پیچیدگی در سازمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه غلامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تئوری آشوب برای درک و پیش بینی رفتارهای تصادفی سامانه های پیچیده با عطف توجه به اثر متقابل غیر خطی اجزاء آنها به کار می رود. ویژگی مهم سامانه های آشوبناک این است که می توانند نسبت به هر تغییر ناچیزی در شرایط اولیه سازمان های پیچیده به وجود می آید حساسیت نشان دهد. کانال های ارتباطی که از عناصر اصلی پیچیدگی سازمان های امروز به شمار می آیند صورت بندی مدل های ذهنی سازمانی را با استفاده از روش های مدل سازی رایج تقریبا ناممکن می سازند اما استفاده از تئوری آشوب می تواند به عنوان روشی کارامد برای مدل سازی سازمانی به کار رود. در این مقاله با تمرکز بر شبکه های ارتباطی افراد در درون سازمان که خود از نوع پیچیده هستند قابلیت فهم و کنترل پیچیدگی سازمان با تئوری آشوب مورد مطالعه قرار می گیرد. البته با طرح کنترل پیچیدگی، ادعایی در مورد رفع آن نمی شود. نظر به اهمیت و ضرورت پیش بینی و محاسبه پیچیدگی سازمان و محیط تابع احتمالی برای رویارویی سازمان با پروژه های جدید معرفی می شود. این تابع احتمال با نگرش به کانال های ارتباطی، که از پیچیدگی بالایی برخوردار است و قابلیت کنشگران سازمانی در پردازش اطلاعات صورت بندی میشود. پس از تعیین این تابع، آنتروپی احتمال محاسبه و با اندازه گیری عدم اطمینان حاصله، ساختارهای ارتباطی سازمانی چند عاملی با هم مقایسه می شوند.
با استفاده از مفاهیم و محاسبات انجام شده بر مبنای داده های واقعی و تعیین توابع به روش پلیا و محاسبه آنتروپی توابع مدلی مطرح می شود که بتواند به تناسب با پیچیدگی سازمانی، رفتار آن تابع را پیش بینی و تحت تاثیر قرار دهد. نتایج نهایی نشان می دهند وجود شبکه های ارتباطی منعطف و متناسب با هر پروژه در هر مقطع زمانی مشخص، و متناسب با توان افراد و ابزار درگیر در پروژه ضروری است و نمیتوان برای مدیریت انواع پروژه ها در مقاطع مختلف به استفاده از یک شبکه بهینه بسنده کرد بلکه با توجه به پیچیدگی ها در هر مقطع باید از شبکه هایی با شکل های متفاوت سود جست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Complexity in Organization

نویسندگان [English]

  • hoseyn rahman seresht 1
  • nazak nobari 2

چکیده [English]

To begin with, the chaos theory is used to understand and predict random attitudes of complex systems concerning the nonlinear reciprocal effect of their components. Besides, the pivotal point of chaotic systems is that they are sensitive even to the minimal changes in the primary conditions of complex organizations. One of the procedures of modeling framework improvement prone to chaos theory is paying attention to the role of communication canals that are the main elements of complexity of modem organizations. In this article, on communication networks of individuals within the organization in the complicated type, the capability of complexity of organization is being studied, using the chaos theory. In addition, the purpose of the mentioned issue is not its remedy. Quite the contrary, it is a comparison about the communication structures of multi-agent organizations through determining the probability entropy and measuring uncertainty function prone to the significance of prediction and accounting of complexity and using the matching probability function with the new projects in communicational canals and also the capabilities of the individuals within the data processing.
However, using the concepts and accounting based on the actual data and functions  determined by Polay's approach and  accounting entropy of functions, the model is expected to predict and affect the integral attitude in co-ordination with the complexity. Consequently, the results show that the flexible communicational networks are necessarily proportionate with any project in any particular period of time and with the capabilities of individuals and instruments involved in the project. In conclusion, it is not sufficient to use one particular ultimate network in the management of the 


دوره 13، شماره 49
بهار 1385
صفحه 1-24
  • تاریخ دریافت: 05 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 05 مهر 1395