تأثیر حسادت در محل کار بر رفتار انحرافی کارکنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت ،داتشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد،دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

در سازمان­های امروزی با توجه به بوروکراسی­های حاکم و جو رقابتی که وجود دارد توجه به احساسات افراد به خصوص احساس حسادت در محل کار از اهمیت ویژه­ای برخوردار است لذا هدف از این پژوهش تحلیل تأثیر حسادت در محل کار بررفتار انحرافی کارکنان می­ باشد.این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع­آوری داده­ها، پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری شامل 300 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت فولاد تکنیک اصفهان بوده و تعداد 90 نفر بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده برای تجزیه و تحلیل برآورد گردید و برای انجام آزمون پژوهش، نرم افزارPLS 2.0 به کار گرفته شد. نتایج حاکی از آن است که حسادت در محل کار و مولفه­های آن  بر رفتار انحرافی تأثیر مثبت و معناداری داشته­اند. از آنجایی که حسادت در محل کار می‌تواند باعث بروز رفتارهای انحرافی در سازمان شود و به بدنه اصلی سازمان خساراتی را وارد کند توجه به احساسات کارکنان از جمله حسادت می­تواند مهم باشد لذا سازمان و مدیریت با در نظر گرفتن سیستم ارزیابی عملکرد مناسب و در نظر گرفتن شرایط برابر عملکرد هر فرد را به درستی بررسی و نتایج را در اختیار همه قرار داده تا اگر ابهاماتی وجود داشته رفع شود و از رفتارهایی که در آینده می­تواند به ضرر سازمان باشد جلوگیری نماید. مدیریت می­تواند با فرهنگ­سازی در سازمان این مطلب را به کارکنان القا کند که هر کسی توانایی و مهارت هایی دارد و به جای حسادت بهتر است با هم رقابت کنند و در یک جهت حرکت نمایند تا سازمان به موفقیت نایل گردد. کنترل احساس حسادت در حد معقول می­تواند در شرایطی به نفع سازمان باشد به طوری که کارکنان با رقابت با یکدیگر قادرند در جهت افزایش بهره­وری گام بردارند و در صورت عدم توجه به احساس حسادت ممکن است کارکنان برای عدم موفقیت همکار خود تخطی کرده و با کارشکنی  موجب عدم موفقیت سازمان در عرصه رقابت شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Work Envy on Employees' Deviant Behavior

نویسندگان [English]

  • Ali Nasre Esfahani 1
  • parisa heidari 2

1 Associate professor, Department of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 Management - Administrative Sciences and Economics - Isfahan University-Isfahan-Iran

چکیده [English]

In today's organizations, considering the bureaucracies and the competitive atmosphere that exists, attention to the feelings of people, especially the feeling of jealousy at work is of particular importance. The purpose of this research is to investigate the effect of envy at work on employees' deviant behavior. This research is applied in terms of purpose and is a survey-descriptive in terms of collecting data. The statistical population of Isfahan Steel Technic Co. employees was used by simple random sampling. To analyze the collected data and to conduct the research, PLS 2.0 software was used. The statistical population consisted of 300 executives and experts of Isfahan Steel Technique Co., and 90 people were evaluated using simple random sampling for analysis. PLS 2.0 software was used for conducting the research. The results indicate that jealousy at work and its components have a positive and significant effect on deviant behavior. Since jealousy at work causes deviant behaviors in the organization and cause damage to the organization's core body, attention to employees' feelings, such as jealousy, is important. Therefore, the organization and management, taking into account the system of proper performance evaluation and considering the equal conditions of each person's performance is properly investigated and the results presented to everyone so that if there is any ambiguity to prevent any behavior that could harm the organization in the future. Management can, by organizing the organization's culture, tell employees that everyone has the ability and skills to compete with others instead of jealousy and move in one direction in order for the organization to succeed. Controlling the sense of jealousy at a reasonable level can be in the best interest of the organization so that employees can compete with each other to increase productivity, and if they do not pay attention to the feeling of jealousy, employees may be in violation of their partner's failure and it leads to the organization's failure to compete.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Envy at work
  • Deviant Behavior
  • sorrow of being compared
  • tendency to deprive others
باغبانیان، عبدالوهاب و خرمنیا، محمد.(1392). بررسی رفتارهای انحرافی شغلی کارکنان بیمارستان امام علی زاهدان در سال  یک گزارش کوتاه. مجله علوم پزشکی دانشگاه رفسنجان. 12(5)، 408-399.

