foundation for Quality Management has formulated the EFQM model to determine the rate of growth and excellence of organization and to delineate the way of reaching the organizational excellence. This present study has been conducted in order to assess the organizational excellence of National Iranian Gas Company based on EFQM edited in 2010. The statistical population and sample of study include the managers and experts of mentioned company. The standard questionnaire of organizational excellence was used to collect needed data and also Cronbach's Coefficient Alpha was used for estimation of reliability which was approved by 0/983.
Having distributed and collected the questionnaire, information derived by statistical analyses was analyzed through descriptive and inferential methods. After summarizing and classification of information and exerting Student t-test , all nine criteria of organizational excellence of National Iranian Gas Company had a little progress.
Also there was a significant difference between the ideas of managers and experts concerning the assessment criteria of leadership and strategy of National Iranian Gas Company

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Excellence Model
  • assessment
  • National Iranian Gas Company

دوره 22، شماره 70
تابستان 1392
صفحه 25-46
  • تاریخ دریافت: 01 مهر 1391
  • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1392
  • تاریخ پذیرش: 18 خرداد 1392