تاثیر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش و سرمایه فکری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه اصفهان

3 مدیریت اجرایی) (EMBA دانشگاه اصفهان

چکیده

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که نقشی بسیار مهم­تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان­ها و جوامع دارد و امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد و به­تازگی در مدیریت و سازمان به صورت گسترده­ای مورد استفاده قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی مفهومی چند­بعدی است. پژوهش­های مختلف سه بعد ساختاری ،رابطه­ای و شناختی را برای سرمایه احتماعی معرفی کرده­اند. هدف این پژوهش کشف روابط بین متغیرهای سرمایه اجتماعی، تسهیم دانش و سرمایه فکری است. این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان بانک مسکن در شهر اصفهان هستند و برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شد و در نهایت 119پرسشنامه برای تحلیل جمع­آوری شد. برای آزمایش فرضیه­ها از مدل­سازی معادلات ساختاری استفاده شد. با توجه به نتایج بدست آمده، دو بعد سرمایه اجتماعی، یعنی بعد رابطه­ای و شناختی بر تسیهم دانش تاثیر مثبت و معنی­داری دارند، اما تاثیر بعد ساختاری بر تسهیم دانش معنی­دار نیست. همین طور اثر تسهیم دانش بر سه بعد سرمایه فکری یعنی ابعاد ساختاری، انسانی و رابطه­ای نیز مثبت و معنی­دار است. یافته­های این پژوهش منجر به درک بهتری از مکانیسم­های سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش می­گردد که می­تواند مبنای قابل قبولی برای افزایش سطح سرمایه فکری در سازمان­ها باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Social Capital on Knowledge Sharing and Intellectual Capital

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohsen Allameh 1
  • Hoda Tavakoli 2
  • Reihaneh Alsadat Tabaeeian 3

چکیده [English]

Social capital is one of the new concepts that has more important role than human capital and physical capital in organizations and communities and today it has been used widely in sociology and economics and more recently in management and organizations. Social capital is a multidimensional concept. Different researches has identified three dimensions for social capital which are cognitive capital, relational capital and structural capital. The aim of this study is to investigate the relationship among social capital, knowledge sharing and intellectual capital. This is an applied research in term of goal, and also descriptive survey research in terms of the method. Statistical population of this paper consists of all Maskan bank employees in the Esfahan city. For collecting data we use questionnaire and Finally 119 questionnaires were collected. Structural equation modeling (SEM) was employed to test the research model. According to the results, the two dimensions of social capital, the relational and cognitive capital, have significant and positive effect on knowledge sharing, but the effect of structural capital on knowledge sharing is not significant. The effect of knowledge sharing on three dimensions of  intellectual capital wich are structural, human and relational aspects is positive and significant.The findings of this research will lead to better understanding of  social capital and knowledge sharing mechanism, that can be acceptable basis for increasing the intellectual capital in organizations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Knowledge Sharing
  • intellectual capital
  • Maskan Bank

دوره 25، شماره 80
تابستان 1395
صفحه 101-118
  • تاریخ دریافت: 29 فروردین 1394
  • تاریخ بازنگری: 01 خرداد 1395
  • تاریخ پذیرش: 14 آذر 1394