استراتژی مدیریت استعداد و رابطه آن با هوش عاطفی کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

2 استادیار، گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و مدرس دانشگاه پیام نور زاینده رود

چکیده

امروزه توسعه مدیریت استعداد یکی از مهمترین عوامل کسب و کار و از مؤلفه های کلیدی حفظ مزیت رقابتی
پایدار در سازمان ها به شمار می رود. هوش عاطفی نیز به دلیل تأثیر مستقیمی که بر عملکرد دارد، می تواند
مکمل مناسبی جهت حفظ این مزیت باشد. بنابراین، هدف این پژوهش تحلیل رابطه استراتژی مدیریت
استعداد و هوش عاطفی کارکنان در شهرداری شهر اصفهان است. جهت سنجش استراتژی مدیریت استعداد از
مدل سوئیم و سنجش هوش عاطفی کارکنان از مدل پیشنهادی پژوهشگر استفاده شده است. جامعه آماری
پژوهش شامل تمامی کارکنان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر بوده که تعداد 712 نفر از آنان به عنوان
نمونه انتخاب گردیده اند. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش تحلیل مدل سازی معادله ساختاری استفاده
شده است و نتایج این ارزیابی حاکی از آن است که استراتژی مدیریت استعداد رابطه مثبت و معناداری با
هوش عاطفی کارکنان دارد. همچنین بین مؤلفه های پنج گانه آن شامل"جوّ و فرهنگ باز"، "ارتباطات"،
مدیریت عملکرد"، "پرورش کارکنان" و "پاداش و قدردانی" و هوش عاطفی کارکنان رابطه مستقیم و
معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Talent management strategies and it’s relation with employees' emotional intelligence

نویسندگان [English]

 • Ali Shaemi 1
 • Sayyed Mohsen Allameh 2
 • Mahboobeh Askari 3

1 Assistant Professor of Management Group of Isfahan University

2 Assistant Professor of Management Group of Isfahan University

3 Master of Business Management and Lecturer of Zayande Roud Payamen Nour University

چکیده [English]

Nowadays, Talent Management Development is one of the most important business factors and a key component of sustaining competitive advantage of organizations. Implementing talent management strategy is one of the important factors affecting on Emotional Intelligence. The present study has examined the relation of talent management strategy and Emotional Intelligence in Isfahan municipality's staff. Sweem's model is used for measuring Talent Management strategy and, the proposed model of the researcher have been used for measuring Emotional Intelligence. The research Population has included all of the municipality's staff with diploma degree and upper. The sample number was 217 employees. Analyzing Structural Equation Modeling (SEM) has been applied for the test of hypotheses. The results of the research indicate the positive and significant relation of talent management strategy with emotional intelligence. Furthermore, "Open climate and culture", "Communications", "Performance management", "Employee development" and "Reward and recognition" have shown the positive and significant relation with emotional intelligence

کلیدواژه‌ها [English]

 • Talent Management Strategy
 • Employee development
 • Open climate and culture
 • Performance Management
 • emotional intelligence

دوره 22، شماره 70
تابستان 1392
صفحه 47-75
 • تاریخ دریافت: 09 دی 1391
 • تاریخ بازنگری: 10 خرداد 1392
 • تاریخ پذیرش: 23 خرداد 1392