خراسانی طرقی، حامد.(1394). رابطه فرسودگی شغلی با رفتار انحرافی مورد مطالعه : اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی. پژوهش­های کاربردی در مدیریت ورزش. 4(3)، 90-79.

ساطوریان، سید عباس. (1394). نقش صفات اخلاقی کبر، حرص و حسادت در پیش بینی روان آزردگی. روانشناسی و دین. 9(2)، 55-72.

گل­پرور، محسن و قریشی، ریحانه.(1394). پی شبینی رفتارهای مدنی و رفتارهای انحرافی از طریق مولف های مدیریت برداشت. فصلنامه مددکاری اجتماعی. 4(1)، 15-3.

ولی زاده، ابوالقاسم و آذربایجانی، مسعود. (1389). آزمون اولیه  سنجش حسادت با تکیه بر منابع اسلامی. روانشناسی و دین. 3(2)، 45-60.

مؤمن پور، نیشتمان؛ حسنی، محمد و قاسم زاده، ابوالقاسم.(1397). نقش تعدیل­کننده هویت سازمانی در رابطه سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی و انحرافی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان البرز(مطالعه موردی)، مدیریت فرهنگ سازمانی، 16(1)، 219-236.

Abdullah, A., & Marican, S. (2016). The Effects of Big-Five Personality Traits on Deviant Behavior. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 219, 19-25.

Duffy, M. K., Shaw, J. D., & Schaubroeck, J. M. (2010). Envy in organizational life. In Envy: Theory and research. Oxford University Press.

Galperin, Bella L.; Burke, Ronald J. (2006). “Uncovering the Relationship Between Workaholism and Workplace Destructive and Constructive Deviance: an Exploratory Study,”International Journal of Human Resource Management. 17(2):331-347.

Hailparn, D. F., & Hailparn, M. (1997). Four dimensions of envy: Strategies for managing its manifestations in psychotherapy. Journal of Contemporary Psychotherapy, 27(1), 49-60.

Lazarus, R. S., & Cohen-Charash, Y. (2001). Discrete emotions in organizational life. Emotions at work: Theory, research and applications for management, 45-84.

Mujcic, R., & Oswald, A. J. (2018). Is envy harmful to a society's psychological health and wellbeing? A longitudinal study of 18,000 adults. Social Science & Medicine198, 103-111.

O'Connor, P. J., Stone, S., Walker, B. R., & Jackson, C. J. (2017). Deviant behavior in constrained environments: Sensation-Seeking predicts workplace deviance in shallow learners. Personality and Individual Differences, 108, 20-25.

Shu, C. Y., & Lazatkhan, J. (2017). Effect of leader-member exchange on employee envy and work behavior moderated by self-esteem and neuroticism. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 33(1), 69-81.

Sterling, C. M., & Labianca, G. J. (2015). Costly comparisons. Organizational Dynamics, 4(44), 296-305

Tai, K., Narayanan, J., & McAllister, D. J. (2012). Envy as pain: Rethinking the nature of envy and its implications for employees and organizations. Academy of Management Review, 37(1), 107-129.


دوره 28، شماره 91
بهار 1398
صفحه 119-138
  • تاریخ دریافت: 26 آبان 1397
  • تاریخ بازنگری: 30 دی 1397
  • تاریخ پذیرش: 13 بهمن 1397